PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zapisy na mieszkania z zasobów TBS "Motława" przy ul. Kurzej. Wnioski można składać do 27 września

Zapisy na mieszkania z zasobów TBS "Motława" przy ul. Kurzej. Wnioski można składać do 27 września
Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnej edycji na lokale z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" w budynkach przy ulicy Kurzej 14 i 15/16. Mieszkania 2-3 pokojowe o powierzchni od 50 do 68 m2 w czterokondygnacyjnym budynku. Przekazanie lokali nowym najemcom planowane jest w grudniu 2021 roku. Czas na złożenie wniosku zainteresowani mają do 27 września.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

wizualizacja: czterokondygnacyjny budynek mieszkalny stylizowany na dawne czasy. Przed nim jezdnia, z lewej jedzie auto, z prawej kobieta i mężczyzna w strojach sportowych biegną
Wizualizacja budynku TBS "Motława" przy ul. Kurzej
TBS "Motława"

 

- Trzeci raz uruchamiamy program mieszkań z zasobów TBS z dopłatami do czynszów. Prowadzenie naboru w takiej formie zwiększa liczbę osób, które mogą starać się o własne mieszkanie. A to ważne, by szczególnie w rewitalizowanych dzielnicach – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu ,,Lokale przy ul. Kurzej 14 i ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu’’. To druga edycja programu realizowanego dzięki połączeniu preferencyjnych warunków finansowania oraz możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na Dolnym Mieście jest możliwa dzięki wsparciu sektora budownictwa społecznego w formie udzielenia preferencyjnego kredytu przy udziale finansowym Gminy Miasta Gdańska oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w postaci bezzwrotnego grantu. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

Mieszkania dostępne w programie można obejrzeć odwiedzając stronę internetową TBS "Motława".

Nabór wniosków

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali w budynku przy ul. Kurzej 14 i ul. Kurzej 15/16 rozpocznie się w 6 września i potrwa do 27 września 2021 roku. Inwestycja obejmuje 7 mieszkań z obowiązkiem wpłaty partycypacji. Mieszkania znajdują się w czterokondygnacyjnym budynku. Przewiduje się w nim lokale 2-3 pokojowe o powierzchni od 50 m2 do 68 m2. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w grudniu 2021 r.

Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków. Weryfikowane będą zarówno kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS. Dodatkowo uwzględniane będą punkty pierwszeństwa według regulaminu.

Dla kogo adresowany jest program?

Wnioski składać mogą mieszkanki i mieszkańcy Gdańska spełniający warunki zawarte w regulaminie programu ,,Lokale przy ul. Kurzej 14 i ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu’’ (w załączniku). Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata partycypacji w wysokości 15% kosztów inwestycji, a także wpłata kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat.

Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:

 • udokumentują posiadanie wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku centrum życiowego w Gdańsku; obowiązek udokumentowania centrum życiowego spoczywa na wnioskodawcy,
 • nie posiadają wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku własności lub współwłasności lokalu lub domu mieszkalnego ani tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
 • spełniają kryteria dochodowe (tabelka poniżej):

 

Limity uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu

Wielkość gospodarstwa domowego

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana z 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2020 (w zł)

1-osobowego

3 145,14

4 354,80

2-osobowego

3 870,94

6 096,72

3-osobowego

4 596,74

8 419,28

4-osobowego

5 564,47

9 870,88

5-osobowego

6 532,20

11 903,12

6-osobowego

7 741,87

13 935,36

7-osobowego

8 951,54

15 967,60

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) – składki na ubezpieczenie zdrowotne – należny podatek dochodowy.

Wniosek należy złożyć na konkretne lokale (max 3 lokale do wyboru z podaniem ich wg priorytetów/gradacji).

Kryteria pierwszeństwa

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa określonych w załączniku do Regulaminu programu (do pobrania).


Lokale dostępne w programie:

Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych rzutów lokali na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. lub pobrać z poniższych tabel.

KURZA 14

Kondygnacja

Nr mieszkania

Kategoria mieszkania

Łączna pow. użytkowa m2

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1 (rzut)

2P+A

44,00

8 870,40

72 600,00

739,20

parter

2 (rzut)

2P+A

47,20

9 515,52

77 880,00

792,96

I piętro

3 (rzut)                      

2P+K

53,20

10 725,12

87 780,00

893,76

I piętro

4 (rzut)

2P+A

48,20

9 717,12

79 530,00

809,76

II piętro

5 (rzut)

2P+K

53,10

10 704,96

87 615,00

892,08

II piętro

6 (rzut)

2P+A

48,20

9 717,12

79 530,00

809,76

III piętro

7 (rzut)

3P+A

60,40

12 176,64

99 660,00

1 014,72

 

KURZA 15/16

Kondygnacja

Nr mieszkania

Kategoria mieszkania

Łączna pow. użytkowa m2

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1 (rzut)

2P+A

45,50

9 172,80

75 075,00

764,40

parter

2 (rzut)

2P+A

47,40

9 555,84

78 210,00

796,32

I piętro

3 (rzut)     

3P+A

55,20

11 128,32

91 080,00

927,36

I piętro

4 (rzut)

2P+A

48,10

9 696,96

79 365,00

808,08

II piętro

5 (rzut)

3P+A

55,20

11 128,32

91 080,00

927,36

II piętro

6 (rzut)

2P+K

48,20

9 717,12

79 530,00

809,76

III piętro

7 (rzut)

3P+A

62,10

12 519,36

102 465,00

1 043,28


Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?

Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ przy ul. Kurzej 14 i ul. Kurzej 15/16 wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).

Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokale przy ul. Kurzej 14 i ul. Kurzej 15/16 z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

 

Ilość

osób

 Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2021 r. za 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 167,47 zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

4 650,72

20,00

2

7 234,46

35,00

3

9 301,45

50,00

4

11 368,43

65,00

5

13 435,42

80,00

6

15 502,41

95,00

7

17 569,40

110,00


Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok, po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty.

Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.

 

Miejsce składania wniosków i dokumentów:

Pocztą na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
Mailowo na adres: wgk@gdansk.gda.pl
Termin składania wniosków:
6 wrzesień – 27 wrzesień tj. 21 dni od dnia ogłoszenia naboru

O zachowaniu terminu decyduje:

- data wpływu wniosku z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
- data wpływu skanu wniosku i załączników na adres email: wgk@gdansk.gda.pl;
- dzień wrzucenia wniosku z załącznikami do wrzutni wybranej spośród wrzutni zlokalizowanych: przy ul. Nowe Ogrody 8/12, przy ul. Wilanowskiej 2, przy ul. Partyzantów 74.

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (druk zaświadczenia w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2020 roku w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2020 roku oraz rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT) za 2020 rok - obowiązkowy
 • decyzję o przyznanych zasiłkach w przypadku pobierania świadczeń - obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające centrum życiowe w Gdańsku - obowiązkowy
 • inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia) - opcjonalnie

Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku pod numerem tel. 58 323 69 46, 58 323 69 09.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (j. Dz.U. z 2020 r. poz.551 zm. w 2011 r. poz. 11 i 223),
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508, zm. w 2021 r. poz. 11 i 223),
 • uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego gospodarstwa domowego i obowiązującej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start” ( Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 27), zmienionej Uchwałą nr XVIII/445/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 530) oraz Uchwała Nr XXXVI/917/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2344) ,
 • uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych ( Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 4304, zm. w 2020 r. poz. 531 zm. w 2021 r. poz. 2338).

DOKUMENTY DO POBRANIA

oprac. WG

 

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze