PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Chcą zagospodarować nowe miejsca w mieście. Odwiedź dziś BRG - może masz uwagi

Chcą zagospodarować nowe miejsca w mieście. Odwiedź dziś BRG - może masz uwagi
Biuro Rozwoju Gdańska zaplanowało w tym tygodniu dwie dyskusje publiczne na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zostaną one omówione wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl

Młode Miasto - Gazownia II to bardzo atrakcyjne inwestycyjnie i zupełnie niezagospodarowane tereny, od strony wschodniej graniczące z Motławą.
Młode Miasto - Gazownia II to bardzo atrakcyjne inwestycyjnie i zupełnie niezagospodarowane tereny, od strony wschodniej graniczące z Motławą.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Spotkania z mieszkańcami odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro Sala Konferencyjna) o godzinie 17:00. Jakie plany zostaną omówione?


18 października 2016 r. - Młode Miasto – Gazownia II
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu br. Wpłynęło wówczas 18 uwag złożonych w trzech pismach, które zostały częściowo uwzględnione. Do planu przystąpiono m.in. w celu zmiany zasad obsługi komunikacyjnej wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Preferowane przejście tunelem pod Motławą wymusza zmianę obsługi komunikacyjnej terenów położonych na północny wschód od ulicy Nowej Wałowej, szczególnie w rejonie ulicy Stępkarskiej

20 października 2016 r. - Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w lipcu. Wówczas do projektu planu wpłynęły 3 pisma z 10 uwagami łącznie, z których tylko 3 nie zostało uwzględnionych. Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich  ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu umożliwi rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co stwarza możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 16 listopada 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska