PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone w listopadzie

Cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone w listopadzie
Od 30 października do 29 listopada 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 12 i 19 listopada odbędą się dyskusje dotyczące poszczególnych projektów, zgłaszanie uwag - do 13 grudnia.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II
Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II
BRG

 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.

Dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów można prześledzić za pomocą animacji. Linki dotyczące projektów poszczególnych planów wraz z danymi kontaktowymi ich projektantów załączamy w terminarzu dyskusji publicznych poniżej.Terminy dyskusji publicznych    

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów rozpoczynają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).  

 

12 listopada

Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego
Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego
BRG

 

19 listopada

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia
Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia
BRG

 

Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej
Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej
BRG

 

Zgłaszanie uwag do wyłożonych planów -  do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 grudnia 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

 

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej.

 

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze