PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

6 planów zagospodarowania przestrzennego - cały październik. Odwiedź Biuro Rozwoju Gdańska

6 planów zagospodarowania przestrzennego - cały październik. Odwiedź Biuro Rozwoju Gdańska
Na cały miesiąc (od 30 września do 31 października) w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono sześć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Towarzyszyć temu będą dyskusje publiczne o każdym z planów.

Jeden z wyłożonych projektów planów dotyczy Młodego Miasta - a dokładniej terenów położonych na północ od Nowej Wałowej. Są to obecnie mało znane, ale urokliwe miejsca w rejonie ul. Stępkarskiej i Wiosny Ludów (na zdjęciu, z widokiem na Motławę), gdzie spacerują czasem romantyczne pary i zbłąkani turyści.
Jeden z wyłożonych projektów planów dotyczy Młodego Miasta - a dokładniej terenów położonych na północ od Nowej Wałowej. Są to obecnie mało znane, ale urokliwe miejsca w rejonie ul. Stępkarskiej i Wiosny Ludów (na zdjęciu, z widokiem na Motławę), gdzie spacerują czasem romantyczne pary i zbłąkani turyści.
Google Maps Earth

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji w dni robocze między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, początek każdej - o godzinie 17.

  • 5 października. - Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II
  • 11 października - Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak
  • 12 października - Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II
  • 18 października - Młode Miasto – Gazownia II
  • 20 października - Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
  • 24 października - VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego


CZEGO DOTYCZĄ PLANY?

1. Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II (nr planu 0622)

Obszar objęty planem miejscowym, o powierzchni ok. 3,6 ha, położony jest w centralnej części dzielnicy Zaspa, od północy i wschodu ograniczony jest terenami parku im. Jana Pawła II, od zachodu Aleją Rzeczpospolitej, a od południa Aleją Jana Pawła II. W planie zweryfikowano szczegółowe ustalenia planu (mpzp 0619 z 2009 r.) – wynikające ze zmiany zamiarów inwestycyjnych inwestora, który w części południowej zespołu pierwotnie planował realizację zabudowy biurowej, a obecnie zamierza zrealizować zespół mieszkaniowy.

2. Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak (nr planu 1518)

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2016 roku. Celem sporządzenia planu jest aktualizacja ustaleń planów obowiązujących, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia szeroko rozumianego interesu ogólnomiejskiego, poprzez umożliwienie zainwestowania terenu z uwzględnieniem zrealizowanego układu komunikacyjnego oraz aktualizacja zapisów obowiązującego planu miejscowego w zakresie wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej celem dostosowania do planowanej inwestycji polegającej na wprowadzeniu obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni. Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, rewaloryzację istniejących obiektów o wartościach kulturowych oraz modernizację lub budowę nowej infrastruktury technicznej. Takie działania poprawią wizerunek i funkcjonalność obszaru planu oraz wyeksponują wartości kulturowe istniejącej zabudowy. Stworzą również nowe miejsca pracy w trakcie prowadzonych działań inwestycyjnych jak również po ich zakończeniu.

3. Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II (nr planu 0250)

Po raz pierwszy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w maju 2016 roku. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęły 24 pisma z uwagami, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska. Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania jest umożliwienie odnowy obszaru z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych zespołu pocysterskiego. Głównym celem jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu. Ponadto poprzez realizację funkcji mieszkaniowej oraz powiązanej z nią przestrzeni publicznej i zieleni, realna stanie się poprawa wizerunku terenów na osi pomiędzy Katedrą Oliwską a terenami rekreacyjnymi u zbiegu ulic Spacerowej z Opacką.

4. Młode Miasto – Gazownia II (nr planu 1186)

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu br. Wpłynęło wówczas 18 uwag złożonych w trzech pismach, które zostały częściowo rozpatrzone. Do planu przystąpiono m.in. w celu zmiany zasad obsługi komunikacyjnej wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Preferowane przejście tunelem pod Motławą wymusza zmianę obsługi komunikacyjnej terenów położonych na północny wschód od ulicy Nowej Wałowej, szczególnie w rejonie ulicy Stępkarskiej.

5. Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej (nr planu 0261)

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w lipcu. Wówczas do projektu planu wpłynęły 3 pisma z 10 uwagami łącznie, z których tylko 3 nie zostało uwzględnionych. Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu umożliwi rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co stwarza możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

6. VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego (nr planu 0262)

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – pierwszy raz w maju 2016 roku. Wpłynęły wówczas uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska. Celem sporządzania planu, stanowiącego fragment dzielnicy VII Dwór o powierzchni ok. 0,52 ha, jest wykorzystanie walorów ekonomicznych gruntów gminnych poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na miejscu zaniedbanych ogródków warzywnych. Plan usankcjonuje także funkcję mieszkaniową na działce prywatnej. Podniesiony zostanie również standard i wizerunek publicznego dojścia pieszego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.


PAMIĘTAJ! Zgłaszanie uwag - w nieprzekraczalnym terminie 16 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze