Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat ds. Kontroli

A
A

Realizowane zadania Referatu:

 • opracowywanie rocznego planu kontroli wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie:

          -  spraw organizacyjno – prawnych,
          -  gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
          -  zamówień publicznych, w tym zamówień których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro,

 • przeprowadzanie kontroli działalności wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie wymienionym w zadaniu jak wyżej,
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych na wniosek Prezydenta i Sekretarza,
 • prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli, w tym:

          -  sporządzanie protokołów ustaleń kontroli,
          -  opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
          -  sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

 • monitorowanie kontroli wykonywanych przez wydziały,
 • monitorowanie spraw rozpatrywanych przez wydziały, a nie zakwalifikowanych jako skargi,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie projektów zawiadomień Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw o ujawnieniu w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 • koordynowanie i nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisję Rewizyjną i inne komisje Rady Miasta Gdańska,
 • opracowywanie okresowych analiz wyników przeprowadzonych kontroli,
 • gromadzenie i analiza dokumentacji z kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontrolne,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej Miasta, podejmowanie działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w  wystąpieniach tych organów,
 • przedstawianie Prezydentowi informacji o niewykonaniu bądź o nieprawidłowym wykonaniu zaleceń pokontrolnych,
 • opiniowanie projektów umów i aktów prawa miejscowego pod kątem zabezpieczenia interesów Miasta,
 • nadzór nad książką kontroli zewnętrznych Urzędu.