PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Warto zgłosić kandydata do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

Warto zgłosić kandydata do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego
Można już składać wnioski o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz dla Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do 17 maja do godz. 15.00.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
nagroda lecha badkowskiego

 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska (minimum 10 osób). Co ważne, Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich 5 lat były Laureatami Nagrody (dotychczasowi laureaci Nagrody).

Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska. Nagrody są formą docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych w naszym mieście oraz ich promowania. Przypomnijmy, że Lech Bądkowski (zmarły w 1984 r.) – współtwórca „Solidarności", działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.


Jak i gdzie składać wnioski

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 17 maja 2019 roku, do godz. 15:00).

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod numerem tel. 58 323 68 46 lub adresem: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl.