PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pięć uchwał w sprawie planów miejscowych podczas sesji rady Miasta Gdańska

Pięć uchwał w sprawie planów miejscowych podczas sesji rady Miasta Gdańska
Podczas XIV sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany zostały uchwalone, do sporządzenia dwóch przystąpiono. Ponadto ustanowiono dwa nowe użytki ekologiczne oraz przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023.
Radni podjęli pięć uchwał w sprawie miejscowych planów
Radni podjęli pięć uchwał w sprawie miejscowych planów
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Uchwalone na sesji plany obejmują tereny w dzielnicy Rudniki, Brętowo oraz Maćkowy. Natomiast plany, nad którymi rozpoczęły się prace, zlokalizowane są we Wrzeszczu Górnym oraz Śródmieściu Historycznym.


Uchwalone plany

Uchwalony plan Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej obejmuje teren, na którym znajdują się m.in. salony sprzedaży samochodów, ogródki działkowe, zakłady produkcyjno-usługowe, a także kilka budynków mieszkalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Plan sporządzono w celu umożliwienia nieznacznej intensyfikacji zabudowy produkcyjno-usługowej oraz realizacji tymczasowej nadbudowy jednokondygnacyjnego obiektu znajdującego się w pasie rezerwy terenowej przeznaczonej pod ulicę tzw. Nową Sandomierską. W planie wskazano cztery budynki o wartościach kulturowych, dla których wskazano elementy podlegające ochronie. Znalazły się też zapisy dotyczące stref, w których ograniczono wysokość zabudowy do 12 metrów ze względu na ochronę sylwety historycznego śródmieścia Gdańska. Ustalono odcinek nowej drogi dojazdowej na gruntach gminnych, która będzie stanowiła alternatywny sposób obsługi transportowej terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Ulica tzw. Nowa Sandomierska zostanie wyposażona w obustronne chodniki i trasę rowerową, a ulica dojazdowa – w jednostronny chodnik. Ponadto w północno-zachodniej części obszaru jest planowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W sąsiedztwie ul. Elbląskiej, Opłotki i tzw. Nowej Sandomierskiej zalecono nasadzenie szpalerów drzew.

Na terenie leżącym w granicach planu Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra znajdują się: parking z tymczasową portiernią oraz zespół garaży. Celem planu jest uzupełnienie zabudowy osiedla oraz realizacja usług społecznych, skierowanych głównie do lokalnej społeczności. W tym celu ustalono obowiązkową realizację minimum jednej z następujących usług: opieka nad dziećmi do lat trzech, oświata, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna/socjalna, dom sąsiedzki, dom kultury. Teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, która swym charakterem ma nawiązywać do znajdującego się po sąsiedzku osiedla mieszkaniowego z lat 70. XX wieku. W związku z tym dopuszczono realizację budynku wolnostojącego z dachem płaskim, o maksymalnej wysokości 30 m. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni (m.in. maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, zadrzewienie parkingów), zaleca też kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp. W części wschodniej, gdzie znajduje się zadrzewiona skarpa, plan ustala: zieleń do utrzymania lub wprowadzenia z zakazem lokalizacji budynków, utrzymanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej. Zachodnia część terenu, granicząca z lasem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, została objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie. Z powodu zagrożenia tego obszaru osuwaniem się mas ziemnych wyłączono go z zabudowy, zakazano lokalizacji parkingów oraz nakazano zapewnienie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wprowadzono wymóg realizacji zieleni rekreacyjnej przydomowej.

Teren, który leży w granicach uchwalonego planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej, obecnie jest niezagospodarowany. Celem sporządzenia planu było wykształcenie ośrodka usługowego z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi oraz umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań. Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu 2018 r. Do projektu wpłynęło wówczas kilkanaście uwag, najwięcej dotyczyło lokalizacji kościoła. Następnie (we wrześniu 2018 r.) zorganizowano warsztaty, podczas których projektanci wspólnie z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami pracowali nad rozwiązaniami przestrzennymi uwzględniającymi oczekiwania społeczności lokalnej i wnioskodawców. Wynik warsztatów został uwzględniony w uchwalonym planie. W części północno-zachodniej plan ustala lokalizację ośrodka usługowego z placem publicznym, którego południową pierzeję będzie stanowić kościół. Partery budynków zlokalizowanych wzdłuż kluczowych przestrzeni publicznych mają zostać przeznaczone na usługi. W celu utworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych wprowadzono szereg ustaleń dotyczących kształtowania pierzei, wykończenia elewacji i posadzki placu. Aby pierzeje nadmiernie nie zacieniały przestrzeni publicznych, obniżono maksymalną wysokość zabudowy bezpośrednio sąsiadującej z ciągiem pieszym oraz placem do wysokości 13 metrów. Część działki gminnej położonej po południowej stronie ulicy lokalnej przeznaczono pod funkcje sakralne (np. dom rekolekcyjny). Ustalono przy tym wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na utworzenie na południowym wzniesieniu np. kalwarii. Wyniesioną południowo-zachodnią część terenu przeznaczono pod zabudowę usługową (sport, rekreacja, kultura, gastronomia) z zielenią towarzyszącą, która została włączona do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Wprowadzono też szereg zapisów mających na celu kształtowanie zabudowy w sposób podkreślający rzeźbę terenu. W zachodniej części obszaru wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy i zieleń do utrzymania lub wprowadzenia. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy. Wzdłuż dróg publicznych ustalono wymóg wprowadzenia szpalerów drzew. Na terenach, gdzie dopuszczono zabudowę mieszkaniową, wprowadzono wymóg realizacji zieleni rekreacyjnej przydomowej. W celu realizacji polityki przeciwpowodziowej ustalono m.in. ograniczenie spływu wód opadowych, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej oraz zapisy zalecenia stosowania tzw. małej retencji.


Przystąpienia do sporządzenia planów

Rada Miasta Gdańska podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych. Pierwszy z nich Strzyża - rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego obejmuje obszar położony we Wrzeszczu Górnym o powierzchni 1,36 ha i zawiera kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Płk. Wilka-Krzyżanowskiego, Żeglarską i Bernarda Chrzanowskiego. Obecnie na obszarze znajduje się zespół budynków szkolnych (IX LO) oraz przychodnia. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Strzyża II – Oliwa (nr 0216) z 2002 roku, który ustala funkcje wydzielone niechronione zarezerwowane dla obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura społeczna) oraz drogi. Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią rozbudowę istniejącej funkcji oświaty oraz dostosowanie jego ustaleń do aktualnej sytuacji ekonomiczno - prawnej.

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym Sienna Grobla - rejon ulic Wiesława i Siennickiej, o powierzchni 15,88 ha, położony jest w dzielnicy Śródmieście Historyczne. Obecnie obszar ten jest częściowo zainwestowany i ma charakter produkcyjno-usługowo-magazynowy. W granicach przystąpienia zlokalizowane są przedsiębiorstwa Lotos Petrobaltic S.A. (w sąsiedztwie rzeki Martwej Wisły) oraz Metalzbyt Sp. z o.o. (w sąsiedztwie ulicy Wiesława). W centralnej części obszaru zlokalizowana jest Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 Gdańsk – Śródmieście. Pozostały obszar to niezagospodarowany teren poprzemysłowy. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka (nr 1116) z 2005 roku. Głównym celem publicznym sporządzenia planu jest zarezerwowanie terenu pod odcinek drogi stanowiący kontynuację drogi projektowanej w mpzp Polski Hak – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej (nr 11102) wraz z regulacjami obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. Dodatkowo plan ma dopuścić funkcję mieszkaniową ze względu na zmieniający się charakter obszaru Siennej Grobli (wycofywanie się funkcji produkcyjnej). Takie działanie jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, czyli rozwojem miasta do wewnątrz, tzn. intensyfikowaniem zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową.

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze