PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dwóch dzielnicach

Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dwóch dzielnicach
Od 5 lipca do 2 sierpnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Osowej oraz Śródmieściu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Okolice historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała przy ul. 3 Maja
Okolice historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała przy ul. 3 Maja
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Projekt planu Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe poprzez powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję zbiornika retencyjnego. Zapewnia zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i powiększenie jego czaszy o tzw. część „suchą”, która będzie mogła pełnić funkcję rekreacyjną ogólnodostępną. Przewidziano również realizację, na terenach prywatnych, usług zdrowia i innych usług społecznych, np. opieki nad dziećmi do lat 3, oświaty, domu sąsiedzkiego, domu kultury czy domu pomocy społecznej. Plan umożliwia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – dopuszcza na całym terenie zabudowę wielorodzinną, z koniecznością realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej, ze wskazaniem wykonania jej w części centralnej projektowanego osiedla.

 

granice_projektu_planu_2157_osowa_w_rejonie_zbiornika_retencyjnego_przy_ulicy_koziorozca

 

Projekt planu Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci – pierwszy raz w sierpniu 2020 roku, kolejny w styczniu 2021 roku. Po drugim wyłożeniu wpłynęły uwagi, które w całości zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Z powodu obawy mieszkańców zrezygnowano z możliwości lokalizacji parkingu podziemnego na terenie 001-U34. Równocześnie, w związku z zakazem zabudowy na całym terenie, podjęto decyzję o zmianie jego przeznaczenia z usługowego z dużym udziałem zieleni urządzonej na teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, z dopuszczeniem obiektów obsługujących użytkowników niewymagających pozwolenia na budowę. Plan umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie.

granice_projektu_planu_11105_srodmiescie_rejon_historycznego_zespolu_szpitala_bozego_ciala_

 

Informacji udziela projektant

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach:  Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca, 14.07.2021, godz. 17.00, link do dyskusji

Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała, 15.07.2021, godz. 17:00, link do dyskusji

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 16 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 sierpnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze