Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

List Piotra Kowalczuka, zastępcy prezydenta Gdańska, do społeczności szkolnych

W związku z licznymi zapytaniami rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej, skierował do społeczności szkolnych list, w którym wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z inicjatywą obywatelską "strajk rodziców".

List Piotra Kowalczuka, zastępcy prezydenta Gdańska, do społeczności szkolnych
A
A
data publikacji: 09 marca 2017 r.

Szanowne Panie Dyrektor, Szanowni Panowie Dyrektorzy

Szanowne Panie Przewodniczące, Szanowni Panowie Przewodniczący Rad Rodziców gdańskich placówek oświatowych

W związku z zapowiedzianą na 10.03. kolejną inicjatywą obywatelską określaną „Strajkiem Rodziców” oraz kierowanymi do mnie pytaniami m.in. o informowanie o wydarzeniu, spełnianie obowiązków szkolnego i nauki oraz niezależności Rad Rodziców, informuję, że:
10.03. zajęcia w placówkach oświatowych odbywają się zgodnie z planami zajęć, a do wyłącznej decyzji Rodziców należy czy tego dnia wyślą dziecko na zajęcia do placówki edukacyjnej, czy też nie. Dyrektor placówki ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i opiekę uczniom. Zgodnie z harmonogramem odbywają się Targi Szkół Zawodowych dla gimnazjalistów oraz wynikające z kalendarza konkursów – jedynie w Gdańsku otwarte dla publiczności - konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich placówek oświatowych.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty: „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale zgodnie z ust. 4 - Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
- dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;
- zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.

Zgodnie z przepisami prawa na terenie szkoły nie można agitować politycznie uczniów. Winni jesteśmy jednak – zgodnie z tym samym prawem - uczniom wiedzę i wytłumaczenie procesów i zjawisk społecznych. Proszę zatem, by wychowawcy i inni nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat postaw obywatelskich i angażowania się w życie wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej oraz europejskiej. Wychowanie obywatelskie odgrywa w tym dziele najważniejsze zadanie.

Przypominam, że Rada Rodziców jest niezależnym organem szkoły i to do jej wyłącznej kompetencji należy sposób informowania ogółu rodziców o sprawach ich dotyczących. Rada Rodziców nie jest partią polityczną ani organizacją polityczną. Rada Rodziców określa w regulaminie swojej pracy zasady komunikacji rodziców na terenie placówki.

Zwracam Państwa uwagę na ocenny charakter wypowiedzi pojawiających się w treści niektórych materiałów informacyjnych, który może spowodować ewentualną odpowiedzialność za zniesławienia. Zachęcam, by debata publiczna toczyła się w oparciu o argumenty merytoryczne na solidnym fundamencie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Rodzicu, jeżeli podjąłeś decyzję o nieposłaniu dziecka do placówki oświatowej w dniu 10 marca, zadbaj o jego bezpieczeństwo i spędź aktywnie, edukacyjnie, rekreacyjnie, wartościowo - najbardziej cenny - bo wspólny czas. Wykaz dostępnych placówek z ofertą dla dzieci i rodziców: www.gdansk.pl/edukacja w zakładce „po lekcjach”.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej 

www.facebook.com/piotr.kowalczuk.GDN www.twitter.com/GDNPiotr

Czytaj także:

Strajk Rodziców. Ale będą lekcje: z Pawłem Adamowiczem i Jackiem Taylorem!-
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
-
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora