PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przeciwko alkoholizmowi i narkomanii. Działania Miasta na lata 2020-2025 

Przeciwko alkoholizmowi i narkomanii. Działania Miasta na lata 2020-2025 
Środowiskowe Centrum Profilaktyki, wsparcie psychologiczne osób doświadczających skutków uzależnienia od alkoholu i narkotyków i przemocy w rodzinie - to tylko niektóre z działań Miasta Gdańska przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii. Na 2021 rok na realizację tych programów Miasto przeznaczy 14 mln zł.
Dwie osoby z butelką alkoholu
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiały prasowe

 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Wsparcie i terapia dla dzieci z FASD

 

Radni przyjęli jednogłośnie Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025. Z podobną aprobatą radnych realizowany będzie też Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021.

 

Ponad 70 milionów na lata 2020 -2025 

To już druga odsłona połączonego wieloletniego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Tym razem w programie znalazł się szerszy zapis dotyczący celu głównego, dającego możliwość większej dbałości o zdrowie i pozytywny aspekt profilaktyki, skupiający się nie tylko na szkodach. Celem wieloletniego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025 jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne oraz pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. Oszacowany budżet łączny na lata 2021 – 2025 opiewa na ok. 70 mln zł.

Program skierowany jest do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z problemami oraz ich konsekwencjami, wynikającymi z nadużywania alkoholu i/ lub narkotyków.

Program wpisuje się w Gdańską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, będąc jednocześnie częścią takich dokumentów, jak: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta oraz Program Operacyjny - Zdrowie Publiczne i Sport.

 

E-terapia, sport, kampanie społeczne

Na działania wpisane w Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 przeznaczono 14 mln zł.

W programie widać wyraźny wzrost propozycji stosowania - szczególnie w związku z trwająca pandemią - narzędzi zdalnej pomocy, w tym e-terapii.

W ramach środków zaplanowano wsparcie rocznego funkcjonowania jednostek budżetowych: Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Środki zostaną również przeznaczona na profilaktykę, w tym z wykorzystaniem sportu, jako jednej z najczęściej wybieranej przez dzieci i młodzież formy spędzania czasu wolnego. 

Uwzględniono także terapie, w tym dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) - zgodnie z potrzebami zgłaszanymi podczas prowadzonych ewaluacji i monitorowania dotychczas realizowanych programów. W programie zostało przewidziane również wspieranie funkcjonowania klubów abstynenta.

 

Gdańsk zapewnia wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych

 

W programie przyjęto trzy główne kierunki działania: prewencja, interwencja oraz organizacja programu.

W ramach działań prewencyjnych prowadzona będzie m.in. działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, kampanie społeczne, m.in. Kieruj bez procentów, Młodość bez procentów, DOM - Dziecko, Ojciec, Matka. Realizowane będą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe przedstawicieli organizacji i podmiotów, działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz problematyki FAS oraz FASD, tj. Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

 

Środowiskowe Centrum Profilaktyki - profilaktyka, kultura, aktywność 

Kontynuowane będą prace, dotyczące utworzenia Środowiskowego Centrum Profilaktyki, łączącego zadania z obszaru profilaktyki, kultury i aktywności społecznej. Kontynuowany też będzie program e-Terapii, wspierający ograniczenie spożywania alkoholu dzięki wykorzystaniu platformy HH24 oraz aplikacji telefonicznej.

W ramach działań interwencyjnych m.in. poszerzana będzie oferta sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej. W ramach działalności Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej zapewniona zostanie kompleksowa specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów, obejmująca m.in. zwiększoną dostępność pomocy dla dzieci z FASD. Ponadto zapewniona zostanie pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Celem trzeciego kierunku programu jest optymalizacja systemu planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji Programu oraz wzmacnianie synergii działań i współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom.

opr. AK

 

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze