Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Protestanccy duchowni o Modelu na Rzecz Równego Traktowania, prezydent Gdańska odpowiada

Konsultacje społeczne w sprawie opracowanego Modelu na Rzecz Równego Traktowania zakończyły się 11 czerwca. Projekt uchwały w tej sprawie trafi na czerwcową sesję Rady Miasta Gdańska. Część opracowanych zapisów, dotyczących m.in. osób LGBT, budzi sprzeciw przedstawicieli środowisk prawicowych. Stanowisko w tej sprawie zajęli też trójmiejscy duchowni protestanccy.

Protestanccy duchowni o Modelu na Rzecz Równego Traktowania, prezydent Gdańska odpowiada
A
A
data publikacji: 14 czerwca 2018 r.
Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania, choć jeszcze nie uchwalony, już wzbudza spore emocje
Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania, choć jeszcze nie uchwalony, już wzbudza spore emocje
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

11 czerwca br. reprezentanci kościołów protestanckich w Trójmieście wysłali list otwarty do prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, w sprawie projektu Modelu na Rzecz Równego Traktowania. Duchowni sprzeciwiają się m.in. zapisom w broszurze "Zdrovve love" przygotowanej na potrzeby edukacji seksualnej, która prowadzona będzie w gdańskich szkołach. 14 czerwca na list odpowiedział Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta ds. społecznych. Poniżej zamieszczamy oba listy:

Szanowni reprezentanci kościołów, wspólnot, organizacji protestanckich w Trójmieście,

Zatroskani ojcowie,

Panowie,

w związku z urlopem Prezydenta Miasta Gdańska, spieszę udzielić odpowiedzi na nurtujące Was pytania, tak by zainteresowana Waszym listem społeczność Trójmiasta mogła uzyskać niezbędną, rzetelną wiedzę i dokonać własnej oceny sytuacji. Odpowiedź tym ważniejszą, że list powiela nieprawdziwe informacje zarówno co do zajęć edukacyjnych w ramach programu zachowania zdrowia prokreacyjnego, jak i Modelu na rzecz Równego Traktowania. Ufam, że jego treść wypływa z braku dostatecznej wiedzy o działaniach Miasta i nie jest, nieświadomą nawet, próbą konfliktowania urzędników samorządu ze wspólnotami religijnymi.

Wdzięczny jestem ogromnie za ten list, jak i wszelkie przejawy troski o nasze wspólne Miasto. Jego siła i potęga od wieków budowane były i są na silnej współpracy i współistnieniu wielu Wspólnot je tworzących. Żałuję niezmiernie, że podawane w nim wątpliwości nie były przestawiane podczas rocznego, transparentnego, otwartego przygotowywania zapisów Modelu na rzecz Równego Traktowania. Byłaby to doskonała okazja do weryfikacji wśród setki zaangażowanych ekspertek i ekspertów stawianych tez oraz rozwiania opisywanych wątpliwości.

Pragnę zapewnić, że działania zarówno w zakresie programu edukacyjnego, jak i podczas budowania Modelu opierają się na współczesnej, rzetelnej wiedzy oraz szanują prawo polskie, które bez względu na konfesję, łączy wszystkie Polki i Polaków. Wszelkie działania prowadzone zaś w sposób przejrzysty, przedstawiane i przyjmowane były przed Radą Miasta Gdańska, jako legislatora prawa miejscowego. Na żadnym z etapów nie uchybiono prawu, a programy i społeczne procesy wokół nich są wysoko cenione i uznawane za troskę o dobro wspólne, do budowania którego może przyłączyć się każda i każdy z gdańszczanek i gdańszczan.

Mając na uwadze, że list nie podważa rzetelności w przekazie współczesnej wiedzy ani nie podnosi kwestii naruszenia niczyich praw, odniosę się także do kwestii narracji religijnej w nim zawartych.

Dziękuję serdecznie za jednoznaczne stwierdzenie i potwierdzenie w trzecim akapicie listu równości każdego człowieka bez względu na jego wiek, płeć, pochodzenie, przekonania czy orientację seksualną. „Wierzymy bowiem, że będąc stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy, jako ludzie, wszyscy posiadamy wyjątkową godność”. Tak, to Biblia pierwsza opisuje osoby homoseksualne i ich działania. Czy ma to oznaczać, że nie będziemy czytać jej fragmentów, bo może wpłynąć to na zmianę orientacji? Nie, zmiana orientacji nie jest możliwa, jak w swoim liście przywołują to powyżej Pastorzy. Ani Model, ani program zdrowia prokreacyjnego, ani działania Prezydenta Miasta Gdańska nigdy nie promowały i nie promują „eksponowania seksualności na widoku publicznym”. Dostarczają natomiast rzetelnej wiedzy na temat seksualności Człowieka, każdego Człowieka. Wiedza ta ugruntowana jest rozwojem dyscyplin naukowych i pochodzi z wykorzystania przez ludzi rozumu. Gdyby sprawy seksualne były dla Boga ważniejsze niż miłość bliźniego, w Dekalogu nie pojawiłyby się dopiero na 6 i 9 pozycji. Przykładanie nadmiernej uwagi przez wspólnoty religijne do tej jednej sfery życia Człowieka jest nad wyraz zadziwiające. Troska zaś o życie wyszydzanych, odrzucanych i potępianych osób o innej orientacji, choć w Dekalogu postawiona wyżej, nie ma już takiego znaczenia.

Z przykrością przyjmuję powielanie nieprawdziwych informacji jakoby zajęcia dla licealistów w ramach programu „Zdrovve Love” zawierały się opisywanej broszurce. Jak doskonale Pastorzy wiedzą z informacji Miasta, jak i przekazów medialnych, broszura jest skryptem podsumowującym cykl zajęć. Podczas tych zajęć omawiane są wszystkie przywoływane jako nieobecne tematy. Żałuję, że nie zacytowali Pastorzy ulotki informacyjnej skierowanej do rodziców uczniów. Informuje ona o programie. Co więcej, zgodnie z prawem polskim to rodzice zdecydują o tym, czy ich dzieci wezmą udział w zajęciach czy nie. Przekazywana podczas zajęć i zawarta w broszurze rzetelna wiedza jest wyrazem troski o młodych ludzi. Współczesną deprawacją młodego pokolenia jest odbieranie dzieci i młodzieży prawa do wiedzy i rozwoju. Niestety, skutki zaniechania edukacji psychoseksualnej przez rodziców, jak i pobieżnego traktowania jej przez szkołę, powodują ogromne dramaty w postaci braku umiejętności powiedzenia "nie" dorosłemu oprawcy. W tym względzie wspólnoty religijne powinny być pierwszymi w trosce o dzieci i młodzież.

Dziękując Pastorom za zaangażowanie się w ostatniej fazie budowania Modelu, pozostaję z jego ekspertkami i ekspertami do dyspozycji w kwestii uściślenia i ugruntowania o nim wiedzy. Gotowi jesteśmy do spotkania i wyjaśnienia wątpliwości. Proszę jednak o niepowielanie nieprawdziwych informacji. Nic nie jest czynione przeciw gdańskim rodzicom. Skorzystają z możliwości przekazania rzetelnej wiedzy swoim dzieciom lub nie. Model dotyczy równości w zakresie wielu różnych przesłanek. Ponad sto z nich dotyczy osób niepełnosprawnych i seniorów. Chętnie rozwinę te wątki podczas ewentualnego spotkania.

Licząc na merytoryczną i dalszą aktywną współpracę, pozostaję z wyrazami szacunku, jako osoba wierząca zaś wdzięczny jestem za dar modlitwy za nas i Miasto, z serca ją odwzajemniam,

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej

Gdańsk, dn. 2018-06-11

List otwarty pastorów z Trójmiasta

do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ws.Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie pozdrawiamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z szacunkiem odnosimy się do wielu Pańskich inicjatyw jako gospodarza miasta Gdańska. Inwestycje budowlane, inicjatywy kulturalne, rozwój technologiczny i komunikacyjny to dziedziny, w których na przestrzeni kilku ostatnich lat widzimy ogromny rozwój. Doceniamy również Pańskie pragnienie bycia blisko mieszkańców i otwartość na nasz głos.

Dlatego jako pastorzy oraz przedstawiciele kościołów, wspólnot i organizacji protestanckich (chrześcijańskich) postanowiliśmy wyrazić nasze stanowisko w kwestii Pańskiego zaangażowania we wprowadzenie Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku oraz w promocję postulatów środowisk LGBTQ, które dalekie są od tolerancji, a stawiają sobie za cel kulturową przemianę, poczynając od chęci seksualnego edukowania naszych dzieci w gdańskich szkołach.

Powodem naszego zaniepokojenia nie jest bynajmniej nasz sprzeciw wobec samej idei równości. Uznajemy bowiem równość każdego człowieka bez względu na jego wiek, płeć, pochodzenie, przekonania czy orientację seksualną. Wierzymy bowiem, że będąc stworzeni na obraz i podobieństwo naszego Stwórcy, jako ludzie, wszyscy posiadamy wyjątkową godność. Z tego powodu uważamy, że osobom LGBTQ należy się szacunek jak każdemu bliźniemu i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim oznakom szykanowania czy agresji wobec nich. Poniżanie i pogarda wobec drugiego człowieka to grzechy przeciwko istotom noszącym w sobie Boży obraz.

Podkreślając to, nie możemy się jednak zgodzić na równość każdego stylu życia. Tolerancja wobec grzechu prowadzi bowiem do nietolerancji wobec Boga i Jego Słowa (Pisma Świętego). Postanowiliśmy zająć stanowisko w niniejszej sprawie ponieważ nie mówimy o sprawach moralnie i duchowo neutralnych. Pismo Święte w jednoznaczny sposób potępia wszelką seksualną niemoralność jako grzeszną: cudzołóstwo, homoseksualizm, biseksualizm, rozpustę (Rodzaju 1.27-29; Rodzaju 2.20-24; Wyjścia 20.14; Kapłańska 18.22; 20.13; Rzymian 1.24-28; 1 Koryntian 6.9-11; 7.1-2; Galacjan 5.19-21; Hebrajczyków 13.4). Eksponowana seksualność na widoku publicznym to powrót do starożytnych pogańskich kultur, które nie przetrwały próby czasu.

Wyrażając sprzeciw wobec działań promujących rozwiązłość i stawiających znak równości pomiędzy nią, a przymierzem małżeńskim pragniemy jednocześnie wyrazić przekonanie, że prywatne sprawy powinny pozostać w prywatnych miejscach. Uważamy, że w ramach wolności osobistej i prawa do prywatności każdy ma prawo do życia i postępowania w zgodzie z własnym sumieniem, odpowiadając za siebie przed Bogiem. Upodobania i zachowania seksualne są w każdym przypadku sprawą tak intymną, że nie nadają się do tego, by je obnosić po ulicach, a tym bardziej w szkołach. Nie chcemy dołączać do niechlubnych miast z historii, w których nieskrępowana seksualna niemoralność doprowadziła je do moralnego i cywilizacyjnego upadku.

Poparcie Prezydenta i Miasta Gdańska wobec postulatów środowisk homoseksualnych podsyca silną polaryzację i zaniepokojenie społeczeństwa w kwestii ochrony moralności młodego pokolenia Polaków. Dyskutowany obecnie Model na rzecz Równego Traktowania, w którym wymienionych jest wiele z naszych kościołów, to postulat rewolucyjnych obyczajowych i kulturowych zmian. Jest on bowiem wyrazem nieodpartej chęci środowisk LGBTQ, do postrzegania drugiego człowieka przez pryzmat seksualnych preferencji. Nie zgadzamy się na wprowadzenie w życie jego zapisów.

Nasz zdecydowany sprzeciw budzi również rekomendowana przez Pana i sfinansowana przez Miasto Gdańsk broszura „Zdrovve Love”, która została wydana na potrzeby tzw. edukacji seksualnej gdańskiej młodzieży. Zapoznaliśmy się z jej treścią i z przykrością stwierdzamy, że jest ona wyrazem ideologicznego spojrzenia na płciowość, seksualność przez pryzmat środowisk LGBTQ oraz ideologii gender. Jej treść promuje rozwiązłość wśród młodzieży, tabletki wczesnoporonne, stanowi konflikt pokoleniowy, światopoglądowy i bez skrupułów podważa chrześcijańskie wartości wielu rodziców wychowujących dzieci i młodzież w zgodzie z własnym światopoglądem. Autorzy definiują w niej wolność jako prawo do wszelkich aktywności seksualnych, które są zgodne z pragnieniami młodych czytelników ulotki (a więc licealistów).

Mimo słowa „miłość” w tytule (love) ani słowem nie czytamy o wierności, małżeństwie i przejawach miłości innych aniżeli seks (np. poświęcenie, przebaczanie, czułość, szacunek, wspólne aktywności, czułe słowa itp.). Całość koncentruje się na seksie opisywanym w czysto mechaniczny sposób, zaczynając od opisu nakładania i ściągania prezerwatywy, a kończąc na pozytywnym wydźwięku wszystkich opisywanych aktywności seksualnych: masturbacja, homoseksualizm, biseksualizm.

Przykładowe stwierdzenia z niniejszej publikacji, które wg nas są zwyczajnie nieprzyzwoite, deprawujące i zachęcające do niemoralności:

„Masz prawo do korzystania ze wszystkich swoich praw seksualnych, niezależnie od Twojej płci, rasy, wieku, orientacji seksualnej itp.”

„Gdy zaczynasz dorastać, pojawia się też u Ciebie napięcie seksualne. Jednym ze sposobów jego rozładowania jest masturbacja. Ciekawostka: Większość mężczyzn i kobiet masturbuje się. Masturbacja to jeden z normalnych i zdrowych przejawów seksualności, zarówno samodzielnie, jak w relacji.”

„Seks jest nie tylko dla młodych; osoby starsze deklarują dużo większe zadowolenie i częstotliwość aktywności seksualnej niż młode.”

„W oparciu o współczesną wiedzę, bycie osobą heteroseksualną, homoseksualną czy biseksualną to naturalny, uprawniony i zdrowy sposób wyrażania  seksualności.”

Powyższe stwierdzenia są treścią publikacji sfinansowanej ze środków Miasta Gdańska, w której Pan jako Prezydent napisał słowo wstępne afirmując jej treść. Autorzy odwołują się do tzw. „Deklaracji Praw Seksualnych Człowieka (WASH, 2014)”, która za podstawę dla praw seksualnych wskazuje tzw. uniwersalne prawa człowieka. Niestety nie dowiadujemy się czym one są, kto jest ich źródłem, kiedy powstały i czy obowiązują w każdej kulturze, w każdym czasie.

W naszym przekonaniu fakt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże oznacza przede wszystkim poszanowanie i konieczność ochrony życia ludzkiego, przez co rozumiemy również ochronę naszych dzieci przed wartościami, które pozostają w sprzeczności z naturą Trójjedynego Boga. Rozumiemy, że każdy ma prawo do swojego stylu życia, nie ma jednak prawa do indoktrynowania cudzych dzieci wbrew woli ich rodziców.

Prosimy o wycofanie Pańskiego poparcia działań mających na celu promocję niemoralności w gdańskich szkołach i placówkach edukacyjnych. Nie zgadzamy się na deprawację i demoralizację naszych synów i córek firmowaną przez nasze Miasto i jego Prezydenta.

Nasz list piszemy w trosce o nasze miasto, jego mieszkańców oraz nasze dzieci.

Kończąc, zapewniamy Pana o naszym szacunku i modlitwie o Pańską pracę oraz wierność wobec powołania do bycia gospodarzem pięknego miasta jakim jest Gdańsk.

Z poważaniem,

Reprezentanci kościołów, wspólnot, organizacji protestanckich w Trójmieście (alfabetycznie):

Aleksander Bałuczyński – pastor, Kościół Chrześcijański „Nowe Pokolenie” w Gdyni

Paweł Bartosik – pastor, Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku

Konrad Grondys – wikariusz, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie

Michał Hałas – pastor, Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Eklezja" Gdynia

Jarosław Jarosz – pastor, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku

Piotr Jurago – przewodniczący rady, Zbór Chrześcijan Baptystów w Gdyni

Wojciech Kasprzyk – pastor, Kościół Boży w Chrystusie w Gdańsku

Dariusz Mach – pastor, Kościół Chrześcijański Słowo Wiary w Gdyni

Robert Miksa – pastor, I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku

Bogdan Palmowski – prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni

Adrian Stróżek – pastor, II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku

Maciej Strzyżewski – pastor, Kościół Uliczny w Gdańsku

Mariusz Zając – pastor, Kościół Ewangeliczny Misja Łaski w Gdańsku-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl