PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego. We wtorek - przyjdź, posłuchaj, zdecyduj

Dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego. We wtorek - przyjdź, posłuchaj, zdecyduj
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną na temat projektu planu miejscowego - Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza. Dyskusja odbędzie się we wtorek, 21 stycznia, o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).
Rejon, którego projektu planu miejscowego dotyczy
Rejon, którego projektu planu miejscowego dotyczy
gdansk.ukosne.pl

 

Projekt planu Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu 2019 r. Ponowne wyłożenie projektu spowodowane jest uwzględnieniem części uwag, które dotyczyły między innymi:

  • dopuszczonego zagospodarowania parku Jar Wilanowski (zmniejszono maksymalną wymaganą liczbę miejsc postojowych i umożliwiono rezygnację z parkingu,
  • zmniejszono gabaryty budynków dopuszczonych w parku);
  • ograniczenia wielkości obiektów handlowych;
  • poszerzenia ulicy Łańcuckiej w celu umożliwienia realizacji miejsc postojowych.

Procedowany obszar zajmuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Po stronie północno-wschodniej mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej - Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ul. Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla. Do sporządzenia planu przystąpiono m.in. w celu dopuszczenia nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację i rozszerzenia zakresu usług o handel niezwiązany z Centrum Obsługi Samochodów. W projekcie planu tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację, co umożliwiłoby realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Północne i północno-zachodnie tereny przeznaczono na usługi. W środkowej części obszaru podtrzymano wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną (w formie np. placu) oraz przedszkola. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęto również drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego, wyznaczono teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Na działce inwestycyjnej znajdującej się w granicach OSTAB-u ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostępność do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową. 


PROCEDOWANY OBSZAR NA MAPIE (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

chelm rysunek mala

 

oprac. WG