PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie przestrzenie lokalne. Wyznaczono ich ponad sto, trwają prace nad dokumentacjami

Gdańskie przestrzenie lokalne. Wyznaczono ich ponad sto, trwają prace nad dokumentacjami
Urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska, które zajmuje się m.in. opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczyli, wspólnie z Radami Dzielnic, dokładnie 106 przestrzeni lokalnych, które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności.
Interaktywną mapkę można znaleźć na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska
Interaktywną mapkę można znaleźć na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. Lokalne przestrzenie publiczne są miejscami, gdzie toczy się codzienne życie mieszkańców i gdzie są realizowane podstawowe potrzeby (związane z zakupami, edukacją, wypoczynkiem czy integracją).

Zgodnie z założeniem, przestrzenie lokalne powinny być bezpieczne, dostępne i integrujące lokalną społeczność. Dlatego podczas ich planowania duży nacisk kładziony jest na stosowanie zasad projektowania uniwersalnego, niwelowanie barier i uwzględnianie potrzeb mieszkańców. Powinny one tworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i systemem komunikacji miejskiej.

Projekty planów miejscowych czterech dzielnic miasta do wglądu mieszkańców


Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapka, na której zaznaczono wszystkie 106 lokalizacji.

Lokalizacje oznaczono na mapie w trzech kolorach: 

s-51-x
lokalizacje opracowane - dotychczas opracowanych zostało 10 kart. Stworzono je wspólnie z lokalnymi społecznościami na terenie: Stogów, Przeróbki, Wyspy Sobieszewskiej, Śródmieścia, Olszynki, Piecek-Migowa, Jasienia i Matarni
s-55-x
lokalizacje opracowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - dotąd opracowano 15 kart na Oruni, w Nowym Porcie, na Dolnym Mieście i Biskupiej Górce. Informacje zawierają analizy i wytyczne do zagospodarowania danej przestrzeni
s-52-x
lokalizacje w opracowaniu - trwają prace dotyczące 81 miejsc, znajdujących się w większości dzielnic Gdańska 


Wystarczy kliknąć na wybrany znacznik, by dowiedzieć się m.in. których konkretnie obszarów dotyczą bądź dotyczyć będą opracowania. 


Przykład 1:

W Pieckach-Migowie opracowano kartę przestrzeni dla terenu przy ul. Piecewskiej. Po kliknięciu w znacznik otwiera się okno.

Fragment mapy Gdańska z zaznaczonym jednym miejscem. Otwarte okno z informacjami na temat tego miejsca


Dokument zawiera dokładny opis jego lokalizacji. Obejmuje on zielone skwery w sąsiedztwie dyskontu spożywczego, a także niezagospodarowany teren dawnego parku należącego przed laty do Dworu Uphagenów oraz przestrzeń przed wejściem do Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo.

W opinii specjalistów BRG, teren dawnego parku może zostać wykorzystany na funkcje rekreacyjne, atrakcyjnie urządzone mogą być także wspomniane skwery. Wskazują oni także, że wzdłuż ul. Piecewskiej można stworzyć ciąg przestrzeni zielonych, które łączyłyby różne aktywności, co z kolei przełożyłoby się na wzmocnienie atrakcyjności tej lokalnej przestrzeni.

Na karcie umieszczona jest też mapka z dokładną lokalizacją. Zawiera ona także wytyczne do projektów i wymienione potencjały obszarów przeanalizowane na podstawie stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych.

Mapka przedstawia opracowane potencjały dla terenów przy ul. Piecewskiej
Mapka przedstawia opracowane potencjały dla terenów przy ul. Piecewskiej
To propozycje dla terenów przy ul. Piecewskiej
To propozycje dla terenów przy ul. Piecewskiej

 

Przykład 2:

Na Stogach opracowano kartę dla obszaru obejmującego nabrzeże Martwej Wisły, na odcinku od ul. Zimnej do ul. Tamka i przystani żeglarskiej.

tamka


Obecnie brakuje tu ciągłości nabrzeża, tzw. urządzonej zieleni oraz funkcji, które wpływałyby na rozwój rejonu przystani.

W opracowanym dokumencie, pracownicy BRG zaproponowali dla rejonu ulicy Tamka m.in.: urządzenie nabrzeża od ul. Zimnej do przystani i dalej do ogrodów działkowych jako przestrzeni ogólnodostępnej z zakazem grodzenia, uporządkowanie kwestii działek przynależnych budynkom wspólnoty przy ul. Tamka 14 i Nad Brzegiem 1a, a także wprowadzenie na terenach sąsiadujących z przystanią atrakcyjnych funkcji usługowych, ograniczenie funkcji parkingowych, a także umożliwienie organizacji okresowych targowisk i wydarzeń na terenach przeznaczonych na parkingi.

To koncepcja kształtowania ul. Tamka
To koncepcja kształtowania ul. Tamka
Mapka przedstawia potencjały, jakie widać dla nabrzeża Martwej Wisły na Stogach
Mapka przedstawia potencjały, jakie widać dla nabrzeża Martwej Wisły na Stogach

 

Piecki-Migowo. Spacer prezydent Gdańska w towarzystwie radnych dzielnicy i Miasta Gdańska

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze