PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk apeluje - zmiany w tzw. ustawie Lex Deweloper niekorzystne dla samorządów

Gdańsk apeluje - zmiany w tzw. ustawie Lex Deweloper niekorzystne dla samorządów
Ustawa „O ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” została uchwalona 5 lipca 2018 r. Od kwietnia 2019 r. trwały prace nad jej zmianami. Zostały one przyjęte i ustawa obecnie jest przygotowywana do przekazania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju podkreślił, że ustawa, która do tej pory była bardzo liberalna w stosunku do planowania przestrzennego dzisiaj, po zmianach wprowadzanych po cichu, może jeszcze bardziej ułatwić realizację inwestycji, które nie spełniają przyjętych przez Miasto Gdańsk standardów urbanistycznych
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju podkreślił, że ustawa, która do tej pory była bardzo liberalna w stosunku do planowania przestrzennego dzisiaj, po zmianach wprowadzanych po cichu, może jeszcze bardziej ułatwić realizację inwestycji, które nie spełniają przyjętych przez Miasto Gdańsk standardów urbanistycznych
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Do tej pory do Biura Rozwoju Gdańska w oparciu o zapisy ustawy wpłynęło 5 wniosków – wszystkie pozostały bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne, w tym m.in. na brak wydanych zaświadczeń Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji.

Informacje o wszystkich złożonych wnioskach i trybie rozpatrzenia dostępne na stronie BRG:

 

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju podkreślił, że ustawa, która do tej pory była bardzo liberalna w stosunku do planowania przestrzennego dzisiaj, po zmianach wprowadzanych po cichu, może jeszcze bardziej ułatwić realizację inwestycji, które nie spełniają przyjętych przez Miasto Gdańsk standardów urbanistycznych. A po raz kolejny ważne sprawy dla samorządów są podejmowane w trybie inicjatywy poselskiej.

- W ramach tej ustawy do tej pory mieliśmy możliwość podejmowania rozmów z inwestorami odnośnie wzięcia również przez nich odpowiedzialności za tworzenie infrastruktury społecznej, która towarzyszy danym inwestycjom mieszkaniowym i wypełniania obowiązków edukacyjnych w dostępie do przedszkoli i szkół dla dzieci - mówi Piotr Grzelak.

Dotyczy to faktu, że w nowelizacji ustawy został uchylony m.in. Art. 17 ust 2. Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się:

WYKRESŚLONY:

2) w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców – 1500 m, od:

a) szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej,
b) przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 3,5% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.

WYKREŚLONY:

Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom ocenia się na podstawie zaświadczenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

- Obecnie ustawa jest przygotowywana do podpisu prezydenta Rzeczpospolitej Polski, dlatego apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o to, aby tę ustawę zawetował. Dla nas bardzo istotne jest to, aby te zmiany nie były wprowadzane po cichu, a były konsultowane. Jeśli te zmiany mają być wprowadzane, to apelujemy, aby samorządy mogły w tych ważnych społecznie kwestiach zabierać głos - podkreślił Piotr Grzelak.

Piotr Grzelak przypomniał również, że przed wprowadzeniem ustawy tzw. Lex Deweloper inwestycje były realizowane w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo w mniejszym stopniu w ramach decyzji o warunkach zabudowy.

- Dzisiaj mamy kolejną specjalną ścieżkę, która pozwala ominąć proces, który u nas w Gdańsku obejmuje konsultacje społeczne, dyskusje publiczne, czyli działamy w ramach transparentnego przygotowania planu miejscowego - mówi Piotr Grzelak. - Obecnie Gdańsk jest najlepiej pokrytym planami zagospodarowania miastem w Polsce. Obejmują one aż 80 procent obszarów zurbanizowanych. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestorzy realizowali swoje budowy w oparciu o istniejące już przepisy i standardy.


LEX DEWELOPER - PREZENTACJA WNIOSKÓW

 

Gdańsk pierwszym miastem z Lokalnymi Standardami Urbanistycznymi

- Miasto Gdańsk było pierwszym miastem w Polsce, które uchwaliło jesienią ubiegłego roku Lokalne Standardy Urbanistyczne. W ramach tych standardów wskazaliśmy dostępność dla mieszkańców m.in. do szkół, terenów zielonych i rekreacyjnych, by zapewnić im jak najlepszy standard życia - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Zwróciła uwagę na fakt, że Miasto miało do tej pory narzędzie, dzięki któremu mogło przystępować do rozmów z inwestorami by te standardy również były uwzględniane i uchwalane w dotychczasowych planach miejscowych.

Głos w sprawie zmian zabrali również Radni Miasta Gdańska.

- Jako Radnym, którzy zostali wybrani przez mieszkańców, zależy nam, aby inwestycje były realizowane i konsultowane z mieszkańcami, by ta partycypacja społeczna była jak najszersza - mówi Emilia Lodzińska, przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w Radzie Miasta Gdańska. - Do tej pory byliśmy pośrednikami między mieszkańcami, którzy do nas zgłaszali swoje uwagi, a prezydentem Miasta Gdańska. Dzięki rozmowom i konsultacjom udawało się osiągnąć kompromis. Teraz Ustawa odbiera Radnym możliwość uczestnictwa i wpływu na procedurę planistyczną.

Wprowadzane zmiany oznaczają również, że Miasto nie będzie mogło pobierać od inwestora opłaty za dowóz dzieci do szkoły z inwestycji, która nie spełniała odległości ustalonej w lokalnych standardach urbanistycznych.

WYKRESLONY:

Art. 18. [Szczególny przypadek spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b]

Jeżeli inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości niespełniającej wymogu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, wymóg ten uważa się za spełniony, jeżeli inwestor zobowiąże się, za zgodą rady gminy wyrażoną w formie uchwały, do przekazania na rzecz gminy kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka, o których mowa odpowiednio w art. 32 ust. 5 lub w art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).
Zobowiązanie inwestora, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w umowie z gminą, zawieranej w formie aktu notarialnego.
Jeżeli wymóg, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostanie spełniony przed upływem 5 lat od dnia oddania inwestycji mieszkaniowej do użytkowania, zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, wygasa od dnia spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b. Inwestorowi przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanej kwoty przekazanej z góry za ten okres.
Art. 19. [Obowiązywanie standardów, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7]

Standardy, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7, obowiązują, o ile gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych w zakresie parametrów określonych w ust. 2.

Lokalne standardy urbanistyczne:

WYKRESLONY:

2) nie mogą różnić się o więcej niż 50% w zakresie wskaźników procentowych, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b.

 

 

Alicja BittnerUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyalicja.bittner@gdansk.gda.pl
Alicja Bittner - najnowsze
Alicja BittnerUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyalicja.bittner@gdansk.gda.pl
Alicja Bittner - najnowsze