Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rekordowo niskie bezrobocie na Pomorzu w czerwcu 2018. RAPORT

Tak niskiej stopy bezrobocia na Pomorzu jeszcze nie było! W czerwcu 2018 r. dla województwa wyniosła 4,9 proc.; dla Trójmiasta - 2,7 proc., dla Gdańska - 4,2 proc., w Gdyni - 4,1 proc., a w Sopocie: 2,8 proc. Wskaźnik zatrudnienia także jest rekordowy. W 2018 r. pracuje 72,7 proc. Pomorzan. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski (70,9 proc.), ale także średnią Unii Europejskiej (72,1 proc.). Czy to dobre informacje?

Rekordowo niskie bezrobocie na Pomorzu w czerwcu 2018. RAPORT
A
A
data publikacji: 12 lipca 2018 r.
Stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku: chrzest i wodowanie okrętu Polskiej Marynarki Wojennej niszczyciela min ORP Kormoran 601 typu Kormoran II, wrzesień 2015 r.
Stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku: chrzest i wodowanie okrętu Polskiej Marynarki Wojennej niszczyciela min ORP Kormoran 601 typu Kormoran II, wrzesień 2015 r.
Wojciech Stróżyk/REPORTER/KFPMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało szacunkowe dane nt. stopy bezrobocia rejestrowanego za czerwiec br. w Polsce. Wynika z nich, że bezrobocie w województwie pomorskim osiągnęło w minionym miesiącu poziom najniższy w historii – 4,9 proc.

Raport dotyczący bieżącej sytuacji na regionalnym rynku pracy i związanych z nią wyzwaniach przedstawili 12 lipca: marszałek województwa Mieczysław Struk i wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Katarzyna Żmudzińska.   

Pomorska stopa bezrobocia jest czwartą najniższą w kraju - po województwach: wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Co istotne, w ciągu pięciu lat poziom bezrobocia na Pomorzu spadł ponad 2,5-krotnie (z 13,2 do 4,9 proc.), a tempo zmian było szybsze niż w pięciu najsilniejszych ekonomicznie regionach naszego kraju (mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim).

Najniższe bezrobocie w województwie jest w Trójmieście (2,7 proc.), przy czym w Gdańsku wynosi 4,2 proc., w Gdyni: 4,1 proc., w Sopocie: 2,8 proc.

1Najwięcej bezrobotnych mieszka w powiatach: nowodworskim i malborskim (powyżej 11 proc). Jednocześnie powiaty, które od lat cechuje relatywnie wysoka stopa bezrobocia, odnotowały najwyższą dynamikę jego spadku.

2

Katarzyna Żmudzińska - wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Mieczysław Struk - marszałek województwa Mieczysław Struk
Katarzyna Żmudzińska - wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Mieczysław Struk - marszałek województwa Mieczysław Struk
Fb Samorząd Województwa Pomorskiego

Większe bezrobocie wśród kobiet

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu dominują kobiety. Stanowią 62 proc. ogółu osób niepracujących, a jedna trzecia z nich nie wróciła na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Charakteryzując osoby bezrobotne pod względem wieku:

  • 29 proc. z nich to osoby młode (do 30 roku życia),
  • 46 proc. to osoby długotrwale bezrobotne
  • 26 proc. stanowią osoby powyżej 50 lat

Dodatnie saldo migracji i przyrostu, ale i tak się starzejemy

Jak przekładają się te dane na pomorską demografię? Nasze województw wyróżnia się na tle kraju wysokim dodatnim saldem migracji, najwyższym w Polsce dodatnim przyrostem naturalnym, a także współczynnikiem dzietności. Liczba mieszkańców systematycznie rośnie, w ciągu ostatnich 10 lat przybyło blisko 105 tys. Pomorzan.

- Mimo tych pozytywnych trendów, systematycznie postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Coraz mniej mamy osób w wieku produkcyjnym - mówi Katarzyna Żmudzińska. - Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w perspektywie 2050 r., liczba  osób w wieku produkcyjnym naszym województwie może zmniejszyć się o 20 proc., osób w wieku poprodukcyjnym może być więcej nawet o 68 proc. Ograniczenie napływu nowych pracowników i przejście doświadczonych kadr na emeryturę będzie miało coraz większy negatywny wpływ na kształt regionalnego rynku pracy.

Wejście do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
Wejście do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Dziesiątki tysięcy wolnych miejsc pracy

Pomorskie jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów w Europie (czwarta pozycja Gdańska i województwa w rankingu najefektywniejszych i najlepiej radzących sobie miast i regionów w Europie w 2018 r.), a Trójmiasto zostało uznane za najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce, szczególnie w sektorze usług biznesowych (wg. Milken Institute).

- Rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjna regionu przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i w konsekwencji także do dynamicznego wzrostu popytu na pracę - podkreśla marszałek Mieczysław Struk. - W zeszłym roku pracodawcy zgłosili ponad 120 tys. wolnych miejsc pracy. W tym roku trend jest podobny.

- Niestety wiele z tych miejsc pozostaje nieobsadzonych, głównie z przyczyn niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców - tłumaczy Katarzyna Żmudzińska. - Pogłębiający się deficyt w zakresie kompetencji i kwalifikacji pracowników, w obliczu rosnącej konkurencji, presji globalizacyjnej oraz rozwoju technologicznego, może wkrótce stać się kluczową barierą w budowaniu przewagi konkurencyjnej pomorskich firm.

ul. Starowiejska, osiedle Nowa Letnica w budowie, lipiec 2017 r.
ul. Starowiejska, osiedle Nowa Letnica w budowie, lipiec 2017 r.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Pomorski rynek pracy odczuwa braki m.in.:

  • specjalistów dla branż technicznych, pracowników transportu i logistyki oraz sektora farmaceutyczno-kosmetycznego
  • pracowników w: budownictwie, gospodarce morskiej, turystyce i gastronomii oraz w zawodach z obszaru opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
  • programistów, inżynierów oprogramowania oraz pracowników wykwalifikowanych w dziedzinach finansów, rachunkowości, administracji czy zasobów ludzkich (dotyczy głównie sektora usług wspólnych i IT).

Spadek stopy bezrobocia sprawia, że utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby pracujących w Pomorskiem. W porównaniu z rokiem 2013 r., w 2017 r. przybyło 12,9 proc. pracująch.

Również wskaźnik zatrudnienia wg EUROSTAT w Pomorskiem osiągnął w tym roku rekordowo wysoką wartość. Pracuje 72,7 proc. Pomorzan w wieku produkcyjnym. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski (70,9 proc.), ale także średnią UE (72,1 proc.).

4

Aktywizacja biernych i zagraniczna siła robocza

Jednocześnie spada liczba Pomorzan biernych zawodowo (tzn. osób, które nie pracują i nie szukają zatrudnienia). W 2017 r. było ich 754 tys., czyli o 34 tys. (o 4,3 proc.) mniej niż w 2013 r.

- Wobec kurczących się wolnych zasobów pracy w województwie, aktywizacja tej części mieszkańców Pomorza będzie w najbliższych latach nabierała coraz większego znaczenia - akcentuje marszałek województwa pomorskiego. - Bez niej podtrzymanie bieżącego tempa wzrostu gospodarczego w regionie nie będzie możliwe.

W centrum finansowo - księgowym firmy Bayer w Gdańsku
W centrum finansowo - księgowym firmy Bayer w Gdańsku
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Deficyt pracowników powoduje oczywiście rosnące zainteresowanie pomorskich pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców.

Od kilku lat w regionie utrzymuje się dynamiczny trend wzrostowy liczby wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom oraz rejestracji w urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Dla porównania: w roku 2014 wydano 5,8 tys. takich oświadczeń; w 2017 r. - już ponad 132 tys.

Od 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy są już rejestrowane przez urzędy,  jak twierdzą specjaliści rynku pracy, najlepiej oddają one skalę zatrudnienia cudzoziemców. Z rejestru wynika, że w 2018 r. zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców jest nadal wysokie. Pracodawcy do maja br. złożyli już 54 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (89 proc. z nich to Ukraińcy, 6 proc. Białorusini i 3 proc. Mołdawianie).

Zobacz także:

Ukraińska telewizja o Ukraińcach pracujących w naszym mieście-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl