PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ujeścisko, Suchanino i Strzyża. Dostępne projekty planów zagospodarowania przestrzennego

Ujeścisko, Suchanino i Strzyża. Dostępne projekty planów zagospodarowania przestrzennego
Biblioteka i osiedle Ujeścisku, park na Suchaninie, rozbudowa liceum i skwer na Strzyży - od 13 września do 11 października 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą terenów wymienionych dzielnic. Projektanci dostępni są telefonicznie, a dyskusje publiczne będą przeprowadzone online. Pierwsza - dotycząca Ujeściska - już w czwartek, 16 września o godz. 17.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Granice projektu planu nr 1852 - Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich
Granice projektu planu nr 1852 - Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich
BRG

 

Projekt planu Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia przez Prezydenta Miasta Gdańska części uwag. Celem planu jest m.in. zabezpieczenie lokalizacji dla filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku jako miejsca spotkań społeczności lokalnej oraz ograniczenie wymogu realizacji usług do parterów w rejonie skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej.

Ponadto, w zachodniej części obszaru objętego granicami planu, zakłada się dopuszczenie ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o podobnych parametrach co sąsiednia zabudowa szeregowa przy ulicy Orląt Lwowskich. Nowa zabudowa będzie stanowić element łączący pomiędzy tą zabudową a powstającymi w sąsiedztwie budynkami wielorodzinnymi. W północnej części planu objęto ochroną zadrzewienia o charakterze leśnym. Zostały również wytyczone powiązania piesze, które zapewnią mieszkańcom wygodny dostęp do obiektów usługowych, terenów rekreacyjnych i przystanków komunikacji publicznej.

 

Granice projektu planu nr 1236 - Suchanino, rejon ulic Schuberta i Nowolipie
Granice projektu planu nr 1236 - Suchanino, rejon ulic Schuberta i Nowolipie
BRG

 

Celem sporządzenia projektu planu Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie jest umożliwienie realizacji ogólnodostępnej zieleni urządzonej, zbiornika retencyjnego oraz rozwój funkcji oświatowych, opiekuńczych i sportowych.

Stworzenie i atrakcyjne zagospodarowanie parku o bogatej rzeźbie terenu, w dzielnicy z deficytem ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych, wpłynie na podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Cel ten jest zgodny z polityką Miasta zawartą w Studium, dotyczącą zwiększenia dostępności do zieleni urządzonej, poprzez jej zachowanie i poprawę walorów, a także w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury społecznej. Dodatkowo celem sporządzenia planu jest podniesienie jakości, poprawa bezpieczeństwa i dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

 

Granice projektu planu nr 0862 - Strzyża, rejon ulic Płk. Wilka-Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego
Granice projektu planu nr 0862 - Strzyża, rejon ulic Płk. Wilka-Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego
BRG

 

Projekt planu Strzyża rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego umożliwia rozbudowę istniejącego liceum przy ul. Płk. Wilka Krzyżanowskiego oraz dopełnienie go w zakresie usług sportu, kultury, administracji, rekreacji, zdrowia czy opieki. Ponadto nowe zapisy pozwolą na realizację miejskiej, ogólnodostępnej zieleni urządzonej (skwer) z ciągiem pieszo-jezdnym ułatwiającym dostęp do szkolnego zaplecza sportowego. Projekt planu umożliwi również uzupełnienie funkcji usługowej o funkcje mieszkaniowe przy ul. Żeglarskiej 4.


Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

 

ZOBACZ DOKŁADNE LOKALIZACJE NA PONIŻSZEJ ANIMACJI 

 

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

  • Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich, 16.09.2021, godz. 17.00, link do dyskusji
  • Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie, 05.10.2021, godz. 17.00, link do dyskusji
  • Strzyża rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego, 06.10.2021, godz. 17.00, link do dyskusji

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 25 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 25 października 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

oprac. WG

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze