Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie położonym w Gdańsku przy ul. Góralskiej, działka nr ew. 246/4 obręb 28.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

  Z A W I A D O M I E N I E

 

         Stosownie do art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że wydano następującą decyzję o ustaleniu warunków zabudowy:

 

nr WUiA.I.6730.151-14.2016.2018.1-BM.108258 z dnia 25.09.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie garażu wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie położonym w Gdańsku przy ul. Góralskiej, działka nr ew. 246/4 obręb 28.

 

        Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miejskim, w pokoju 438 w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-15.00.

Od tej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10.10.2018r.

 

 

Barbara Mosakowska-Kalica (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury