PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Co można zmienić w mojej dzielnicy? Weź udział w dyskusji

Co można zmienić w mojej dzielnicy? Weź udział w dyskusji
Górny Wrzeszcz, Wyspa Spichrzów, Oliwa Górna, Ujeścisko - trwają prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych rejonów. Od poniedziałku do czwartku, w dniach 16-19 maja, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, zaplanowano dyskusje publiczne poświęcone tym planom.

O terenie w okolicach Katedry Oliwskiej dyskusja będzie prowadzona w środę, 18 maja
O terenie w okolicach Katedry Oliwskiej dyskusja będzie prowadzona w środę, 18 maja
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się codziennie w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Projektanci udzielają z kolei informacji w godz. 9-15. Informacje dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.


Spotkania odbywać się będą o godz. 17. Kiedy i o czym będzie się dyskutować?

16 maja: rejon al. Zwycięstwa i ul. Konarskiego

Obszar objęty planem, o powierzchni około 0,69 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym. W planie zweryfikowano m.in. obowiązujące parametry urbanistyczne, dzięki którym rozszerzono możliwości inwestycyjne przy jednoczesnym braku negatywnych konsekwencji dla istniejącej zabudowy.

17 maja: Wyspa Spichrzów, rejon dawnego dworca Kłodno

Projekt planu, o powierzchni około 13,67 ha, był po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w styczniu br. Do projektu planu wpłynęły uwagi, które w części zostały uwzględnione. Zmiany mają m.in. podnieść prestiż obszaru opracowania poprzez wprowadzenie zabudowy o wysokim standardzie uwzględniającej historyczne uwarunkowania oraz współczesne wymogi urbanistyczno-architektoniczne.

Plan umożliwi także uzyskanie śródmiejskiego charakteru miejsca i powstanie systemu przestrzeni publicznych, zwłaszcza wzdłuż nabrzeży, w tym ciągów pieszych, placów i bulwarów nadwodnych. Zweryfikowano także przebieg ulicy tzw. Nowej Chmielnej, by wykreować miejską ulicę z pierzejami i aleją drzew.

18 maja: Oliwa Górna, rejon Katedry Oliwskiej II

Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu.

Poprzez realizację funkcji mieszkaniowej oraz powiązanej z nią przestrzeni publicznej i zieleni, realna stanie się poprawa wizerunku terenów na osi pomiędzy Katedrą Oliwską a terenami rekreacyjnymi u zbiegu ulic Spacerowej z Opacką.

19 maja: Ujeścisko, rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej

Obszar planu, o powierzchni około 23,7 ha, położony jest na terenie dawnej wsi Ujeścisko. Celem sporządzenia planu jest zmiana zapisów dotyczących: ograniczenia powierzchni maksymalnej usług do 30 proc. (zniesienie zapisu umożliwi realizację na całej działce np. przedszkoli), zniesienie minimalnych podziałów na działki budowlane, do czterech mieszkań włącznie, co umożliwi budowę małych domów oraz zarezerwowanie terenu dla realizacji łącznicy ul. Cedrowej z al. Armii Krajowej, co usprawni obsługę transportową terenu.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 16 czerwca, na piśmie adresowanym do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl