PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rada Miasta Gdańska. Przyjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian do Strategii Rozwoju Miasta

Rada Miasta Gdańska. Przyjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian do Strategii Rozwoju Miasta
Podczas wrześniowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Od czasu jego przyjęcia w 2014 roku, zaszło wiele zmian, dlatego konieczne jest wprowadzenie uzupełnień i aktualizacji w tym dokumencie. Obowiązująca dotychczas strategia musi zostać dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok na salę obrad Rady Miasta Gdańska. Salę widzimy z góry, ponieważ fotografię wykonano z loży, która znajduje się na wysokości ponad 4 metrów nad podłogą sali. Przy stołach siedzą ludzie podczas obrad - w sumie ponad 40 osób. Ściana przeciwległa wobec robiącego zdjęcie jest przeszklona dużymi, wysokimi oknami
Potrzeba wprowadzenia korekt wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych, które w dużej mierze wpływają na rozwój miasta. Nie bez znaczenia jest wdrażanie perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w której akcentowane są nowe cele Polityki Spójności. Powodem, dla którego zmiany w strategii są potrzebne jest również przyjęcia przez Sejmik Województwa Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” przyjęty uchwałą Nr LVII/1327/14 Rady Miasta Gdańska w dniu 25 września 2014 roku określa ramy lokalnego rozwoju dla miasta i stanowi kluczowy element zarządzania strategicznego miastem. Jest podstawą do kreowania i ciągłego rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska na rzecz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.   

 

Potrzebne zmiany 

Potrzeba zmiany aktualnej strategii rozwoju miasta, tj. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych, które w dużej mierze wpływają na rozwój miasta. Nie bez znaczenia jest wdrażanie perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w której akcentowane są nowe cele Polityki Spójności. Powodem, dla którego zmiany w strategii są potrzebne jest również przyjęcia przez Sejmik Województwa Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Należy również wspomnieć o nowelizacji ustaw odnoszących się do systemu prowadzenia polityki rozwoju w kraju – ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które po raz pierwszy nadają podstawę prawną dedykowaną strategii rozwoju gminy.   

Zmiana obowiązującej Strategii Rozwoju Gdańska ma zapewnić jej dostosowanie do ram prawnych, by spełniała ona wymagania proceduralne i merytoryczne wynikające ze wskazanych ustaw. Dzięki temu, w rozumieniu prawnym, stanie się ona podstawą do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na planowane działania rozwojowe miasta. Wedle wytycznych ustawowych, strategia uzupełniona zostanie o wymagane elementy, w tym m.in. model funkcjonalno-przestrzenny, obrazujący główne kierunki polityki przestrzennej w mieście. Procedura jej opracowania będzie również odpowiadać znowelizowanym przepisom.  

 

Zmiana strategii 

Proces jej zmiany to dobry moment na ponowne przeanalizowanie wskazanych w aktualnym dokumencie kierunków rozwoju Gdańska. W pracach wykorzystany będzie dorobek zapisów gdańskich dokumentów strategicznych, nakreślających politykę rozwoju miasta. Wzięte pod uwagę będą również postulaty mieszkańców, zawierające ich wizje na rozwój Gdańska do 2030 roku. Nie bez znaczenia dla zdefiniowania obszarów strategicznych będzie również zidentyfikowane wyzwań dla miasta oraz uwzględnienie trendów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które wynikać będą ze sporządzanej diagnozy.   

Do procesu opracowania projektu strategii rozwoju zaproszeni zostaną mieszkańcy Gdańska oraz interesariusze. Partycypacyjne włączenie ich w prace nad dokumentem będzie możliwe poprzez udział w warsztatach tematycznych oraz oficjalnych konsultacjach społecznych.

Przyjęcie dokumentu strategii zawierającej nowe elementy zdefiniowane w znowelizowanych przepisach, planowane jest do III kwartału 2022 roku. 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze