Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jaki Gdańsk za 30 lat? Dyskusja na temat przyszłości naszego miasta

We wtorek, 7 listopada, o godz. 17.00 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Prezydent Paweł Adamowicz zaprasza do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta.

Jaki Gdańsk za 30 lat? Dyskusja na temat przyszłości naszego miasta
A
A
data publikacji: 06 listopada 2017 r.

6 maja 2015 roku, Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało debatę nad kształtem nowego 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska'
6 maja 2015 roku, Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało debatę nad kształtem nowego 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska'
fot. Jacek Zabłotny/www.gdansk.pl

Studium jest dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. To najważniejszy miejski dokument planistyczny. Nowe plany miejscowe, czyli dokumenty, które określają warunki inwestowania i w związku z tym dotyczą wszystkich mieszkańców, nie mogą naruszać jego ustaleń. To od zapisów zawartych w studium zależy więc, czy w mieście będą mogły powstać nowe osiedla mieszkaniowe, czy znajdzie się miejsce na nowe parki, zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy możliwy będzie rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy.


Studium dla gdańszczan

Ponad dwa lata temu, jeszcze zanim rozpoczęły się prace nad projektem nowego studium, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał Radę Studium – zespół fachowców, który służył projektantom wsparciem merytorycznym. W proces powstawania opracowania od początku byli też włączani mieszkańcy – brali udział w warsztatach, spotkaniach, dniach otwartych i seminariach.

W sumie zorganizowano 94 różnego rodzaju działania, podczas których projektanci przedstawiali wizje rozwoju Gdańska, a mieszkańcy - swoje oczekiwania. Na etapie prac nad projektem gdańszczanie mieli też możliwość składania wniosków. Łącznie wpłynęło ich blisko tysiąc, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono. 

Dyskusja publiczna
Data: 7 listopada, godz. 17:00-20:00
Miejsce: audytorium w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1)


Składanie uwag – do 12 grudnia

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu (od 23 października do 21 listopada 2017 r.). Z dokumentami można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wnioski i uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r.


Plakat zapraszający na spotkanie
Plakat zapraszający na spotkanie
BRG-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora