PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolina Krzemowa - uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Firogi

Dolina Krzemowa - uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Firogi
Rada Miasta Gdańska w czwartek, 24 października, w trakcie XV sesji uchwaliła m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rejon Firogi, tzw. Dolina Krzemowa
Rejon Firogi, tzw. Dolina Krzemowa
gdansk.ukosne.pl

 

Uchwalony plan Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej obejmuje obszar, na którym znajdują się: centrum badawczo-rozwojowe z parkingami, hotel i budynki mieszkalne. Pozostała część terenu jest niezagospodarowana, w granicach planu mieści się też odcinek nieczynnej linii kolejowej Kokoszki-Osowa. Celem sporządzenia planu było przede wszystkim umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City wraz z tzw. Doliną Krzemową.


MAPA TERENU

mapa2

 

Teren w większości jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową. W uchwalonym planie podwyższono parametry urbanistyczne zabudowy. Nowe obiekty, które powstaną dzięki tym ustaleniom, uzupełnią zabudowę centrum badawczo-rozwojowego. Zwiększenie intensywności zabudowy umożliwi też rozbudowę hotelu. Wschodni fragment terenu włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie jako ciąg łączący OSTAB, jednocześnie wyznaczając na terenie nieczynnej linii kolejowej przestrzeń publiczną w formie ciągu pieszo-rowerowego. Dla ciągu łączącego OSTAB ustalono wielopiętrową zieleń oraz możliwość usytuowania małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Wyznaczono też zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, pełniącą funkcje rekreacyjną i retencyjną. Ten teren zieleni, z dwoma oczkami wodnymi, w większości jest już zagospodarowany i wyposażony w małą architekturę.

W planie dopuszczono możliwość realizacji przekroczeń ciągami pieszo-jezdnymi i ulicami wewnętrznymi przez rów odwadniający, co ułatwi komunikację. Wprowadzono też współczynnik spływu określający maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Ma to na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze