PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zespół ds. kadr dyrektorów jednostek oświatowych

Zespół ds. kadr dyrektorów jednostek oświatowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Realizowane zadania:

 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie:
  • dokumentowania czynności z zakresu prawa pracy,
  • spraw związanych ze stosunkiem pracy,
  • organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, w tym udział w komisjach konkursowych,
  • koordynowania procedury oceniania pracy,
  • udziału w rozpatrywaniu skarg,
  • prowadzenia ewidencji urlopów,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta dyrektorom i nauczycielom, w tym udział w komisjach,
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, w tym: ruch kadrowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, zatrudnianie bez kwalifikacji,
 • prowadzenie spraw pracowników administracji i obsługi dotyczących przeszeregowania przed emeryturą,
 • współpraca ze związkami zawodowymi i Kuratorium Oświaty w zakresie realizowanych zadań,
 • monitorowanie realizacji układu zbiorowego oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
 • organizacja i nadzór organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum oświatowego.