Sto nowych drzew w Gdańsku dzięki aplikacji Bank Nasadzeń Drzew

Te drzewa “posadzili” gdańszczanie, zgłaszając swoje lokalizacje w wielu miejscach w mieście, przez aplikację BAND czyli Bank Nasadzeń Drzew. Dzięki działającej od dwóch lat aplikacji można wskazywać najlepsze miejsca do posadzenia nowych drzew w Gdańsku.

Sto nowych drzew w Gdańsku dzięki aplikacji Bank Nasadzeń Drzew
A
A
data publikacji: 27 czerwca 2017 r.

Apliakcja BAND: mieszkańcy wskazują lokalizacje, instytucje miejskie analizują propozycje i sadzą drzewa
Apliakcja BAND: mieszkańcy wskazują lokalizacje, instytucje miejskie analizują propozycje i sadzą drzewa
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Od momentu powstania aplikacji w ramach nasadzeń zastępczych posadzono na terenach gminnych ponad 400 drzew - mówi Joanna Paniec miejska ogrodnik z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. - Z tego około 100 sztuk to drzewa zgłoszone przez aplikację BAND. Ponieważ nie we wszystkich wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach można było wykonać nasadzenia, często drzewa sadzono w ich pobliżu, tam gdzie było to możliwe.

Wejdź na stronę i posadź drzewo

Aplikacja pilotażowo ruszyła w połowie 2015 roku i od razu znaleźli się chętni do wskazania dobrego miejsca na posadzenie drzewa. Bank Nasadzeń Drzew to aplikacja, dzięki której każdy może łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy.

- Byliśmy pierwsi w Polsce - wspomina Eliza Fludra z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który na początku zajmował się tym projektem. - Z czasem ulepszaliśmy aplikację, poprawiając niedoskonałości techniczne. Pierwsze drzewa z aplikacji to były platany, które posadzono przy ulicy Havla. Tak naprawdę nad posadzeniem jednego drzewa pracuje kilka instytucji od Wydziału Urbanistyki i Architektury, po Wydział Skarbu. To konieczne, żeby drzewo posadzić w dobrym miejscu i nie trzeba było go na skutek jakich ewentualnych trudności usuwać.

Jak wskazać dobre miejsce na posadzenie drzewa?

Trzeba wejść na stronę https://bandgdansk.com, kliknąć w „Posadź drzewo”, wskazać lokalizację na mapie (można ją wskazać tylko na terenach gminnych) i wypełnić dane w formularzu zgłoszeniowym. Na podany adres mailowy przyjdzie informacja o przyjęciu wniosku i potem kolejno o poziomach rozpatrywania i na koniec przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Czynniki siedliskowe i kompozycyjne

Procesy inwestycyjne sprawiają, że co roku wycina się drzewa. Wycinane są również drzewa chore i stanowiące zagrożenie dla mieszkańców. Dzięki aplikacji mieszkańcy Gdańska mogą w nieskomplikowany sposób zaproponować nowe miejsca do nasadzeń. Poznają także procesy, które wpływają na kształtowanie zieleni w mieście.

- Mieszkańcy mają możliwość zaproponowania gatunku drzewa i bierzemy to pod uwagę - tłumaczy Joanna Paniec. - Jednak decyzja o tym czy proponowany gatunek zostanie zastosowany we wnioskowanej lokalizacji (przy założeniu, że możliwe będzie tam posadzenie drzew) zależy od dwóch czynników: „siedliskowo-technicznego” tj. czy dane warunki siedliskowe są odpowiednie dla wybranej rośliny oraz czy w miarę rozwoju drzewo nie będzie kolidowało z istniejącym zagospodarowaniem terenu (np. ingerowanie korzeni w chodniki, zbyt rozłożysta korona itp.). Drugim czynnikiem są względy kompozycyjno-estetyczne tzn. czy dana wielkość, pokrój, kolorystyka itp. wpiszą się harmonijnie we wskazaną lokalizację.

Wniosek jest analizowany także pod kątem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, własności gruntu czy kolizji z infrastrukturą podziemną. W trakcie procesu analizy mieszkańcy na bieżąco otrzymują informacje o przebiegu prac nad ich wnioskami.

Dlaczego warto sadzić drzewa w mieście?

Drzewa - filtry

Jedną z najważniejszych funkcji drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Liście drzew działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi. Rośliny te działają z zaskakującą skutecznością, ograniczając zapylenie w mieście nawet o 75 proc. 

Metale ciężkie

Na obszarach zurbanizowanych lub przemysłowych drzewa pobierają z gleby i wbudowują w swoje tkanki metale ciężkie, tlenki azotu, ozon, pyły zawieszone oraz substancje biogenne. Towarzyszące roślinom bakterie powodują rozkład związków organicznych, w tym szkodliwych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Gazy cieplarniane

Drzewa uczestniczą w redukcji gazów cieplarnianych. W procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu. Dla porównania, jeden dorosły człowiek w tym okresie potrzebuje około 176 kg tlenu.

inforamcje ze strony www.bandgdansk.com

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora