PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zasiłki rodzinne, 500 +, alimenty, becikowe. O co najczęściej pytają gdańszczanie?

Zasiłki rodzinne, 500 +, alimenty, becikowe. O co najczęściej pytają gdańszczanie?
Matka ze względu na niepełnosprawność córki zrezygnowała z pracy i otrzymała świadczenie pielęgnacyjne. Czy to świadczenie jest dodawane do dochodu rodziny i ma wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego? Na to i wiele innych pytań odpowiada Gdańskie Centrum Świadczeń. Warto sprawdzić, czy wśród odpowiedzi znajduje się rozwiązanie Twojego problemu.

Składanie wniosków na świadczenie 500 + przy ul. 3 Maja 9. Przy okazji można wyjaśnić wątpliwości dotyczące wniosków
Składanie wniosków na świadczenie 500 + przy ul. 3 Maja 9. Przy okazji można wyjaśnić wątpliwości dotyczące wniosków
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Czytaj także: 

Wnioski na 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne [ZOBACZ wideoczat]

Od 1 sierpnia można składać: wnioski 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnegoZASIŁEK RODZINNY

Matka trojga dzieci złożyła wniosek o zasiłki rodzinne. W ubiegłym roku pobierała dodatek mieszkaniowy. Czy otrzymane świadczenie zostanie wliczone do dochodu przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego od listopada 2017 r.

NIE

Przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych nie przewidują, aby ta forma wsparcia była traktowana, jako dochód rodziny.

Rodzic wnioskował o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu wielodzietności. Od kwietnia 2016 r. pobiera świadczenie 500+ na dwoje dzieci. Czy przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 świadczenie 500+ zostanie doliczone do dochodu rodziny?

NIE

W przypadku ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek. Ważne jest to, że oprócz np. wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia za dochód uznawana jest też część świadczeń przyznawanych rodzinom na rzecz dzieci. W grupie świadczeń, które wliczane są do dochodu, nie ma jednak świadczenia 500+.

Samotna matka jest uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czy ubiegając się o zasiłek rodzinny, te pieniądze zostaną potraktowane, jako dochód jej rodziny?

TAK

Świadczenia alimentacyjne są wliczane do dochodu. Dotyczy to samych alimentów, otrzymywanych od drugiego rodzica, ale również świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

W związku z urodzeniem dziecka osoba nie pobiera zasiłku macierzyńskiego. Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego oraz zasiłku rodzinnego. Czy pobieranie świadczenia rodzicielskiego ma znaczenie przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny?

TAK

To świadczenie jest wsparciem przewidzianym dla matek, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to, niestety stanowi uzyskanie dochodu w rodzinie, co w praktyce skutkuje jego doliczeniem do innych dochodów.

Matka ze względu na niepełnosprawność córki zrezygnowała z pracy i otrzymała świadczenie pielęgnacyjne. Czy to świadczenie jest dodawane do dochodu rodziny i ma wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego. 

NIE

Świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak zasiłek rodzinny, nie jest traktowane, jako dochód. W praktyce oznacza to, że jeśli osoba jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego, to przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny nie będzie to miało znaczenia.


Ojciec pobiera zasiłek rodzinny na dziecko, które niedawno otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności. Na komisję lekarską rodzic oczekiwał blisko 4 miesiące. Złożył wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Czy ten dodatek zostanie wyrównany za okres kiedy rodzic oczekiwał na wydanie orzeczenia?

TAK

Dodatek, o którym mowa, zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jedyny warunek jaki należy spełnić, to złożenie wniosku o wypłatę dodatku w terminie trzech miesięcy licząc od daty wydania orzeczenia.

Czy wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć poprzez bank, tak jak wniosek o świadczenie wychowawcze?

NIE

W związku z realizacją Programu 500+, niektóre banki udostępniły możliwość złożenia wniosku, ale wyłączenie o to konkretne świadczenie. Niestety tym kanałem nie można złożyć wniosku o zasiłek rodzinny czy inne świadczenia rodzinne. Wniosek o wszelkie świadczenia rodzinne w formie elektronicznej można złożyć np. poprzez portal Emp@tia. Należy jednak posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany.


Kwiecień 2016, Urząd Miasta w Gdańsku. Wysyłane są pierwsze w historii transze na program 500+
Kwiecień 2016, Urząd Miasta w Gdańsku. Wysyłane są pierwsze w historii transze na program 500+
fot. Mateusz Ochocki/KFP

ŚWIADCZENIE 500+

Ojciec wychowujący troje dzieci uzyskał uprawnienie do świadczenia 500+ na dwuletniego syna i 8 letnią córkę na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Czy aby uzyskać kontynuację świadczeń rodzic powinien złożyć wniosek dopiero we wrześniu 2017 r.?

NIE

Wnioski można składać już od 1 sierpnia, czyli miesiąca poprzedzającego ostateczny termin przyznania świadczenia. Jeżeli osoba złoży wniosek w tym właśnie miesiącu, otrzyma decyzję przyznającą świadczenia w październiku, aby nastąpiła ciągłość wypłaty świadczeń.

Matka planuje ponowne złożenie wniosku o świadczenie 500+ na drugie dziecko. Czy oprócz wniosku potrzebne są inne dokumenty?

NIE

Jeśli wniosek dotyczy świadczenia jedynie na drugie i kolejne dziecko nie ma obowiązku dołączania do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. Niemniej jednak, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, wnioskodawca może zostać poproszony o udokumentowanie istotnych dla sprawy okoliczności.

Czy otrzymywane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą miały znaczenie przy ustalaniu uprawnień do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko?

NIE

Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia 500+ do dochodu rodziny nie wlicza się pobranych zasiłków rodzinnych. Taka sama zasada dotyczy świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.

Kobieta urodziła bliźnięta i pozostaje w nieformalnym związku z ich ojcem. Czy na jej uprawnienie do świadczenia 500+ może wpłynąć to, że jej partner na kilka miesięcy przed urodzeniem się dzieci podjął zatrudnienie?

TAK

Urodzenie bliźniąt powoduje, iż tylko na jedno z nich przysługuje świadczenie 500+ bez względu na dochód. Jeżeli matka dzieci złoży wniosek również na pierwsze dziecko, zaistnieje konieczność weryfikacji dochodu rodziny. Przy badaniu czy rodzina spełnia ustawowe kryterium będzie brany pod uwagę również dochód ojca dzieci, uzyskany z aktualnej pracy. Pozostawanie rodziców dzieci w nieformalnym związku w tym przypadku nie ma znaczenia.

Czy alimenty lub stypendia szkolne o charakterze socjalnym wlicza się do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu 500 + na pierwsze dziecko?

TAK

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko konieczne jest uwzględnienie w dochodzie rodziny otrzymanych alimentów oraz stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Matka dzieci przez cały 2016 rok pracowała w tej samej firmie, małżonek natomiast stracił pracę, ale w marcu 2017 podjął nowe zatrudnienie. Czy podjęcie nowego zatrudnienia ma znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko?

TAK

Co do zasady przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego, poprzedzającego okres świadczeniowy, na który jest składany wniosek. Od 1 sierpnia jest to dochód z 2016 r. W sytuacji utraty dochodu przez członka rodziny, przy sprawdzaniu sytuacji finansowej rodziny nie będzie on uwzględniony. Zostanie jednak doliczony dochód uzyskany z aktualnej pracy.

Rodzina pobiera świadczenia wychowawcze na dwoje dzieci, w tym na pierwsze. Mąż w międzyczasie podjął nowe zatrudnienie od lutego 2017 r.Czy należy zgłosić ten fakt?

TAK

Taką informację należy niezwłocznie zgłosić. Podjęcie nowego zatrudnienia powoduje konieczność zweryfikowania na nowo dochodu rodziny. Niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od obecnego pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto za drugi przepracowany miesiąc. W tej sytuacji będzie to dochód netto za marzec 2017 r.

Rodzic otrzymał odmowę na świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W międzyczasie dziecko otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności. Czy w tej sytuacji rodzic może ponownie złożyć wniosek?

TAK

W sytuacji, kiedy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe warunkujące prawo do tego świadczenia zwiększa się z kwoty 800 zł na kwotę 1200 zł na osobę w rodzinie. Zatem zmiana sytuacji rodziny, polegająca na uzyskaniu orzeczenia dla dziecka, daje możliwość otrzymania świadczenia 500+.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia. Dlaczego zatem otrzymałam to świadczenie jedynie do 30 września 2017 r.?

Świadczenie wychowawcze, podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego czy funduszu alimentacyjnego, przyznawane jest na okres zasiłkowy, który trwa 12 miesięcy. Pierwszy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego jest wyjątkowy i trwa aż 18 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Aby otrzymać świadczenie na dalszy okres, tj. od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek. Świadczenie zostanie przyznane na następne 12 miesięcy.

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie 500+ elektronicznie i w jaki sposób mogę to zrobić?

TAK

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą platformy e-PUAP, portalu Emp@tia, systemu udostępnionego przez ZUS tzw. Platformy Usług Elektronicznych - PUE oraz przy użyciu bankowości elektronicznej. Pierwsze dwie formy wymagają posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, który jest swoistym rodzajem elektronicznego podpisu wnioskodawcy potwierdzającego jego dane osobowe. Złożenie wniosku za pomocą bankowości elektronicznej nie wymaga składania podpisu. Bank sam potwierdza tożsamość wnioskodawcy.


Jeżeli wniosek o 500+ został złożony poprzez bankowość elektroniczną, to w jakiej formie zostanie wysłana decyzja?

Kanał bankowości elektronicznej jest kanałem jednokierunkowym, to znaczy, że klient może złożyć wniosek, ale nie otrzyma zwrotnie decyzji w formie elektronicznej. Zostanie ona przesłana w formie papierowej, na adres wskazany we wniosku. Natomiast, jeżeli wniosek zostałby złożony poprzez platformę e-PUAP lub portal Emp@tia, mogą Państwo określić, czy decyzja ma być wysłana drogą elektroniczną, czy też tradycyjnie w formie papierowej.

Matka trójki dzieci jest w trakcie rozwodu z mężem. Małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Na czas trwania postępowania o rozwód zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym. Czy muszę wpisywać męża do składu rodziny przy wniosku o świadczenie wychowawcze?

TAK

Do momentu otrzymania prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, konieczne jest wpisanie męża do składu rodziny. W sytuacji ubiegania się o świadczenie również na pierwsze dziecko, przy ustaleniu dochodu rodziny, będzie brany pod uwagę również jego dochód. Fakt, iż na chwilę obecną nie prowadzą państwo wspólnego gospodarstwa, czy też ustanowienia rozdzielności majątkowej, nie ma w tej sytuacji znaczenia.

Matka samotnie wychowuje dwoje dzieci, których ojciec wyjechał w celach zarobkowych za granicę do Niemiec. Czy muszę poinformować o tym organ wypłacający mi świadczenie wychowawcze skoro nie jest to członek mojej rodziny?

TAK

Zarówno na etapie składania wniosku, jak i w późniejszym okresie należy informować o wyjeździe ojca dzieci poza granicę Polski. W przypadku wyjazdu członka rodziny, a także rodzica dziecka nie będącego członkiem rodziny, do kraju Unii Europejskiej, kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii, organ musi zweryfikować, czy nie są pobierane świadczenia na dzieci z dwóch państw jednocześnie. W tym celu wniosek wraz z dokumentami przesyłany zostanie do Urzędu Marszałkowskiego, celem weryfikacji sytuacji rodziny. 


Można ubiegać się o świadczenia rodzicielskie
Można ubiegać się o świadczenia rodzicielskie
fot. fotolia.com

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Czy w przypadku urodzenia dziecka, ale nieotrzymywania zasiłku macierzyńskiego, można ubiegać się o świadczenie rodzicielskie?

TAK

Świadczenie przysługuje osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest przez okres 52 tygodni w wysokości 1000 zł i ulega wydłużeniu w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie.


Kobieta jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W trakcie pobierania zasiłku urodziła dziecko. Czy przysługuje jej świadczenie rodzicielskie? 

TAK

W sytuacji urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje wydłużony okres pobierania tego zasiłku, ale kwota tego zasiłku jest jednak niższa od wysokości świadczenia rodzicielskiego. Dla takich osób ustawodawca przewidział wyrównanie świadczenia rodzicielskiego do łącznej wysokości 1000 zł.

Czy świadczenie rodzicielskie będzie mi przysługiwało w podwójnej wysokości w przypadku urodzenia bliźniąt?

NIE

Niezależnie od liczny dzieci urodzonych podczas jednego porodu, kwota świadczenie pozostaje niezmienna i wynosi 1000 zł miesięcznie. Jednakże zostaje wydłużony okres pobierania świadczenia rodzicielskiego z 52 tygodni do 65 tygodni.

Czy ubiegając się o świadczenie rodzicielskie osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna? 

NIE

Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy.

Czy prawo do świadczenia rodzicielskiego uzależnione jest od dochodu rodziny?

NIE

Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Stanowi ono wsparcie finansowe rodziny, w przypadku kiedy nie jest wypłacany zasiłek macierzyński z organu emerytalno-rentowego np. ZUS czy KRUS.

Czy w trakcie pobierania świadczenia rodzicielskiego można podjąć zatrudnienie?

TAK

Korzystając ze wsparcia w postaci świadczenia rodzicielskiego, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednakże warunkiem dalszego otrzymywania tego wsparcia jest, aby charakter podjętej pracy zarobkowej czy wymiar czasu pracy nie kolidował lub uniemożliwiał sprawowanie opieki nad dzieckiem.


Wniosek na 'becikowe' można składać tylko do roku po urodzeniu dziecka
Wniosek na 'becikowe' można składać tylko do roku po urodzeniu dziecka
fot. fotolia.com

„BECIKOWE”

Dziecko urodziło się w trakcie pobytu matki w Wielkiej Brytanii. Niedługo po porodzie rodzice przenieśli się do Polski celem zamieszkania na stałe. W Wielkiej Brytanii rodzice nie pobrali żadnych świadczeń w związku z urodzeniem córki. Dziecko ma już 8 miesięcy. Czy rodzic może jeszcze ubiegać się o „becikowe”?

TAK

„Becikowe” przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku życia i do tego czasu należy złożyć wniosek. Jeżeli rodzina przebywa na terenie Polski, to nie ma przeciwskazań do pobierania tego świadczenia.

W roku kalendarzowym, który jest brany pod uwagę przy obliczeniu kryterium do „becikowego”, matka dziecka pracowała. Obecnie pobiera świadczenie rodzicielskie, ponieważ nie został jej przyznany zasiłek macierzyński. Czy ma to znaczenie w sytuacji ubiegania się „becikowe”?

TAK

Becikowe przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Jeżeli nastąpiła utrata zatrudnienia, to dochód z tej pracy nie zostanie uwzględniony. Pobrane świadczenie rodzicielskie musi zostać wliczone do dochodu rodziny.

W czasie ciąży kobieta zmieniła lekarza prowadzącego. Kto powinien wystawić zaświadczenie o podleganiu opiece ginekologa przed 10 tygodniem ciąży?

Zaświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną przed 10 tygodniem ciąży może wystawić lekarz prowadzący lub położna środowiskowa na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej od poprzedniego lekarza np. karty ciąży.

Czy karta ciąży w której wskazane są terminy wizyt lekarskich jest wystarczającym dokumentem aby ubiegać się o „becikowe”?

NIE

Karta ciąży nie pozwala na przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wymagane jest zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego lub położną. Wzór zaświadczenia został określony rozporządzeniem i musi zawierać informację od kiedy kobieta była pod opieką medyczną oraz wskazywać daty wizyt w trzech trymestrach ciąży.

Czy składając wniosek o „becikowe” należy dostarczyć akt urodzenia dziecka oraz dowody osobiste rodziców?

NIE

Nie ma konieczności dołączania do wniosku o „becikowe” metryki urodzenia dziecka, czy też dowodów osobistych rodziców. Natomiast niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru PESEL wszystkich członków. Gdańskie Centrum Świadczeń samodzielnie dokona weryfikacji danych członków rodziny, w tym danych osobowych wszystkich członków rodziny,danych adresowych, stopienia pokrewieństwa dziecka, a także czy wnioskowane świadczenie nie zostało już wypłacone w innej gminie na terenie kraju.


Gdy rodzic otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego...
Gdy rodzic otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego...
fot. fotolia.com

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Matka złożyła wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na troje dzieci. Czy świadczenie z 500+ jest doliczane do dochodu przy obliczaniu kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego?

NIE

Przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego nie przewidują aby świadczenia 500+ były doliczane do dochodu rodziny. Natomiast przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego są wliczane do dochodu środki wypłacone z funduszu alimentacyjnego.

Rodzic otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego i od kwietnia 2017 r. zmienił pracodawcę. Czy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty związane z tą sytuacją?

TAK

Przy obliczaniu dochodu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody, które są uzyskiwane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek, ale również dochody z tytułu zatrudnienia, które zostało podjęte po tym roku. W związku z tym, powinno się przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające datę podjęcia zatrudnienia oraz dochód netto osiągnięty w drugim miesiącu pracy u „nowego” pracodawcy.

Czy do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na pełnoletnie niepełnosprawne w stopniu znacznym dziecko, rodzic powinien dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuacji nauki?

NIE

Przepisy wskazują, że osoba z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ma uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezterminowo. W tym przypadku uprawnienie nie jest uwarunkowane od kontynuowania przez pełnoletnie dziecko nauki.

Matka złożyła kolejny wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ojciec dzieci przebywa za granicą i sprawę prowadzi Sąd Okręgowy w Gdańsku. Czy matka musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z Sądu o bezskuteczności egzekucji skoro takie zaświadczenie złożyła już rok temu?

TAK

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są świadczeniami przyznawanymi na okresy świadczeniowe. W związku z tym każdorazowo do wniosku należy dołączać zaświadczenie z sądu.

Matka dwójki dzieci mieszka z ich ojcem, który jest dłużnikiem alimentacyjnym, ale nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Na dzieci kobieta ma zasądzone alimenty. Czy do składu rodziny zostanie zaliczony ojciec dzieci?

NIE

Skład rodziny będzie trzyosobowy, czyli matka i dwoje dzieci. Według przepisów, do składu rodziny nie zalicza się rodzica, który jest zobowiązany do alimentów.

Osoba uprawniona do alimentów w październiku 2017 r. osiągnie pełnoletność i będzie kontynuowała naukę w szkole, ale nie będzie mieszkała razem ze matką. Czy ta osoba samodzielnie składając wniosek na siebie już jako osoba pełnoletnia, na nowy okres świadczeniowy będzie musiała ująć w składzie rodziny matkę.

TAK

Przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego wskazują, że do składu rodziny zalicza się także rodzica osoby uprawnionej do alimentów. Nie zalicza się go jedynie w przypadku, gdy jest on zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów. Przy ustalaniu uprawnień będzie brany pod uwagę również dochód osiągnięty przez matkę.

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny w formie elektronicznej jeżeli osoba nie posiada podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego?

NIE

Istnieje możliwość złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny w formie elektronicznej np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, ale niezbędnie jest w tym przypadku posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.


Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
fot. fotolia.com

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie osoba ma wydane z uwagi ma problemy z kręgosłupem. Choruje od 42 roku życia. Czy otrzyma zasiłek pielęgnacyjny?

NIE

Przepisy nie przewidują, aby można było przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21 roku życia.

Kobieta ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Od ponad miesiąca przebywa w szpitalu. Czy może dalej otrzymywać przyznane świadczenie ?

TAK

Przepisy nie przewidują, aby w takim przypadku osobie nie przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, ponieważ szpitala nie zalicza się do instytucji zapewniającej osobie niepełnosprawnej całodobowego utrzymania.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Matka dwojga dzieci pobiera na jedno z nich świadczenie pielęgnacyjne. Młodsze dziecko ma miesiąc. Rodzic chce wystąpić o świadczenie rodzicielskie na to dziecko. Czy w związku z tym osoba będzie miała uchylone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na starsze dziecko?

NIE

Przepisy umożliwiają pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego na jedno dziecko, a świadczenia rodzicielskiego na drugie. Świadczenia te wykluczają się w przypadku ubiegania się o nie na to samo dziecko.

Matka opiekuje się 26 letnim synem, który od dziecka choruje na schorzenie immunologiczne. Niestety stan zdrowia osoby niepełnosprawnej bardzo się pogorszył i matka musiała zwolnić się z pracy, aby się nim opiekować. Osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy matka będzie mogła ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

TAK

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

SPECJANY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Kobieta opiekuje się niepełnosprawnym ojcem, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku ze sprawowaniem opieki kobieta nie pracuje i chce wystąpić o specjalny zasiłek opiekuńczy. Rodzice kobiety otrzymują emerytury, a jej mąż pracuje. Czy ustalając prawo do tego świadczenia będą uwzględniane tylko dochody najbliższej rodziny kobiety?

NIE

Przepisy dotyczące przedmiotowego świadczenia wskazują, że przy ustalaniu dochodu uprawniającego do tego świadczenia, brane są pod uwagę zarówno dochody rodziny osoby, która będzie sprawowała opiekę, jak również dochody rodziny osoby, która wymaga opieki. Dochód na osobę nie może przekroczyć 764 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE

Rodzic chce ubiegać się o stypendium szkolne. Oprócz wynagrodzenia za pracę ma dodatkowe świadczenia takie jak jednorazowe świadczenie „Za życiem”. Czy to świadczenie zostanie uwzględnione przy obliczaniu dochodu rodziny.

NIE

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jednorazowe świadczenie „Za życiem” nie jest uwzględniane przy wyliczaniu dochodu rodziny przy weryfikacji wniosku o stypendium szkolne.

Rodzic ma przyznane stypendium szkolne na dziecko. Otrzymał już refundację za zakup odzieży sportowej. Czy otrzyma również refundację za wyjścia dziecka z klasą do kina i teatru?

TAK

Stypendium szkolne ma na celu pokrycie wydatków edukacyjnych ponoszonym na dziecko. Do tych wydatków zalicza się również wyjście dzieci z klasą do kina, teatru, muzeum, itp.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Czy matka, która urodziła dziecko z wadą wrodzoną, która zagraża jego życiu występując o jednorazowe świadczenie „Za życiem” musi przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, potwierdzające to schorzenie ? 

NIE

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” schorzenie, które wystąpiło u dziecka potwierdza się zaświadczeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzającym, że jest to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie jego porodu.


Można się też starać o dodatki mieszkaniowe
Można się też starać o dodatki mieszkaniowe
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

POMOC MIESZKANIOWA

Osoba posiada lokal z prawem własności i stałym meldunkiem. Czy może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jeśli w tym lokalu nie zamieszkuje?

NIE

Nie jest możliwe uzyskanie dodatku mieszkaniowego do lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca faktycznie nie zamieszkuje, lecz jest w nim jedynie zameldowany.

Osoba otrzymała decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. W związku z tym, iż osoba uznała, iż wyliczony dodatek mieszkaniowy jest zbyt niski, złożyła odwołanie. Czy w takiej sytuacji dodatek mieszkaniowy będzie nadal wypłacany na konto zarządcy i wnioskodawcy?

TAK

Wniesienie odwołania od decyzji, nie powoduje wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Właściciel lokalu zamieszkuje wraz z trzema osobami w mieszkaniu o powierzchni użytkowej 57,54m 2 . Czy przy takiej powierzchni lokalu rodzina ma szanse na otrzymanie dodatku mieszkaniowego? 

TAK

W tym przypadku kryterium metrażowe jest spełnione, gdyż dla trzyosobowego gospodarstwa domowego przewidziana jest powierzchnia użytkowa mieszkania wynosząca 45 m 2 , którą można przekroczyć o 30 proc. tj. do 58,50 m 2 .

Rencista samotnie zamieszkuje w lokalu. Czy dochodem przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego jest kwota renty netto?

NIE

Przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego brana jest po uwagę wysokość brutto renty. Zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne, które są potrącane z renty, niestety nie podlegają odliczeniu.

Czy zamieszkiwanie w lokalu osoby niepełnosprawnej ma wpływ na kryteria przyznawania dodatku?

TAK

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o dodatkowe 15 m 2 .

Osoba posiada już dodatek mieszkaniowy do miesiąca lipca. Żeby mieć ciągłość przyznanego świadczenia osoba musi złożyć kolejny wniosek o dodatek mieszkaniowy w miesiącu lipcu?

TAK

Termin do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest określony przepisami. Oznacza to, iż dokumentacja może być składana przez cały miesiąc, natomiast świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jednak, jeśli został przyznany dodatek mieszkaniowy, a wnioskodawca chciałby otrzymać świadczenie na następne 6 m-cy musi złożyć kolejny wniosek w ostatnim miesiącu przyznanego wcześniej już świadczenia. 

Osoba zamieszkuje w lokalu, posiada umowę sprzedaży energii i przyznano jej dodatek mieszkaniowy. Czy ta osoba może ubiegać o zryczałtowany dodatek energetyczny?

TAK

Warunkiem otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zamieszkiwanie w lokalu w miejscu dostarczenia energii elektrycznej, posiadanie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym oraz przyznany dodatek mieszkaniowy.

Czy można ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny, jeśli osoba nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym?

NIE

Zgodnie z przepisami nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego dla lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca faktycznie nie zamieszkuje. oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl