Jest ekspertyza w sprawie muru przy ul. Biskupiej - odbudowa do końca czerwca

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystąpi niebawem do remontu zniszczonego muru przy ul. Biskupiej. Gotowa jest już ekspertyza, która mówi o przyczynach osunięcia, a także o tym jakie działania naprawcze powinny zostać podjęte. Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty ekspertyzy.

Jest ekspertyza w sprawie muru przy ul. Biskupiej - odbudowa do końca czerwca
A
A
data publikacji: 12 kwietnia 2018 r.

Spotkanie z mieszkańcami Biskupiej Górki
Spotkanie z mieszkańcami Biskupiej Górki
zdj. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

W Klubie Waga na Biskupiej Górce w każdą drugą środę miesiąca organizowane jest dla mieszkańców spotkanie informacyjne dotyczące planowanej w tej części miasta rewitalizacji. Tym razem (11.04.2018) przedstawicielki Miasta odpowiadały również na pytania mieszkańców dotyczące sprawy osunięcia się fragmentu muru oporowego wraz ziemią na wysokości ul. Biskupia 20. Zdarzenie to miało miejsce 13 marca. 

                                                                                                     Zobacz relację wideo:

Mieszkańcy obawiają się dalszego osuwania muru i ziemi. Trzeba zaznaczyć, że na Biskupiej Górce na codzień trwają zaawansowane prace przy zabezpieczeniu znajdujących się w innym miejscu skarp. To fragment większego projektu związanego z zabezpieczeń osuwisk. Fragment muru, który zawalił się w marcu to sprawa bieżąca, o której załatwienie prosili mieszkańcy.

Jest gotowa ekspertyza ws. awarii muru oporowego. Odbudowa do końca czerwca
Jest gotowa ekspertyza ws. awarii muru oporowego. Odbudowa do końca czerwca
zdj. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - GZDiZ udostępnił gotową już ekspertyzę w tej sprawie. Wynika z niej, że mur w tym miejscu ma zostać odbudowany do końca czerwca. Na razie na fragmencie ul. Biskupiej wprowadzono ograniczenia w ruchu: część ulicy jest zamknięta - ruch odbywa się tylko po jednym pasie, obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów do 2,5 t i rozwijania prędkości powyżej 15 km/h.

- Ulica jest monitorowana przez specjalnie zaintalowaną kamerą, a każde wykroczenie drogowe zgłaszamy na policję. Poprosiliśmy też Komendę Miejską w Gdańsku o wzmożone kontrole w tym miejscu - mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka GZDiZ.

Jak zaznacza pani rzecznik teraz najważniejsze zadanie to odbudowa zniszczonego muru. Do 24 kwietnia GZDiZ czeka na ofery od wykonawców. 

Zniszczony mur oporowy przy ul. Biskupiej
Zniszczony mur oporowy przy ul. Biskupiej
zdj. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Poniżej najważniejsze wątki ekspertyzy dotyczącej muru:

„EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA AWARII MURU OPOROWEGO WZDŁUŻ BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIA 20 W GDAŃSKU”.

Zakres prac ekspertyzy obejmował:

- analizę stanu technicznego istniejącego muru oporowego

- ustalenie przyczyn awarii

- analizę możliwości utrzymania przejezdności ul. Biskupiej

- wzmocnienie przed rewitalizacja docelową ul. Biskupiej i wytyczne wzmocnienia istniejącego muru i skarpy

Stan muru oporowego i skarpy:

Ceglano-betonowe ściany oporowe, straciły swoją wytrzymałość, a efektem tego stało się odspojenie poszczególnych elementów. Stan awarii wystąpił na najniższym poziomie zabudowy zbocza na skutek parcia lodu.

Bezpośredniej awarii uległa ściana ceglana, położona najniżej, podtrzymująca pierwszy taras. Większość pęknięć ścian nastąpiła na skutek odkształceń związanych z przemarzaniem i parciem gruntu i lodu. Ściana była dobudowana do istniejącego muru ceglanego i związana jedynie wspólnym oczepem.

Stwierdzono, że niezbędne jest natychmiastowe przystąpienie do prac zabezpieczających uskok naziomu bezpośrednio przylegający do ulicy oraz w drugiej kolejności ściany oporowe podtrzymujące skarpę. Zaprawa o małej wytrzymałości wykazująca duży stopień korozji.

Na całości konstrukcji przypór ściany górnej występują szczeliny poziome dzielące masyw przybór na bloki. Bloki te nie są powiązane ze sobą. W obecnym stanie ściana ta ma bardzo małą zdolność przenoszenia obciążeń gruntu.

Wnioski geotechniczne:

- na badanym terenie nie ma warunków do powstania zjawisk osuwiskowych strukturalnych,

- na zakłócenia naturalnej stabilizacji strefy skokowej ujemny wpływ ma zabudowa, tarasowanie ciągów ulicznych i wykonanie sieci uzbrojenia podziemnego,

- w okresie po długotrwałych opadach mogą się pojawić wycieki wód, a nawet małe źródełka w obrębie stoku,

- wody które spowodowały powstanie soczewy lodowej za murem są wynikiem spływu powierzchniowego z ulicy Biskupiej

Przyczyny awarii:

- stan ściany oporowej oceniany jest na bliski utraty stateczności na skutek defragmentacji ścian,

- zły stan techniczny obiektu w tym degradację istniejącego systemu drenażowego, przelewanie wody przez krawędź parapetu ściany oporowej i podpiętrzenie wody zaskórnej za dolnymi murami oporowymi, spływy wód powierzchniowych,

- przeciążenia korony nasypu spowodowane ruchem ciężkich pojazdów (konstrukcja ul. Biskupiej nie jest dostosowana do ruchu ulicznego o masie przekraczającej 4,5t),

Zalecenia dotyczące poprawy stateczności skarpy:

- ograniczenie ruchu do pojedynczych pojazdów o masie nie przekraczającej 2,5 t z ograniczeniem prędkości do 15km/h,

- wygrodzenie strefy zagrożonej w paśmie pojedynczym oraz wprowadzenie ruchu przemiennego na tym odcinku,

- należy poddać niezwłocznemu monitoringowi geodezyjnemu mur wraz z obszarem całej skarpy i budynkami przyległymi,

- prace dotyczące zabezpieczenia skarpy powinny być wykonane metodami bezudarowymi nie powodującymi wibracji,

- prace proponowane w trzech etapach:

Mur oporowy górny – realizacja natychmiastowa

Mur oporowy dolny – realizacja niezwłoczna

Rewitalizacja obszaru skarpy – ostatni etap

Wnioski końcowe:

- Istniejąca skarpa nie zagraża posadowieniu istniejących budynków, zagrożenie stanowi bryła gruntu, która może ulec zsuwowi powierzchniowemu,

- Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inwentaryzację istniejących uszkodzeń ściany,

- Zaleca się rozpoczęcie prac naprawczych w procedurze awaryjnej,

- Pierwsze dwa etapy prac powinny zostać zrealizowane wg formuły „zaprojektuj i zbuduj”,

- Zalecany termin prac dwóch najistotniejszych etapów planowane jest do końca II kwartału 2018r.

- Prace projektowe i naprawcze należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót uzgodnionej z uprawnionym

  nadzorem geotechnicznym.

- W okresie umocnień zostanie dopuszczony ruch dla pojedynczych pojazdów (poruszających się z prędkością 15 km/h o maksymalnej masie do 2,5t) na pasie o

  szerokości 3,5m w odległości 4m od krawędzi wewnętrznej.

Marek Wałuszko (0)
www.gdansk.pl
marek.waluszko@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Marek Wałuszko (0)
www.gdansk.pl
marek.waluszko@gdansk.pl
więcej tekstów autora