PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Z całej Polski. Gdańskie spotkanie szefów rad miast wojewódzkich

Z całej Polski. Gdańskie spotkanie szefów rad miast wojewódzkich
W Gdańsku obradował Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. Przyjechali przewodniczący i delegacje rad miejskich z 16 stolic polskich regionów. - Mamy ze sobą dobry i stały kontakt - podkreślają samorządowcy.

Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich
Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich
zdj. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Muzea i ochrona dziedzictwa

Najwięcej czasu na spotkaniu poświęcono ochronie pamięci i dziedzictwu historycznemu. Goście z innych miast podczas pobytu w Gdańsku zwiedzą Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum Solidarności. O tym, jak powstawał ECS, jaka jest jego rola w zachowaniu pamięci i tworzeniu marki Gdańska opowiadał dyrektor tej placówki Basil Kerski. W wielu częściach kraju widać obecnie ożywienie w sprawach upamiętnienia dziedzictwa. Jest wiele projektów dotyczących historii. O projektach wrocławskich opowiadał przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jacek Ossowski. 

Forum wymiany doświadczeń

Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich to samorządowa inicjatywa, której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń. - Nasze spotkania odbywają się cyklicznie - mówi przewodniczący gdańskiej Rady Miasta Bogdan Oleszek, jeden z inicjatorów Konwentu. - Czasami zajmujemy wspólne stanowisko w jakiejś ważnej kwestii, piszemy protesty do Sejmu, ale przeważnie jest to idealna okazja do wymiany doświadczeń - dodaje Bogdan Oleszek.

Zobacz relację ze spotkania

Na spotkaniu z przewodniczącymi obecny był też prezydent Gdańska.

- Gdańsk jest w wyjątkowej sytuacji, bo w Radzie są tu tylko dwa ugrupowania - mówi Paweł Adamowicz. – W niektórych radach dużych miast ugrupowań tworzących koalicję jest więcej. Zarządzanie taka radą nie jest ani proste, ani łatwe - podkreśla prezydent.

Jak chronić dziedzictwo historyczne? - to jeden z tematów spotkania Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.
Jak chronić dziedzictwo historyczne? - to jeden z tematów spotkania Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.
zdj. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

A jakie kompetencje mają miejskie...

Rada jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście. Pełni więc rolę organu przedstawicielskiego na szczeblu lokalnym, podobnie jak Sejm na poziomie ogólnokrajowym. Rada wybierana jest na czteroletnią kadencję (w gdańskiej Radzie zasiada obecnie 34 radnych).

Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi:

- uchwalanie statutu miasta,

- ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

- powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta - na wniosek prezydenta,

- uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia     absolutorium z tego tytułu,

- uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz. 


Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście. Obecnie w gdańskiej radzie działa 11 komisji stałych.

Obrady sesji zwyczajnych Rada Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować z balkonu lub na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza. Transmisje na żywo z sesji prowadzi gdansk.pl

Więcej szczegółowych informacji na temat Rady Miasta TUTAJ

Marek Wałuszkowww.gdansk.plmarek.waluszko@gdansk.pl
Marek Wałuszko - najnowsze
Marek Wałuszkowww.gdansk.plmarek.waluszko@gdansk.pl
Marek Wałuszko - najnowsze