PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Plany zagospodarowania dla czterech dzielnic - do wglądu do końca miesiąca. Dyskusje publiczne 18 i 25 sierpnia

Plany zagospodarowania dla czterech dzielnic - do wglądu do końca miesiąca. Dyskusje publiczne 18 i 25 sierpnia
Od 3 do 31 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone zostały cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Ołowianka część południowa, Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej, Barniewice północno-zachodnie II oraz Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na mapie zaznaczono cztery lokalizacje, których dotyczą plany zagospodarowania przestrzennego w sierpniu 2020 roku
Na mapie zaznaczono cztery lokalizacje, których dotyczą plany zagospodarowania przestrzennego w sierpniu 2020 roku
Biuro Rozwoju Gdańska

 

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów:

  • 58 308-44-78 - Ołowianka - część południowa (dzielnica Śródmieście)
  • 58 308-43-51 - Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej (dzielnica Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)
  • 58 308-42-46 - Barniewice północno-zachodnie II (dzielnica Osowa)
  • 58 308-44-78 - Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka (dzielnica Suchanino)

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.


Animacja przedstawia dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, dotyczące projektów planów, odbędą się w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I. piętro, budynek z windą i podjazdem):

18 sierpnia:

godzina 17.00 – Ołowianka część południowa
godzina 18.00 – Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej

25 sierpnia

godzina 17.00 – Barniewice północno-zachodnie II,
godzina 18.00 – Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie BRG.


Ołowianka - część południowa 

srodmiescie mala

 

Zapisy wprowadzone w projekcie planu Ołowianka – część południowa pozwolą na realizację celu publicznego jakim jest rozbudowa Narodowego Muzeum Morskiego i udostępnienie zwiedzającym nowych powierzchni ekspozycyjnych. Została również wyznaczona rezerwa terenu niezbędnego do urządzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej przed budynkiem muzeum. Warto zaznaczyć, że misją Muzeum Morskiego jest ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z morzem, realizowana poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków oraz upowszechnianie wiedzy o nich. Obecnie w obszarze projektu planu, oprócz Narodowego Muzeum Morskiego, znajduje się w części północnej zabudowa mieszkaniowa, a przez teren przebiega ulica Ołowianka.


Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej 

zabianka mala

 

Ustalenia planu Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej umożliwiają realizację celu publicznego jakim jest powiększenie Parku Reagana, poprzez stworzenie – na terenie ogólnodostępnej miejskiej zieleni urządzonej – strefy wejściowej do parku od strony pętli tramwajowej w Jelitkowie. Na tym terenie dopuszczono usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego, edukacji pozaszkolnej i kultury. Teren dawnej przepompowni ścieków „Jelitkowo” projekt planu przeznacza na funkcję usługową z zielenią towarzyszącą. Z kolei zmiana parametrów zabudowy dla terenu usługowego ma umożliwić spółce „Orbis” rozbudowę i modernizację istniejącego hotelu, a dzięki temu – poszerzenie dotychczas oferowanych usług. Planowane zmiany są zgodne z polityką przestrzenną Gdańska przyjętą dla tej części miasta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakładającą rozwój i poprawę jakości usług turystycznych i rekreacyjnych. Teren objęty projektem planu leży w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego, a budynek dawnej przepompowni oraz dawny przystanek linii tramwajowej przy ulicy Pomorskiej (obecnie sklepik) są ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Barniewice północno-zachodnie II 

osowa mala

 

Projekt planu Barniewice północno-zachodnie II umożliwi realizację celu publicznego jakim jest ustalenie rezerwy terenowej na działkach gminnych, znajdujących się przy ulicy Wenus, pod miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną. Poprawi to dostępność mieszkańców do terenów rekreacyjnych zwiększając tym samym standard zamieszkiwania. Połączenie terenu zieleni z planowanym ciągiem pieszo-rowerowym (prowadzonym po nasypie obecnej linii kolejowej), wzbogaci ofertę wypoczynku codziennego dla mieszkańców. Ciąg ten będzie kontynuacją całościowego założenia pieszo-rowerowego, prowadzonego od Firogi do terenów wokół Jeziora Wysockiego. Rozszerzenie – w większości terenu objętego opracowaniem – przeznaczenia usługowego o funkcje mieszkaniowe, posłuży zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w Barniewicach. Jest to zgodne z ustalonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dominującym przeznaczeniem mieszkaniowo-usługowym. Pozostawienie funkcji usługowej wokół terenów produkcyjno-składowych (w sąsiedztwie) stanowić będzie izolację wizualno-akustyczną dla rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Ponadto nieznaczna korekta parametrów zabudowy umożliwi rozbudowanie bazy sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Nowy Świat.


Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka 

suchanino mala

 

Celem sporządzenia projektu planu Suchanino – rejon zbiornika wodnego Cyganka jest poprawa dostępności do urządzonych terenów rekreacyjnych oraz zabezpieczenie infrastruktury przeciwpowodziowej (powiększenie zbiornika Cyganka). Zmiany mają ponadto umożliwić powstanie w sąsiedztwie zbiornika zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. W planie została również określona obsługa drogowa terenów inwestycyjnych.


Zgłaszanie uwag – do 14 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres: 

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 września 2020 r.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

oprac. WG

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze