Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przepływy finansowe z tytułu rozliczenia podatku VAT

A
A

I. Zapotrzebowanie na środki

Na dwa dni robocze przed terminem złożenia zbiorczego pliku JPK_V7M przez GMG, jednostki organizacyjne składają do Referatu Rachunkowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, na adres email vat@gdansk.gda.pl,  zapotrzebowanie na środki w wysokości podatku VAT należnego wynikającego z cząstkowego pliku JPK_V7M za dany miesiąc (poz. 38 suma podatku należnego).

II. Nadwyżki podatku należnego nad naliczonym

Jednostki organizacyjne zobowiązane są dokonać w terminie, o którym mowa w pkt I, wpłaty kwoty wynikającej z  cząstkowego pliku JPK_V7M za dany miesiąc (poz. 51 kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego), na rachunek bankowy GMG: 34 1240 1268 1111 0010 7094 9460. 

III. Nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

1. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do złożenia przez ePuap do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym zapisanego w formacie PDF i podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym pisma informującego o numerze rachunku bankowego do zwrotu nadwyżki (poz. 54 w pliku JPK_V7M kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika).
2. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna, dopuszcza się możliwość złożenia podpisanego pisma w postaci papierowej za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, po wcześniejszym powiadomieniu Referatu Podatku VAT.