PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Zobacz gdzie. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku
Zobacz gdzie. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku
Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło do publicznego wglądu cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Można się z nimi zapoznać w siedzibie BRG do 24 grudnia 2018 r. Zobacz specjalnie przygotowany na tę okazję filmik, który wyjaśnia, o co chodzi, a prócz tego jest zaproszeniem na dyskusje publiczne ws. wskazanych obszarów miasta.
Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy
Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy
mat. BRG


Plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone przez Biuro Rozwoju Gdańska dotyczą czterech obszarów: Kokoszek (rejon ulicy Stokłosy), Barniewic (rejon ulic Nowy Świat i Penelopy), Oliwy Górnej (rejon ulicy Bażyńskiego 1a) oraz Oliwy Dolnej (rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej).


Czego dotyczą plany?


Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a obejmuje teren, na którym znajdują się: budynek administracyjny i budynki techniczne Uniwersytetu Gdańskiego, korty tenisowe oraz parking.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia rozwoju zaplecza socjalnego UG - dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej oraz zwiększenia programu usługowego. Celem wprowadzonych zmian jest także wzmocnienie potencjału inwestycyjnego tego obszaru. W projekcie określono układ urbanistyczny przyszłej zabudowy, ustalając jej maksymalne nieprzekraczalne linie oraz stopniowanie wysokości zabudowy (począwszy od 15 m od strony ul. Wita Stwosza). Określono preferowane usługi: nauki i szkolnictwa wyższego, hotele, hotele asystenckie, domy studenckie, przedszkole, żłobek. Na maksymalnie 10% powierzchni użytkowej umożliwiono prowadzenie usług uzupełniających. Funkcja mieszkaniowa ma stanowić maksymalnie 30% powierzchni użytkowej. W celu ochrony walorów krajobrazowych pomiędzy ulicami Bażyńskiego i Wita Stwosza a przyszłymi budynkami zakazano lokalizacji dróg serwisowych i wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych. Jednocześnie zniesiono rezerwę drogową przeznaczoną na poszerzenie ul. Wita Stwosza. Ustalono obligatoryjne wloty ciągów pieszych łączących planowany kompleks sportowy z kampusem UG. W celu ochrony drzew rosnących wzdłuż ul. Wita Stwosza oraz od strony ul. Bażyńskiego wprowadzono zapis o maksymalnym zachowaniu zieleni. Ponadto od strony ul. Bażyńskiego wyznaczono obszar zieleni do utrzymania i wprowadzenia, a wzdłuż zachodniej granicy terenu wyznaczono szpaler drzew do utrzymania i uzupełnienia. W przypadku powstania zabudowy mieszkaniowej ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej.


Oliwa Górna - rejon ulicy Bażyńskiego 1a
Oliwa Górna - rejon ulicy Bażyńskiego 1a
mat. BRG


Projekt planu Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy - dotyczy obszaru, na którym znajdują się zakłady usługowe, stacje diagnostyczne pojazdów i hurtownia.

Teren pomiędzy zabudowaniami jest wykorzystywany jako plac składowy dla zlokalizowanego po sąsiedzku zakładu produkcyjno-usługowego. Do prac planistycznych przystąpiono w celu zmiany przeznaczenia terenu z usługowego na produkcyjno-usługowe oraz dostosowania parametrów zabudowy do nowej funkcji. Wprowadzone zmiany umożliwią rozbudowę stacji kontroli pojazdów oraz hurtowni leków, pozwolą także na budowę nowych obiektów. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry zabudowy kształtujące przyszły układ urbanistyczny. Na granicy pomiędzy terenem o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym a mieszkaniowym określono wymóg zasadzenia szpaleru drzew. W projekcie planu poszerzono też pas drogowy, co pozwoli na utworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.


Na terenie, który leży w granicach projektu planu Oliwa Dolna - rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej - znajdują się: wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z parkingiem, stacja paliw i budynek biurowy.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy jednoczesnym zachowaniu funkcji handlowej oraz ustalenie parametrów urbanistycznych odpowiednich dla terenu o dużym potencjale inwestycyjnym, zlokalizowanego w Centralnym Paśmie Usługowym. Przyjęty w projekcie układ urbanistyczny skalą i charakterem nawiązuje do zespołów zabudowy istniejących w sąsiedztwie. Od strony istniejących ulic wprowadzono zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, a dodatkowo od strony ul. Kołobrzeskiej określono wymóg lokalizacji usług w parterach budynków. Ochroną objęto szpaler drzew rosnący wzdłuż ul. Szczecińskiej oraz wzdłuż południowej i wschodniej granicy planu. Ponadto narzucono obowiązek realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej przy budynkach mieszkaniowych oraz zabezpieczono niewielką rezerwę drogową pozwalającą na poszerzenie ul. Szczecińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kołobrzeską.


Oliwa Dolna - rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej
Oliwa Dolna - rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej
mat. BRG


Obszar, którego dotyczy projekt planu Kokoszki - rejon ulicy Stokłosy, obecnie jest niezagospodarowany. Jego niewielką część zajmuje parking tymczasowy, a w pobliżu zachodniej granicy rosną stare lipy i jesiony.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji funkcji produkcyjno-usługowych, a także w celu podwyższenia dopuszczalnych parametrów zabudowy. Do prac planistycznych przystąpiono również z zamiarem zweryfikowania zasad obsługi drogowej terenu. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. W celu zachowania i uzupełnienia szpaleru drzew (zabytkowej alei lipowej wiodącej do dworu Stokłosy) oraz zachowania odstępu pomiędzy nową zabudową a szkołą podstawową, linia zabudowy została odsunięta od strony ul. Stokłosy. Natomiast od strony ul. Kartuskiej linię zabudowy określono w taki sposób, który umożliwi kontynuację pierzei zabudowy szkoły podstawowej. Od strony ulic Kartuskiej i Stokłosy zakazano lokalizacji parkingów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych. Ponadto uregulowano zasady rozczłonkowania budynków i ograniczono długość ciągłej płaszczyzny elewacji od strony ul. Kartuskiej. Zabudowa, która będzie mogła powstać dzięki zapisom planu, uzupełni strukturę i program funkcjonalny dzielnicy, a teren produkcyjno-usługowy będzie stanowić kontynuację Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”. Dostępność drogową do terenu zapewnią istniejące i projektowane ulice zlokalizowane poza granicami planu.
Z projektami planów można zapoznać się w siedzibie BRG (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.

Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.


Zgłaszanie uwag - do 7 stycznia 2019 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 7 stycznia 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.


WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI PUBLICZNEJ NT. PLANÓW:

Wszystkie projekty planów będą omówione podczas dyskusji publicznych, które odbywać się będą w siedzibie BRG:

Poniedziałek, 3 grudnia, godz. 17:

  • Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a
  • Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy

Poniedziałek, 10 grudnia, godz. 17:

  • Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej
  • Kokoszki rejon ulicy Stokłosy


Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze