PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obrona Cywilna

Obrona Cywilna
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Logo OC

Obrona Cywilna to zespolenie szczebla administracji państwowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych (niezależnie od osobowości prawnej), organizacji społecznych z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.
Wg obowiązujących w Polsce uwarunkowań prawnych obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze:

  • planistycznym,
  • organizacyjnym i szkoleniowym,
  • materiałowo - technicznym.


Istotnym elementem zadaniowym w systemie obrony cywilnej miasta jest ostrzeganie i alarmowanie.
Na obszarze miasta rozmieszczone są 74 syreny alarmowe /9 z możliwością przekazu komunikatów głosem/, uruchamiane z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Logo zabytków

Zadaniem obrony cywilnej jest również planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
Zadanie to reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. /Dz. U. nr 212, poz. 2135 z dnia 29 września 2004 r./.
Rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów i jednostek organizacyjnych miasta Gdańska, które posiadają zabytki ruchome i nieruchome.
Realizacją rozporządzenia staje się opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych /przez 90 jednostek na terenie miasta/ oraz przygotowanie znaków rozpoznawczych Konwencji haskiej.


WAŻNE

Zasadniczym aktem prawnym w sprawie obrony cywilnej jest ogłoszony w 2004 roku tekst jednolity ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej /Dz. U. z 2012 r., poz. 461 j.t. z późn. zmianami/. Uchylając w w/w ustawie art. 140 mówiący o zadaniach obrony cywilnej ustawodawca pozostawił kompetencje w tym zakresie terenowym organom obrony cywilnej - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850 /. Powyższą sytuację rozwiąże ustawa / w fazie projektu / o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, która to przewiduje przejęcie zadań i kompetencji obrony cywilnej z ustawy z dnia 21.11.1967r. / Rozdz. IV /, z równoczesnym dostosowaniem ich do ratyfikowanego przez Polskę w 1991r. Protokołu Dodatkowego Konwencji Genewskiej i usytuowaniem jej w systemie bezpieczeństwa obywatelskiego.

Tabela sygnałów alarmowych, komunikatów ostrzegawczych oraz sposób ich ogłaszania i odwołania (69.06 KB)

sygnaly_alarmowe