PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Od 30 listopada do 29 grudnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa z zaznaczonym obszarem objętym projektem planu
Mapa z zaznaczonym obszarem objętym projektem planu
DRMG

 

Zakoniczyn rejon ulicy Aleksandra Dulin’a

Zapisy projektu planu realizują cel publiczny poprzez wyznaczenie parku miejskiego z urządzeniami małej retencji, ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi w celu zapewnienia przyszłym i obecnym mieszkańcom Zakoniczyna, a także sąsiedniego Ujeściska i Jasienia, odpowiednich warunków do wypoczynku. Przewidziano również tereny pod usługi sportu, gdzie mogłoby zostać zlokalizowane boisko wielofunkcyjne z trybunami lub inne zagospodarowanie sportowe np. całoroczne lodowisko oraz pływalnia, które wejdą w skład dzielnicowego ośrodka usługowego, wyznaczonego i zaproponowanego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku. Ponadto zaprojektowane zostało dogodne połączenie pieszo-rowerowe w terenie zieleni miejskiej prowadzące do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa, gdzie mieszczą się przedszkole i szkoła. Wydzielono również drogę publiczną z poszerzonymi liniami rozgraniczającymi, co pozwoli na realizację pełnego przekroju drogi w standardzie ulicy miejskiej ze szpalerami zieleni, chodnikami i infrastrukturą techniczną. Wspomniane rozwiązania przestrzenne wpłyną na poprawę funkcjonowania sąsiednich osiedli oraz wzrost ich atrakcyjności.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerem telefonu 58 308-44-85 lub za pośrednictwem maila katarzyna.olejniczak@brg.gda.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 8 grudnia 2020 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4. Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 12 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
    Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 stycznia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze