Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowoczesne pociągi dla Pomorza. Pojadą także po gdańskich torach

- Mogę obiecać, że już pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku po pomorskich torach będą kursować wszystkie zamówione pociągi - obiecał Zbigniew Konieczek, prezes Newag SA z Nowego Sącza. Pociągów będzie pięć, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, rowerzystów, będą wyposażone w wi-fi czy defibrylator.

Nowoczesne pociągi dla Pomorza. Pojadą także po gdańskich torach
A
A
data publikacji: 16 lipca 2018 r.
Pociągi Impuls będą jeździły m.in. po gdańskich torach już w 2019 roku
Pięć zamówionych pociągów Impuls ma jeździć m.in. po gdańskich torach już w pierwszym kwartale 2019 roku
- t. pomorskie.eu

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne Impuls - bo tak brzmi pełna nazwa zamówionych przez województwo pomorskie pociągów - będą pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jednoprze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny monitoring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, ogrzewanie z automatyczną regulacją i nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, wi-fi i defibrylator. Niska pod­łoga umoż­li­wia­ć będzie łatwe wsia­da­nie i wysiadanie. Wnę­trze zostanie dosto­sowane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się: prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do przewozu wóz­ków i rowe­rów. 

Pojazd powinien roz­wi­jać pręd­ko­ść co najmniej 160 km/h. Wyprodukowany Impuls 45WE pomie­ści ponad 500 osób, w tym 225 na miej­scach sie­dzą­cych (minimum 195 miejsc stałych, pozostałe uchylne). Przygotowanych będzie co najmniej 20 miejsc dla rowerów.

- Te pociągi to zupełnie nowa jakość na pomorskich torach. Do tej pory inwestowaliśmy w tabor spalinowy. Teraz czas na składy elektryczne. W związku z licznymi odwołaniami przetarg nie był łatwy do przeprowadzenia, ale cieszę się, że dziś podpisujemy umowę - mówił w poniedziałek, 16 lipca, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pierwotnie dwa składy miały przyjechać na Pomorze w grudniu 2018 roku, kolejne dwa wiosną 2019 roku, a ostatni w 2020 roku.  

- Chciałem poinformować, że jesteśmy gotowi dostarczyć pociągi szybciej. Mogę obiecać, że już pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku po pomorskich torach będą kursować wszystkie zamówione pociągi - deklarował przy podpisaniu umowy Zbigniew Konieczek, prezes Newag SA z Nowego Sącza, która dostarczy zamówione pociągi.

W podpisaniu umowy udział wzięli (od lewej): Zbigniew Konieczek - prezes firmy Newag S.A., Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego oraz Ryszard Świlski - członek zarządu województwa pomorskiego
W podpisaniu umowy udział wzięli (od lewej): Zbigniew Konieczek - prezes firmy Newag S.A., Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego oraz Ryszard Świlski - członek zarządu województwa pomorskiego
fot. pomorskie/eu

Składy będą kursować w województwie pomorskim na liniach:

  • Słupsk – Lębork – Wejherowo - Gdynia Główna
  • Elbląg - Malbork - Tczew - Gdańsk Główny - Gdynia Główna

- Nie wykluczamy też, że po elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej nowe Impulsy pojadą linią 248 do Kościerzyny i Kartuz - mówił Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

W takim przypadku Impulsy będą kursowały także no trasach:

  • Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
  • Kościerzyna - Gdańsk - Gdynia
  • Kartuzy - Gdańsk
  • Kartuzy - Somonino w przypadku modernizacji linii do Kartuz


Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla województwa pomorskiego to około 123 mln zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.

- W umowie mamy zapis, że możemy domówić jeszcze pięć dodatkowych składów. Ich zakup zależeć będzie jednak od pozyskania środków finansowych. Co ważne, jeśli zdecydujemy się skorzystać z tej opcji nie będzie trzeba przeprowadzać całej procedury przetargowej - zaznacza Ryszard Świlski.


Pięcio­czło­nowy Impuls 45WE to naj­now­szy pojazd tego typu pro­du­ko­wany w Newag S.A., który jest zgodny z TSI, naj­now­szymi restryk­cyj­nymi euro­pej­skimi nor­mami. W sierp­niu 2015 r. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Kolei Mazo­wiec­kich pobił rekord pręd­ko­ści (226 km/h) na torze testo­wym i jest jak dotąd naj­szyb­szym pojaz­dem pasa­żer­skim wypro­du­ko­wa­nym w Polsce. Od czerwca 2015 eks­plo­ato­wany jest przez Koleje Mazo­wiec­kie na tra­sie Warszawa-Skierniewice.

na podstawie: pomorskie.eu 

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl