PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XV sesja Rady Miasta Gdańska. Obrady w czwartek, wideoczat z radnymi o godz. 12.30

XV sesja Rady Miasta Gdańska. Obrady w czwartek, wideoczat z radnymi o godz. 12.30
W czwartek, 24 października 2019 r., odbędzie się XV sesja Rady Miasta Gdańsk. Na które tematy obrad mieszkańcy powinni w szczególności zwrócić uwagę? Zapytamy o to radnych podczas naszego programu Wszystkie Strony Miasta - początek emisji we wtorek, 22 października, o godz. 12.30.
Sesje Rady Miasta Gdańska odbywają się zwykle raz w miesiącu. Nad czym będą obradować radni w najbliższy czwartek?
Sesje Rady Miasta Gdańska odbywają się zwykle raz w miesiącu. Nad czym będą obradować radni w najbliższy czwartek?
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Gośćmi programu “Wszystkie Strony Miasta” będą:

  • Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych “Wszystko dla Gdańska” w Radzie Miasta Gdańska 
  • Cezary Śpiewak-Dowbor, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska Koalicji Obywatelskiej przewodnicząca Klubu Radnych “Wszystko dla Gdańska” w Radzie Miasta Gdańska 

Będzie to wyjątkowa sesja, choćby z jednego powodu: radni wybiorą ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Do Sądu Okręgowego w Gdańsku potrzeba 74 ławników, w tym czterech do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe potrzeba 42 ławników, w tym 32 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Bardzo możliwe też, że podczas tej sesji dojdzie do ślubowania dwóch nowych radnych PiS, którzy zajmą w RMG miejsca Kacpra Płażyńskiego i Jana Kanthaka, wybranych niedawno na posłów Sejmu RP z list Prawa i Sprawiedliwości. Jakie formalności muszą zostać dopełnione, by ślubowanie radnych odbyło się już w ten czwartek?

Co poza tym? Głosowany będzie projekt uchwały, która ustanawia rok 2020 w Gdańsku “Rokiem Lecha Bądkowskiego”. 

Radni zdecydują także o nadaniu nazw dwóm gdańskim ulicom: ul. Rytelska i ul. prof. Edmunda Cieślaka. Dlaczego akurat takie nazwy? W jakich dzielnicach znajdują się te ulice?

Dowiemy się też o stanie przygotowań Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r. 

Co jeszcze?

Dowiedz się, oglądając wideoczat na www.gdansk.pl - we wtorek, 22 października, godz. 12.30. Program poprowadzi red. Roman Daszczyński.

Serdecznie zapraszamy! 

 

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska

 

3. Uchwały:

1) w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego (druk 347);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 349);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok (druk 350);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4) w sprawie opłaty miejscowej (druk 336);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 337);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej w mieście Gdańsku (druk 346);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) w sprawie nadania nazwy ulicy Rytelska (druk 343);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

8) w sprawie nadania nazwy ulica prof. Edmunda Cieślaka (druk 344);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

9) w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 331);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków

10) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 338);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku (druk 345);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

12) zmieniająca uchwałę RMG w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 (druk 340);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

13) zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 351);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

14) zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi (druk 352);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

15) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk 353);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

16) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 354);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

17) w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku (druk 341);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Łukasz Kłos – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

18) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w trybie bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk 332);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

19) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybie bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk 333);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

20) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków Zgromadzenia (druk 348);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

21) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Gdańska pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (druk 355);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

22) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk 356);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska

23) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę (druk 330);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

24) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (druk 342);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

25) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (druk 339);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

26) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” (druk 334);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

27) zmieniająca uchwałę nr XVII/515/15 RMG z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” (druk 335);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

4. Wnioski, oświadczenia osobiste.

 

5. Zakończenie obrad.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl