Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Radni zatwierdzili wykonanie budżetu Miasta Gdańska. Była gorąca dyskusja

Wynik głosowania był do przewidzenia: 22 do 8. Klub radnych Platformy Obywatelskiej w całości był na TAK, wszyscy członkowie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości - na NIE. Większość, jaką posiadają radni PO dała prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi absolutorium za wykonanie budżetu Miasta w roku 2016.

Radni zatwierdzili wykonanie budżetu Miasta Gdańska. Była gorąca dyskusja
A
A
data publikacji: 29 czerwca 2017 r.

Wynik był łatwy do przewidzenia już przed sesją. Wszyscy radni PO na TAK (właśnie głosują), wszyscy radni PiS - na NIE
Wynik był łatwy do przewidzenia już przed sesją. Wszyscy radni PO na TAK (właśnie głosują), wszyscy radni PiS - na NIE
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Podczas XLI sesji Rady Miasta Gdańska głosowanie nad absolutorium było głównym punktem obrad. Już przed rozpoczęciem sesji wiadomo było, że prezydent uzyska absolutorium. - To był bardzo dobrze skonstruowany budżet, i bardzo dobrze wykonany - mówił radny Piotr Borawski, przewodniczący klubu PO w Radzie Miasta Gdańska. - To jest budżet, z kórego gdańszczanie moga być dumni.

Tej opinii nie podziela radny Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska: - Gdyby patrzeć na same liczby, to rzeczywiście możnaby uznać, że budżet został lepiej lub gorzej wykonany. Ale jako radni PiS nie możemy go poprzeć z względu na całokształt działań prezydenta Adamowicza. Sprawa szkoły w Kokoszkach, której uczniowie i nauczyciele byli zagrożeni poważnymi konsekwencjami, tak że dla ich dobra musiała w końcu interweniować minister edukacji narodowej. To nie jest też budżet dobry pod względem socjalnym. Osobom ubogim i wykluczonym nie żyje się w Gdańsku lepiej.

Piotr Borawski
przewodniczący klubu radnych PO

Kazimierz Koralewski
przewodniczący klubu radnych PiS

Krytyka ze strony radnych PiS wywołała oburzenie wśród radnych PO.

- To jest bardzo dobry budżet - podkreślał radny Wojciech Stybor (PO). - Miasto się rozwija i ma to mocne oparcie w budżecie. W ostatnim czasie dużo spacerowałem po Gdańsku, z rodziną i znajomymi. I co mogę powiedzieć? Że jestem dumny z Gdańska.

Radna Teresa Wasilewska (PO) apelowała wprost do radnych PiS: - Dlaczego nie potraficie przyznać, że coś jest po prostu dobre. Dlaczego nie staniecie ramię w ramię z nami i mieszkańcami, którzy widzą ile pozytywnych rzeczy dzieje się w Gdańsku? Dlaczego po prostu z nami nie zagłosujecie?

Za akceptacją wykonania budżetu Gdańska za rok 2016 było 22 radnych PO. Przeciwko - 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na obrady nie przyszło czterech radnych, ale nawet gdyby byli, ostateczny rezultat głosowania i tak dałby prezydentowi Gdańska ostateczny sukces w postaci absolutorium.  

ZOBACZ PEŁNY FILMOWY ZAPIS PRZEBIEGU SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA:

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA NA SESJI RMG W DNIU 29 czerwca 2017 r. (całość tekstu)

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

Jesteśmy na półmetku 2017 roku, ale dziś, zgodnie z procedurą budżetową, składamy Państwu sprawozdanie z wyników finansowych i efektów rzeczowych za rok ubiegły. Z satysfakcją odnotowujemy, iż już czwarty raz z rzędu udało nam się osiągnąć nadwyżkę budżetową. Jest to efekt gospodarnej polityki wydatkowej Miasta, przede wszystkim w sferze zarządzania procesami inwestycyjnymi w ramach zaplanowanych zadań.

W minionym roku inwestowaliśmy w niemal każdą dziedzinę działalności Miasta, utrzymując wysoką jakość życia i wysokie tempo rozwoju gospodarczego Gdańska. Aktywność inwestycyjna, dbałość o zrównoważony rozwój i stabilność finansowa zostały docenione. Cieszyliśmy się uznaniem i popularnością w prestiżowych konkursach i rankingach branżowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Otrzymaliśmy tytuł najlepszego samorządu w kategorii – miasto na prawach powiatu – w rankingu „Rzeczpospolitej”, a w plebiscycie „Gazety Prawnej” Perły Samorządu pierwsze miejsce w kraju w kategorii – najlepszy samorząd i włodarz gminy.

Szanowni Państwo,

Rok 2016, w krajach Unii Europejskiej, był rokiem kontynuacji umiarkowanego ożywienia aktywności gospodarczej. Tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Unii Europejskiej wyniosło jeden i dziewięć dziesiątych procenta (1,9%). W Polsce PKB zwiększył się realnie o dwa i siedem dziesiątych procenta (2,7%), co oznacza spadek o jeden i jedną dziesiątą procenta (1,1%) wobec roku poprzedzającego. Głównym czynnikiem wzrostu pozostawał nadal popyt krajowy i wyższa dynamika eksportu nad importem. Blisko osiemdziesiąt procent (80%) polskiego eksportu towarów trafiło na rynki Unii Europejskiej. Natomiast negatywny skutek we wzroście PKB przyniosły inwestycje. Jednym z powodów było wyhamowanie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Średnioroczna inflacja wyniosła dziewięćdziesiąt dziewięć i cztery dziesiąte procenta (99,4%), co było efektem utrzymującej się spadkowej tendencji cen energii i produktów rolnych. Stopa bezrobocia w kraju wskazała poziom ośmiu i trzech dziesiątych procenta (8,3%); w Gdańsku osiągnęliśmy rekordowo niski wskaźnik trzech i sześciu dziesiątych procenta (3,6%). Systematycznie wzrastała liczba podmiotów gospodarczych. Porównując rok do roku przybyło aż dwa tysiące dziewięćdziesięciu siedmiu (2 097) przedsiębiorców, a w okresie ostatnich dziesięciu lat – szesnaście tysięcy pięciuset pięćdziesięciu trzech (16 553). Coraz większa liczba pracodawców odczuwała brak odpowiednich kandydatów do pracy. Spadek bezrobocia oznaczał też presję na wzrost płac. Już w roku 2015 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gdańsku było wyższe od krajowego w 2016 roku o dziewięćset czterdzieści pięć złotych (945 zł). Wszystkie te czynniki wyraźnie pozytywnie wpłynęły na sytuację gospodarczą Gdańska.

Wysoka Rado,

W 2016 roku wykonano dochody w wysokości dwóch miliardów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech milionów złotych (2.794 mln), co oznacza dziewięćdziesiąt osiem procent (98%) planu rocznego. Niezrealizowane zostały wpływy z tytułu:

 • mienia komunalnego – trzydzieści sześć milionów złotych (36 mln) - z powodu niższej niż planowana sprzedaży nieruchomości;
 • dotacji z budżetu Unii Europejskiej – piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych (15,4 mln) - środki te zasiliły budżet bieżącego roku;
 • dotacji na zadania zlecone – trzy miliony pięćset tysięcy złotych (3,5 mln) – w zakresie opieki społecznej.

Wysokość wydatków ogółem wyniosła dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt milionów sześćset tysięcy złotych (2.680,6 mln), co stanowiło dziewięćdziesiąt cztery i siedem dziesiątych procenta (94,7%) planu.

W sferze bieżącej mniej niż planowano wydatkowano na:

 • opiekę i politykę społeczną – szesnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych (16,9 mln) – wynikało to ze zmiany harmonogramu i późniejszego podpisania umów dotacyjnych z partnerami realizującymi projekty unijne oraz niższych dotacji na zadania zlecone;
 • administrację – dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych (10,7 mln) – jako wynik niższych kosztów IT, promocji miasta, usług pocztowych i utrzymania stanowisk pracy;
 • różne rozliczenia – osiem milionów sto tysięcy złotych (8,1 mln) związane z niewykorzystaniem rezerw;
 • oświatę i wychowanie – osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych (8,9 mln) – dzięki niższym kosztom utrzymania placówek, w tym opłat za energię cieplną;
 • komunikację miejską i drogi – cztery miliony czterysta tysięcy złotych (4,4 mln) – z uwagi na niższe koszty przewozu osób do gmin ościennych i utrzymania tunelu pod Martwą Wisłą

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach samorządy obciążane są nowymi obowiązkami w zakresie działań oświatowych przy jednoczesnym regularnym spadku udziału państwa w ich finansowaniu. W roku 2015 subwencja oświatowa finansowała wydatki bieżące w pięćdziesięciu siedmiu i pięciu dziesiątych procenta (57,5%), a w roku 2016 już tylko w pięćdziesięciu sześciu i siedmiu dziesiątych (56,7%). Zmuszeni byliśmy także przeznaczać z naszych dochodów dodatkowe środki na realizację innych zadań rządowych, kosztem własnych inwestycji. Środki przeznaczane z budżetu państwa są niewystarczające, aby zagwarantować odpowiedni poziom usług świadczonych mieszkańcom. Wspomogliśmy zadania rządowe kwotą szesnastu milionów czterystu tysięcy złotych (16.4 mln), głównie w zakresie:

 • utrzymania administracji – dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych (10,7 mln);
 • opieki społecznej – cztery miliony sto tysięcy złotych (4,1 mln);
 • dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej – siedemset tysięcy złotych (0,7 mln)

W 2016 roku realizowaliśmy wiele działań ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej, wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych w mieście i w poszczególnych dzielnicach. Szczególnym obszarem objętym wsparciem była polityka społeczna. Przygotowano i rozpoczęto wdrażanie Programu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych 2016-2030, Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2030. Wymieniłem tylko kilka programów, które dotyczą polityki społecznej. Było ich znacznie więcej.

Sukcesywnie remontowaliśmy i unowocześnialiśmy istniejącą infrastrukturę komunalną.

Wydatki na remonty gminnych obiektów zamknęły się kwotą sześćdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset tysięcy złotych (69,5 mln), w tym, między innymi, w zakresie:

 • gospodarki mieszkaniowej - dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych (27,9 mln) – wyremontowanych zostało trzysta (300) wolnych lokali mieszkalnych, a także dokonana została wymiana i naprawa stolarki okiennej w trzydziestu jeden (31) lokalach oraz remont instalacji elektrycznej w pięćdziesięciu dwóch (52) lokalach;
 • infrastruktury komunalnej, drogowej, melioracyjno-odwodnieniowej – trzydzieści milionów sześćset tysięcy złotych (30,6 mln);
 • oświaty i opieki społecznej – cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych (4,9 mln);
 • kultury i sportu – cztery miliony trzysta tysięcy złotych (4,3 mln)

Ponadto w roku 2016 Miasto przekazało czternaście milionów siedemset tysięcy złotych (14,7 mln) na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których jest udziałowcem.

Szanowni Państwo,

Wydatki majątkowe, w ujęciu finansowym, zostały wykonane w wysokości czterystu dziewięćdziesięciu milionów ośmiuset tysięcy złotych (493,8 mln) – mniej niż planowano o dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy złotych (92,7 mln). Jednocześnie w roku bieżącym zaplanowane zostały odpowiednio wysokie środki gwarantujące realizację tych zadań.

A teraz, dla przypomnienia, kilkanaście zadań zakończonych w ubiegłym roku:

 • budowa tunelu pod Martwą Wisłą – element tzw. Ramy komunikacyjnej Gdańska. Wyprowadzono poza centrum ciężki ruch tranzytowy, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa ruchu i jakości powietrza w mieście;
 • przebudowa ulicy Stągiewnej – w ramach inwestycji oprócz ulicy Stągiewnej przebudowano także ulicę Chmielną, Motławską i Pożarniczą wraz z infrastrukturą podziemną;
 • zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II – Świętojańska - Szklary – zrewitalizowano przestrzeń w ścisłej zabudowie Głównego Miasta,
 • rozbudowa Cmentarza Łostowice, etap I B – wybudowano kaplicę i utworzono szesnaście (16) nowych kwater grzebalnych;
 • Centrum Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy ulicy Grunwaldzkiej – powstała nowa infrastruktura sportowa: arena sportowa z boiskiem do gry w piłkę nożną (64x102 m), boisko treningowe (30x60 m), bieżnie: okrężna i prosta – ośmiotorowe;
 • modernizacja Hali Olivia – wykonano między innymi remont elewacji, system monitoringu i iluminację;
 • budowa Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych przy ulicy Srebrniki;
 • budowa strażnicy Nr 6 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 • budowa siedmiooddziałowego przedszkola dla stu siedemdziesięciorga pięciorga (175) dzieci przy ulicy Dąbka;
 • rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Hożej;
 • wykonanie termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej (etap II). Poprawiono izolacyjność budynków i zmniejszono koszty eksploatacji w pięciu (5) obiektach szkolnych
 • Spółki miejskie realizowały szereg zadań inwestycyjnych i w roku 2016 oddały do eksploatacji:
 • Gdańskie Melioracje – Bazę Techniczną przy ulicy Kaczeńce;
 • Gdańska Infrastruktura Społeczna – dwadzieścia cztery (24) lokale mieszkalne przy ulicy Madalińskiego;
 • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – pięćdziesiąt dziewięć (59) lokali przy ulicy Człuchowskiej i osiemnaście (18) lokali przy ulicy Suchej;
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” – osiemdziesiąt pięć (85) lokali przy ulicy Piotrkowskiej;
 • Gdańskie Autobusy i Tramwaje – dwadzieścia jeden (21) pojazdów autobusowych

Wysoka Rado,

Tak jak wspomniałem, nadwyżka budżetowa wypracowana w roku 2016 wyniosła sto trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych (113,5 mln). W roku 2016 nie zaciągnięto nowego kredytu. Dług na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił dziewięćset pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych (905,9 mln), co stanowiło trzydzieści dwa i czterdzieści dwa setne procenta (32,42%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące per capita wyniosły pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych (5.476) i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o pięćset trzydzieści dwa złote (532). Natomiast wydatki bieżące na jednego mieszkańca zamknęły się kwotą cztery tysiące siedemset trzynaście złotych (4.713), co oznacza wzrost o pięćset pięćdziesiąt pięć złotych (555). Oznacza to, że zależności finansowe, wskazujące na korelację między wzrostem dochodów i wydatków bieżących, są bardzo dobre.

Bez wątpliwości możemy stwierdzić, że polityka finansowa Miasta jest przemyślana i w okresie długofalowym bezpieczna.

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 19 kwietnia bieżącego roku wydał pozytywną opinię - bez uwag - o sprawozdaniu Prezydenta z wykonania budżetu za 2016 rok. Biegły rewident Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych i Podatkowych potwierdził, że badane sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Miasta.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 12 czerwca bieżącego roku.

Dziękuję Państwu Radnym i Członkom Komisji Rewizyjnej.


-
oprac. RD (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. RD (0)
www.gdansk.pl