PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

We wtorek i środę dwie dyskusje publiczne w Biurze Rozwoju Gdańska

We wtorek i środę dwie dyskusje publiczne w Biurze Rozwoju Gdańska
Biuro Rozwoju Gdańska zaplanowało w tym tygodniu dwie dyskusje publiczne na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zostaną one omówione wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Przed tygodniem tematem dyskusji był rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II
Przed tygodniem tematem dyskusji był rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Spotkania z mieszkańcami odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro Sala Konferencyjna) o godzinie 17:00. Jakie plany zostaną omówione?

11 października 2016 r. - Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak (nr planu 1518)

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2016 roku.  Celem sporządzenia planu jest  aktualizacja ustaleń planów obowiązujących, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia szeroko rozumianego interesu ogólnomiejskiego, poprzez umożliwienie zainwestowania terenu z uwzględnieniem zrealizowanego układu komunikacyjnego oraz  aktualizacja zapisów obowiązującego planu miejscowego w zakresie wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej celem dostosowania do planowanej inwestycji polegającej na wprowadzeniu obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni.

Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, rewaloryzację istniejących obiektów o wartościach kulturowych oraz modernizację lub budowę nowej infrastruktury technicznej. Takie działania poprawią wizerunek i funkcjonalność obszaru planu oraz wyeksponują wartości kulturowe istniejącej zabudowy. Stworzą również nowe miejsca pracy w trakcie prowadzonych działań inwestycyjnych jak również po ich zakończeniu.

12 października 2016 r. - Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II (nr planu 0250)

Po raz pierwszy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w maju 2016 roku. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęły 24 pisma z uwagami, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska. Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania jest umożliwienie odnowy obszaru z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych zespołu pocysterskiego.

Głównym celem jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu. Ponadto poprzez realizację funkcji mieszkaniowej oraz powiązanej z nią przestrzeni publicznej i zieleni, realna stanie się poprawa wizerunku terenów na osi pomiędzy Katedrą Oliwską a terenami rekreacyjnymi u zbiegu ulic Spacerowej z Opacką.


Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 16 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.plAgnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze