Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Lokale komunalne w Gdańsku znów do sprzedaży

Gdański Wydział Skarbu wznawia sprzedaż lokali, co do których wydano zaświadczenie o ich samodzielności przed 11 września 2017 roku. W ich przypadku będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe, czyli nie trzeba będzie przedstawiać pozwolenia na budowę i przyjęcia do użytkowania budynku mieszkalnego.

Lokale komunalne w Gdańsku znów do sprzedaży
A
A
data publikacji: 27 lutego 2018 r.
Gdański Wydział Skarbu wznawia sprzedaż lokali, co do których wydano zaświadczenie o ich samodzielności przed 11 września 2017 roku. Znów nie trzeba przedstawiać pozwolenia na budowę i przyjęcia do użytkowania budynku mieszkalnego
Gdański Wydział Skarbu wznawia sprzedaż lokali, co do których wydano zaświadczenie o ich samodzielności przed 11 września 2017 roku. Znów nie trzeba przedstawiać pozwolenia na budowę i przyjęcia do użytkowania budynku mieszkalnego
Krzysztof Mystkowski/KFP


Decyzja o rozpoczęciu sprzedaży została podjęta po konsultacjach gdańskiego Wydziału Skarbu z Sądem Rejonowym w Gdańsku oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Przypomnijmy, że sprzedaż lokali została wstrzymana z powodu wprowadzenia zmiany w przepisach. Polegała ona na tym, że właściciel obiektu był zobowiązany do przedstawienia dokumentów: pozwolenia na budowę i przyjęcia do użytkowania budynku mieszkalnego.

Powyższa zmiana spowodowała, że od 11 września 2017 r. praktycznie niemożliwe było wyodrębnianie i sprzedaż lokali znajdujących się w starych budynkach, czyli tych wzniesionych przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wcześniejsze przepisy bowiem, sprzed 7 lipca 1994 r., nie nakładały na właściciela obiektu budowlanego obowiązku archiwizowania dokumentacji związanej z budową. Dlatego w tych budynkach nie można ustalić, czy zostały zbudowane na podstawie pozwoleń na budowę, a jeśli nawet takie pozwolenia na budowę były, to ich odszukanie jest praktycznie niemożliwe. To samo dotyczy przyjęcia do użytkowania obiektu budowlanego.

W związku z koniecznością wskazania powyższych dokumentów przy ustanowieniu odrębnej własności lokali i odmową wpisu własności do Ksiąg Wieczystych, spowodowaną brakiem stosownej dokumentacji, sprzedaż tych lokali została wstrzymana.

W wyniku konsultacji gdańskiego magistratu m.in. z Sądem Rejonowym w Gdańsku i w oparciu o stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące funkcjonowania przepisów przejściowych w sprawach, gdzie zostało wydane zaświadczenie o samodzielności lokalu przed 11 września 2017 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe, czyli nie będzie wymagane pozwolenie na budowę i przyjęcie do użytkowania budynku mieszkalnego. W tych wypadkach Wydział Skarbu przystąpił do procedury sprzedaży lokali.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 poz. 1529) wprowadziła m.in. zmianę ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do art. 2 ust 1a dodano następujące treści:

„Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne”.

-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl