Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.11.2018 r. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Gdańsku przy ul. Radarowej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

 OBWIESZCZENIE

 

       Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 za zm).

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.99-6.2018.G.286507 z dnia 06.11.2018 r.  polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Gdańsku przy ul. Radarowej na działkach nr 393/2, 395/1, 396/2, 397/1, 474/1, 474/2 i 478  obręb 003.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymieniona decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

Anna Gargula (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych