PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Najwyższa Izba Kontroli bez uwag po kontroli gdańskiego systemu gospodarowania odpadami

Najwyższa Izba Kontroli bez uwag po kontroli gdańskiego systemu gospodarowania odpadami
Kilkumiesięczna kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Wydziale Gospodarki Komunalnej jak i w Zakładzie Utylizacyjnym nie przyniosła żadnych istotnych zastrzeżeń do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. NIK ocenił, iż gmina zapewnia warunki do właściwego odbioru i zagospodarowania odpadów oraz sprawuje skuteczny nadzór nad rynkiem odpadów - poinformował podczas wtorkowego czatu Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 
Kontrola NIK w Zakładzie Utylizacyjny w Gdańsku trwała pół roku
Kontrola NIK w Zakładzie Utylizacyjny w Gdańsku trwała pół roku
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Kilkumiesięczna kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Wydziale Gospodarki Komunalnej jak i w Zakładzie Utylizacyjnym nie przyniosła żadnych istotnych zastrzeżeń do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. NIK ocenił, iż gmina zapewnia warunki do właściwego odbioru i zagospodarowania odpadów oraz sprawuje skuteczny nadzór nad rynkiem odpadów - poinformował podczas wtorkowego czatu Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 

Eksperci Najwyższej Izby Kontroli szczególną uwagę przykładali do aspektów ekonomicznych funkcjonowania gospodarki odpadami w Gdańsku. W ich ocenie "stawki opłat ustalono na podstawie rzetelnych danych i informacji i były one adekwatne do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi". Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła również żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Kontrolerzy NIK wystąpienie pokontrolne zakończyli słowami „Brak uwag i brak rekomendacji” co wskazuje na zgodne z przepisami i właściwe zarządzanie Zakładem. 

Zakres kontroli  
Zakres przedmiotowy kontroli NIK w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku obejmował dwa podstawowe zagadnienia: zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych oraz nadzór nad rynkiem odpadów komunalnych na terenie gminy, a także prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi. 
Kontrola NIK objęła okres od początku 2016 roku do 15 września 2020 r. Zdaniem kontrolerów w tym czasie zarówno zakład funkcjonował bez zarzutu i zapewnił właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak i Wydział Gospodarki Komunalnej realizował prawidłowo swoje zadania. 

 - Warto podkreślić, że były to trudne cztery lata, podczas których wdrażaliśmy głębokie zmiany systemowe w gospodarce odpadami. Były one dyktowane przez nowelizowane prawo krajowe. Wynikające z tego reformy na poziomie prawa lokalnego i w ślad za tym idące działania wdrażające w praktykę gminnej gospodarki odpadami zapewniły utrzymanie sprawności systemu gospodarki odpadami i jego dostępności dla mieszkańców. Skutecznie też upowszechniano wiedzę na temat świadomego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami w Gdańsku - mówi Piotr Kryszewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Zakład Utylizacyjny 
– To ważna kontrola dla nas, a jej wynik pokazuje, że swoją pracę wykonujemy starannie. Chcemy, niezależnie od trudnej materii, którą się zajmujemy, być ważną częścią Gdańska i jak najlepiej służyć jego mieszkańcom – podkreśla Michał Dzioba, prezes Zakładu. – Na naszym terenie działa wiele instalacji do zagospodarowywania odpadów: kompostownie, sortownia, składowisko czynne, zrekultywowane, bioelektrownia, system prawie 290 studni odgazowujących czy PSZOK, a kontrola NIK-u objęła wszystkie wskazane instalacje pod kątem przestrzegania prawa i procedur. 
 
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku jest jednym z większych obiektów tego typu w kraju. Rocznie przetwarza ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych. Zmieniające się obecnie dynamicznie przepisy dot. go-spodarki odpadami wpływają na wiele czynników, jak chociażby: jakość strumienia odpadów czy czas magazynowania odpadów, które mają przełożenie na funkcjonowanie takich placówek jak ta. Każdy rok przynosi wiele wyzwań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w systemie gospodarki odpadów, dlatego także ważny jest proces inwestowania i dostosowywania obecnych instalacji do postawionych lub wynikających z nowych przepisów zadań.  

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze