PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Radni podjęli jedenaście uchwał w sprawie planów miejscowych

Radni podjęli jedenaście uchwał w sprawie planów miejscowych
Podczas XVII sesji, która odbyła się w czwartek, 28 listopada, 2019 r., Rada Miasta Gdańska podjęła jedenaście uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Trzy plany zostały uchwalone, od sporządzenia jednego odstąpiono, rozpoczęto prace nad siedmioma nowymi.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
brg
mat. Biura Rozwoju Gdańska

 

Uchwalone plany dotyczą terenów w Oliwie Dolnej, Nowym Porcie i Wyspie Sobieszewskiej. Odstąpiono od sporządzenia planu w Brzeźnie i jednocześnie przystąpiono do sporządzenia planu w tym samym rejonie, ale w zmienionych granicach. Przystąpiono także do sporządzania planów w Aniołkach, Suchaninie, Szadółkach, Ujeścisku i Wrzeszczu Dolnym.

 

Uchwalenia

W granicach planu miejscowego Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II znajduje się dawna siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz fragment Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącą mu zielenią. Ten teren leży w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu rezydencjonalnego dawnego Dworu Przymorze wraz z jego reliktami (piwnicami średniowiecznymi). Plan ustala ochronę konserwatorską piwnic, przepustu na Potoku Oliwskim oraz ogrodzenia. Zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz, dopuszczono realizację zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej na terenie, który do tej pory był przeznaczony na usługi. Zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, liniami zabudowy wyznaczono dwa obszary pod zabudowę. Jej skala, tj. maksymalna wysokość od 15 do 20 m oraz forma (w tym kształt dachu – mansardowy, kryty dachówką ceramiczną), mają nawiązywać do zabudowy historycznej z lat 40. XX w. Zachowano ciąg pieszo-jezdny prowadzący od ul. Pomorskiej do terenu inwestycyjnego i do głównego wejścia do Parku Przymorze. Wzdłuż ul. Pomorskiej wydzielono dwa tereny miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, które wraz z odcinkiem Potoku Oliwskiego utworzą fragment większego założenia parkowego - terenu rekreacyjnego, z którego będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy Żabianki i Przymorza. Plan wprowadza ochronę cennych przyrodniczo drzew rosnących wzdłuż drogi dojazdowej, na terenach zieleni i na terenie inwestycyjnym. Na styku z Parkiem Przymorze ustala obszar zieleni do utrzymania lub wprowadzenia. Ciąg pieszo-jezdny, zieleń miejska i odcinek Potoku Oliwskiego zostały włączone do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Na całym obszarze objętym planem udział zieleni wyniesie blisko 60%.

Obszar wyznaczony granicami planu Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej pozostaje niezagospodarowany (jest częściowo wykorzystywany jako boisko oraz parking). Celem sporządzenia planu była zmiana przeznaczenia terenu - na całym obszarze wprowadzono funkcję mieszkaniowo-usługową. Realizacja nowej zabudowy pozwoli na wykształcenie części pierzei ul. Nadwiślańskiej oraz umożliwi domknięcie zabudową narożnika kwartału ulic Nadwiślańskiej, Jodowej i Tęczowej. Ustalenia dotyczące nowej zabudowy są spójne z zapisami planu obowiązującego dla sąsiedniego terenu i z parametrami zabudowy występującej w tej części Wyspy Sobieszewskiej. Uwzględniają też położenie terenu w obszarze o wartościach kulturowych – zespołu ruralistycznego wsi Sobieszewo i Górki Wschodnie oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. W planie ustalono m.in. charakterystyczny rodzaj dachu (stromy, dwuspadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci), kolorystykę i materiał jego pokrycia. Dachy wiatrołapów, ganków, werand, garaży oraz budynków gospodarczych mogą mieć dowolny kształt. Wprowadzono wymóg stosowania naturalnych materiałów przy wykończeniu elewacji. Maksymalną wysokość zabudowy ograniczono do 10 m. Wprowadzono zalecenie zagospodarowania na terenie niezanieczyszczonych wód opadowych m.in. poprzez obniżenie terenu zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek filtracyjnych, drenaże rozsączające.

Plan Nowy Port - Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej dotyczy terenu, który w większości jest niezagospodarowany. Jedynie jego niewielką część zajmuje zabudowa wielorodzinna i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Celem sporządzenia planu było dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do uaktualnionej koncepcji drogowej w tym rejonie. Zmiana umożliwi uwolnienie części gruntów prywatnych, do tej pory stanowiących rezerwę drogową. Realizacja tzw. ul. Nowej Wyzwolenia w projektowanym przebiegu pozwoli na przesunięcie ciężkiego ruchu samochodowego na południe od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, co wpłynie na uspokojenie i ograniczenie ruchu na ul. Wyzwolenia. Dzięki temu będzie możliwe zmodernizowanie i stworzenie ulicy Wyzwolenia w formie bulwaru. Tzw. Nowa Wyzwolenia powstanie w zgodzie z wytycznymi zawartymi w aktualnie opracowywanym „Gdańskim Standardzie Ulicy Miejskiej”. W planie zmieniono przeznaczenie terenu z usługowego i produkcyjno-usługowego na mieszkaniowo-usługowe. Ustalono parametry zabudowy, które zapewnią jej harmonijne wkomponowanie w krajobraz osiedla. Wprowadzono również regulacje dotyczące kolorystyki elewacji. Obszar leżący w graniach planu jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, a ustalenie spójnych zasad kształtowania przestrzeni oraz jednolitych wytycznych dla nowej zabudowy jest zgodne z jego założeniami. Wzdłuż projektowanej ulicy tzw. Nowej Wyzwolenia, odcinka Nowej Letnickiej oraz kanału melioracyjnego wprowadzono szpalery zieleni wysokiej, ustalono też drzewa do zachowania. Utrzymano powiązanie piesze prowadzące do ul. Oliwskiej oraz wytyczono nowe – na przedłużeniu ulicy dojazdowej i nowego skrótu od ul. Letnickiej do ul. Oliwskiej. Ustalona wielkość powierzchni biologicznie czynnej pozwoli na realizację nieco większej powierzchni terenów zieleni niż przewidywały to dotychczas obowiązujące plany. Dodatkowo, dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Wymóg realizacji trzech ciągów pieszych ułatwi przemieszczanie się pieszych na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym. Ciąg pieszo-rowerowy wyznaczony wzdłuż rowu melioracyjnego usprawni z kolei komunikację w kierunku północ-południe. Dodatkowo wyznaczono trasy rowerowe wzdłuż ulicy tzw. Nowej Wyzwolenia oraz tzw. Nowej Letnickiej.

 

Odstąpienie i przystąpienia

Rada Miasta Gdańska zadecydowała o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego. Prace nad projektem zakończono w 2013 r., ale wskutek sprzeciwu mieszkańców nie przedłożono planu Radzie Miasta Gdańska. W ciągu kolejnych lat część terenu objętego opracowaniem została zagospodarowana. Zmieniły się też przepisy dotyczące zakresu planów miejscowych. W związku z tym sporządzenie planu w dotychczasowych granicach stało się niecelowe. Podczas listopadowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla tego rejonu, w skorygowanych granicach. Plan Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Południowej obejmie obszar, na którym znajduje się zabudowa usługowa oraz usługowo-mieszkaniowa. W trakcie prac planistycznych przewiduje się wprowadzenie zapisów, które umożliwią m.in. realizację kolejnych etapów Centrum Edukacji Ekologicznej Hevelianum, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w rejonie ul. Krasickiego, uzupełnienie zagospodarowania o zabudowę mieszkaniowo-usługową i uporządkowanie komunikacji pieszo-rowerowej. Zmiany te mają przyczynić się do poszerzenia możliwości inwestycyjnych w centralnej części Brzeźna i są zarazem zgodne z przyjętą w Gdańsku polityką rozwoju miasta do wewnątrz.

Decyzją radnych rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich, obejmującym niezagospodarowane działki oraz tereny, na których obecnie są prowadzone prace budowlane. Celem prac planistycznych jest m.in. zabezpieczenie lokalizacji dla filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz zniesienie minimalnego pięćdziesięcioprocentowego udziału funkcji usługowej dla działek położonych przy ulicach Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Ponadto w zachodniej części obszaru objętego granicami planu zakłada się dopuszczenie ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nowa zabudowa będzie stanowić element łączący pomiędzy powstającymi w sąsiedztwie budynkami wielorodzinnymi i znajdującą się poza granicami opracowania zabudową jednorodzinną. Zostaną również wytyczone powiązania piesze, które zapewnią mieszkańcom wygodny dostęp do obiektów usługowych i przystanków komunikacji publicznej.

Plan Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej obejmie teren, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa. W jego granicach znajdują się także nieużytki i pola uprawne. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest dostosowanie ustaleń planistycznych do dróg projektowanych w procedurze uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przewiduje się zweryfikowanie rezerw drogowych, linii rozgraniczających terenów i ich dostępności komunikacyjnej. Niezbędna będzie m.in. zmiana lokalizacji rezerwy pod planowaną szkołę. Zostaną wprowadzone zapisy pozwalające na wydzielenie terenu pod drogę łączącą ul. Nową Stężycką z drogą projektowaną na sąsiednim terenie. Celem sporządzenia planu jest również ustalenie w rejonie ulic Jabłoniowej i Nowej Jabłoniowej lokalnego ośrodka usługowego wraz z przestrzenią publiczną powiązaną z parkiem nad Zielonym Stawem. Ustalenia planistyczne dla gminnych działek przy ul. Stężyckiej zostaną zweryfikowane z uwzględnieniem ośrodka usługowego, który ma powstać po sąsiedzku. Po wschodniej stronie ul. Jabłoniowej zakłada się dopuszczenie funkcji usługowej.

Kolejny plan, nad którym rozpoczęły się prace, to Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Granicami opracowania został objęty las wraz z urządzonym wejściem i parkingiem przy ul. Dębinki. W środkowej części obszaru znajduje się zbiornik wodny, a we wschodniej – niewielki schron przeciwlotniczy. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji parku leśnego (inwestycji celu publicznego). Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli na realizację niezbędnego zaplecza dla parku rekreacyjnego, zabezpieczenie zbiornika i ochronę walorów przyrodniczych tego terenu.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia co sporządzenia planu Aniołki rejon Opery Bałtyckiej. Część obszaru, którego plan dotyczy, jest niezagospodarowana. Po południowej stronie ul. Towarowej znajduje się Opera Bałtycka. Celem prac planistycznych jest umożliwienie rozbudowy lub przebudowy gmachu Opery (inwestycji celu publicznego). W trakcie prac ustalenia dotyczące obsługi transportowej oraz parkingów zostaną dostosowane do zapisów obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Plan Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201 obejmie teren, na którym znajdują się boiska Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922, przedszkole oraz inne obiekty sportowo-edukacyjno-rekreacyjne. W środkowej części obszaru znajduje się dawna oczyszczalnia ścieków, gdzie obecnie funkcjonuje przepompownia. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju funkcji edukacji i sportu. Pozwoli to na modernizację istniejących obiektów sportowych oraz realizację odpowiedniego zaplecza socjalnego, niezbędnego dla dalszego funkcjonowania klubu sportowego.

Podczas listopadowej sesji przystąpiono też do sporządzenia planu Suchanino - rejon Schuberta i Nowolipie. Dotyczy on obszaru, na którym znajdują się m.in. dwie szkoły podstawowe (publiczna i niepubliczna), domy jednorodzinne, obiekt gastronomiczny, trawiaste boisko do gry w piłkę, ogrodzona niezagospodarowana nieruchomość po parkingu strzeżonym oraz odcinki dwóch ulic (Otwartej i Czajkowskiego). Pozostałą część terenu zajmują nieużytki i porośnięte zielenią skarpy. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji atrakcyjnego parku (ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej) oraz rozwoju funkcji oświatowych, opiekuńczych i sportowych. Prace planistyczne będą mieć także na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa komunikacji w rejonie szkoły poprzez wyznaczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych przeznaczonych na drogi dojazdowe do placówki.

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze