PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zespół ds. Geologii

Zespół ds. Geologii
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Realizowane zadania:

 • realizacja zadań z zakresu geologii, w tym:
  • wydawanie decyzji zatwierdzających lub odmawiających zatwierdzenia projektów robót geologicznych,
  • wydawanie decyzji udzielających koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających lub odmawiających zatwierdzenia dokumentacji geologicznej,
  • przyjmowanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  • uzgadnianie planów ruchu zakładu górniczego,
  • bilansowanie zasobów wód podziemnych oraz złóż kopalin,
  • gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
  • udostępnianie informacji geologicznej,
  • opiniowanie projektów robót geologicznych zatwierdzanych przez inne organy administracji geologicznej,
  • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
  • uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów, podziemne składowanie dwutlenku węgla oraz decyzji inwestycyjnej dla złóż węglowodorów,
  • wydawanie decyzji ustalających dodatkową opłatę podmiotom wykonującym działalność z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub projekcie robót geologicznych,
 • realizacja zadań związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi:
  • identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie geologii i ochrony ziemi,
 • realizacja innych zadań z zakresu geologii objętych budżetem Wydziału.