PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyłożenie projektów planów miejscowych: jedna dzielnica, trzy lokalizacje. Do wglądu do 8 marca

Wyłożenie projektów planów miejscowych: jedna dzielnica, trzy lokalizacje. Do wglądu do 8 marca
Od 8 lutego do 8 marca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące tereny zlokalizowane w Nowym Porcie. Dwa z nich dotyczą wizji przekształceń rejonu ulicy tzw. Zielonej Wyzwolenia. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na mapie zaznaczono lokalizacje trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na mapie zaznaczono lokalizacje trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
BRG

 

Tereny objęte sporządzanymi planami miejscowymi znajdują się na jednym z podobszarów objętych rewitalizacją – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zieleni publicznej oraz ulic, zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej, będzie istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta. Planowane zmiany poprawią nie tylko standard i warunki zamieszkiwania w Nowym Porcie, ale poszerzą również wachlarz dostępnych usług oraz przyciągną nowych mieszkańców. Tereny te brane są pod uwagę do realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowa jakość przestrzeni publicznych

Tereny objęte projektami planów Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia oraz Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41, położonych przy ulicy Wyzwolenia, stanowią część większej koncepcji zagospodarowania w sąsiedztwie tej ulicy. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oliwską do Szańca Zachodniego przewiduje się stworzenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, tworzącej bulwar tzw. ulicy Zielonej Wyzwolenia. Kształtowanie zagospodarowania powinno uwzględniać tereny zieleni wzdłuż całej ulicy jako przyulicznych przestrzeni publicznych.

W ramach tego założenia w projekcie planu Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia wyznaczono wzdłuż ulicy Wyzwolenia teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej z wprowadzeniem szpaleru drzew i odpowiedniego wyposażenia - oświetlenie, miejsca do siedzenia, elementy sztuki, zieleni, wody itp. Uzupełnieniem zagospodarowania będzie zabudowa mieszkaniowo-usługowa zlokalizowana w głębi działki.

Granica planu Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia
Granica planu Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia
BRG

 

W projekcie planu Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41 ustalono teren zieleni publicznej ogólnodostępnej, z możliwością lokalizacji niewielkiej kubatury obsługującej użytkowników zieleni, szpalerami drzew i ochroną wartościowego drzewostanu. Teren ten będzie uzupełnieniem zagospodarowania Placu Nadwodnego planowanego przy nabrzeżu Martwej Wisły. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, od strony południowo-wschodniej, wyznaczono teren dla lokalizacji wybranych i ograniczonych powierzchniowo usług z zielenią towarzyszącą.

Granica planu Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41
Granica planu Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41
BRG

 

Natomiast w projekcie planu Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich zrezygnowano z rezerwy komunikacyjnej, przeznaczonej na parking i poszerzenie ulicy Wilków Morskich, na rzecz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Uzupełnienie zabytkowej tkanki Nowego Portu, będzie istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta. Ponadto plan pozwoli na realizację nowych atrakcyjnych przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i rowerowych.

Granica planu Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich
Granica planu Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich
BRG

 

Nowe zagospodarowanie ujęte w projektach planów jest zgodne z polityką miasta określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stanowi realizację idei rozwoju miasta do wewnątrz oraz respektuje wymogi wpisania się w historyczną tkankę zabudowy Nowego Portu, co zostało potwierdzone stosownymi uzgodnieniami z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Informacji udzielają projektanci

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich

  • 58 308-44-25
  • danuta.giorewa-brach@brg.gda.pl

Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia

  • 58 308-44-19
  • piotr.rugien@brg.gda.pl

Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41

  • 58 308-44-25
  • andrzej.napiorkowski@brg.gda.pl
  • maria.koprowska@brg.gda.pl

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.


Animacja, na której przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

  • 11 lutego, godz. 17.00 - Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich
  • 23 lutego, 17.00 - Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41
  • 4 marca, godz. 17.00 - Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag do 22 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija
28 stycznia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

oprac. WG

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze