PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zakoniczyn. Od 18 lutego do publicznego wglądu dostępny projektu planu miejscowego

Zakoniczyn. Od 18 lutego do publicznego wglądu dostępny projektu planu miejscowego
Od 18 lutego do 18 marca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dokładna lokalizacja obszaru na Zakoniczynie objętego projektem planu. Plany można obejrzeć osobiście w Biurze Rozwoju Gdańska, bądź zapytać o szczegóły telefonicznie lub mailowo projektanta
Dokładna lokalizacja obszaru na Zakoniczynie objętego projektem planu. Plany można obejrzeć osobiście w Biurze Rozwoju Gdańska, bądź zapytać o szczegóły telefonicznie lub mailowo projektanta
mat. BRG

Projekt planu „Zakoniczyn - rejon ulicy Aleksandra Dulin’a” zostaje wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci. Po drugim wyłożeniu projekt planu uzupełniono o informację o dopuszczeniu lokalizacji linii kolejowej w ciągu planowanej ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej.

Zapisy projektu planu realizują cel publiczny poprzez wyznaczenie parku miejskiego z urządzeniami małej retencji, ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi w celu zapewnienia przyszłym i obecnym mieszkańcom Zakoniczyna, a także sąsiedniego Ujeściska i Jasienia, odpowiednich warunków do wypoczynku. Przewidziano również tereny pod usługi sportu, gdzie mogłoby zostać zlokalizowane boisko wielofunkcyjne z trybunami lub inne zagospodarowanie sportowe np. całoroczne lodowisko oraz pływalnia, które wejdą w skład dzielnicowego ośrodka usługowego, wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku.

Ponadto zaprojektowane zostało dogodne połączenie pieszo-rowerowe w terenie zieleni miejskiej, prowadzące do Centrum Edukacyjnego „Jabłoniowa”, gdzie mieszczą się przedszkole i szkoła. Wydzielono również drogę publiczną z poszerzonymi liniami rozgraniczającymi, co pozwoli na realizację pełnego przekroju drogi w standardzie ulicy miejskiej ze szpalerami zieleni, chodnikami i infrastrukturą techniczną. Wspomniane rozwiązania przestrzenne wpłyną na poprawę funkcjonowania sąsiednich osiedli oraz wzrost ich atrakcyjności.

Informacji udzieli projektant

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Ponadto, od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00, pod numerem telefonu (58) 308 44 85 lub za pośrednictwem maila katarzyna.olejniczak@brg.gda.pl, można uzyskać informacje od projektanta.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biuro Rozwoju Gdańska, Biuletyn Informacji Publicznej BRG oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gdańsk.

Dyskusja publiczna 11 marca

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 17:00. Link do dyskusji publicznej TUTAJ.

Zgłaszanie uwag - do 1 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk; lub elektronicznie - na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 1 kwietnia 2021 roku.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Oprac. AO

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze