PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Fundusze na kulturę dla organizacji pozarządowych – pozostały tylko dwa dni na złożenie wniosków

Fundusze na kulturę dla organizacji pozarządowych – pozostały tylko dwa dni na złożenie wniosków
Na rzecz integracji społecznej, na lokalne działania kulturalne i na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność Gdańska - to trzy konkursy, w których można się ubiegać o miejskie granty. NGO mogą składać wnioski do 15 stycznia. Podpisane potwierdzenia złożonych wniosków należy dostarczyć do 20 stycznia.
Czas na złożenie wniosków mija 15 stycznia
Czas na złożenie wniosków mija 15 stycznia 2021 r.
 

Konkursy organizowane przez Gdańsk dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem wszystkich trzech konkursów jest wspieranie najbardziej wartościowych pomysłów na wydarzenia, akcje i działania kulturalne zgodne z priorytetami opisanymi w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Wydarzenie Kulturalne

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 800 000,00 zł. Działania zaproponowane w ramach projektu powinny uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska. W ramach tego konkursu można realizować wydarzenia ogólnopolskie, jak i międzynarodowe na terenach przylegających do głównych arterii komunikacyjnych miasta lub pasa nadmorskiego, jak również mniejsze - organizowane w dzielnicach, jak na przykład koncerty, spektakle.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, których celem będzie zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz osób zasłużonych dla Gdańska i Pomorza.

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne

Działanie - kultura aktywizuje i rozwija

Budżet na działania kulturalne wynosi 500 000,00 zł. Działania artystyczne i kulturalne związane z tym grantem powinny prowadzić do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Ważne, by podczas pisania projektów brać pod uwagę aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich potencjału, zdolności, umiejętności i wiedzy. 

Ważne jest przełamywanie barier utrudniających czy też wykluczających uczestników z życia kulturalnego miasta i poprawa dostępu mieszkańców do kultury.

Konkurs na Działania Kulturalne

 

Kultura łączy i integruje

Budżet na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka wynosi 50 000,00 zł. W ramach konkursu wspierane będą działania kulturalne, których celem jest integracja społeczna różnorodnych grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska, aktywizacja do współtworzenia i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem oraz działania kulturalne rozwijające wiedzę, umiejętności i wrażliwość w obszarze różnorodności i równego traktowania.

W trakcie realizacji zadania można organizować wydarzenia (np. spektakle, festyny, koncerty, wystawy, happeningi), które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te działania powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestniczek i uczestników zadania. Oferta powinna zawierać opis form integracji, aktywizacji i/lub sposoby rozwijania wiedzy, umiejętności i wrażliwości mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze różnorodności i równego traktowania. W ofercie oceniane będą również inicjatywy zapewniające różnorodnym grupom społecznym równy dostępu do oferowanych działań m.in. tłumaczenia wydarzeń na język migowy lub obcy, audiodeskrypcje lub informowanie o zakresie dostępności danego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs na Działania Kulturalne na rzecz integracji społecznej


Składanie ofert

Oferty w trzech konkursach należy składać poprzez system Witkac, na www.witkac.pl. Podczas aplikowania, należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich elementów oferty, ze szczególnym uwzględnieniem opisania oczekiwanych rezultatów działań. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać uwzględniając zapisy zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Podpisane potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu należy złożyć  do środy, 20.01.2021 do godz.17.00. Najwygodniejszym sposobem składania potwierdzeń złożenia wniosku (ze względu na pandemię) jest system ePUAP.

Potwierdzenie aplikacji można złożyć

  1. a) używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  2. b) dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję do siedziby organizatora konkursu:
  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,.
  1. c) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty o terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego

Wnioski bez złożonego potwierdzenia nie będą rozpatrywane.


Odpowiedzi na pytania udzielają

  • w kwestiach merytorycznych: Małgorzata Koter, malgorzata.koter@gdansk.gda.pl, tel. (58) 323 65 17
    lub Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
  • w kwestiach finansowych: Lidia Podleśna tel. (58) 323 61 76, lidia.podlesna@gdansk.gda.pl

Więcej szczegółów dotyczących grantów znajduje się na stronie internetowej Biura Prezydenta ds. KulturyMarta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze