PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obrona Cywilna

Obrona Cywilna
Logo OC
Logo OC

Obrona Cywilna to zespolenie szczebla administracji państwowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych (niezależnie od osobowości prawnej), organizacji społecznych z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.
Wg obowiązujących w Polsce uwarunkowań prawnych obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze:

  • planistycznym,
  • organizacyjnym i szkoleniowym,
  • materiałowo - technicznym.


Istotnym elementem zadaniowym w systemie obrony cywilnej miasta jest ostrzeganie i alarmowanie.
Na obszarze miasta rozmieszczone są 74 syreny alarmowe /9 z możliwością przekazu komunikatów głosem/, uruchamiane z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Logo zabytków
Logo zabytków

Zadaniem obrony cywilnej jest również planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
Zadanie to reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. /Dz. U. nr 212, poz. 2135 z dnia 29 września 2004 r./.
Rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów i jednostek organizacyjnych miasta Gdańska, które posiadają zabytki ruchome i nieruchome.
Realizacją rozporządzenia staje się opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych /przez 90 jednostek na terenie miasta/ oraz przygotowanie znaków rozpoznawczych Konwencji haskiej.


WAŻNE

Zasadniczym aktem prawnym w sprawie obrony cywilnej jest ogłoszony w 2004 roku tekst jednolity ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej /Dz. U. z 2012 r., poz. 461 j.t. z późn. zmianami/. Uchylając w w/w ustawie art. 140 mówiący o zadaniach obrony cywilnej ustawodawca pozostawił kompetencje w tym zakresie terenowym organom obrony cywilnej - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850 /. Powyższą sytuację rozwiąże ustawa / w fazie projektu / o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, która to przewiduje przejęcie zadań i kompetencji obrony cywilnej z ustawy z dnia 21.11.1967r. / Rozdz. IV /, z równoczesnym dostosowaniem ich do ratyfikowanego przez Polskę w 1991r. Protokołu Dodatkowego Konwencji Genewskiej i usytuowaniem jej w systemie bezpieczeństwa obywatelskiego.

Tabela sygnałów alarmowych, komunikatów ostrzegawczych oraz sposób ich ogłaszania i odwołania (6 KB)

sygnaly_alarmowe
sygnaly_alarmowe
x