Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : „Budowa oświetlenia ulicy Międzygwiezdnej i ul. Orfeusza (fragment) w Gdańsku”

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

OBWIESZCZENIE

 

                   Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096)


Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.104-6.2018.G.296513 z dnia 30.11.2018 r.  polegającej na budowie oświetlenia ul. Międzygwiezdnej w Gdańsku na działkach nr 56/2, 547, 54/3 obręb 003 ramach zadania pod nazwą : „Budowa oświetlenia ulicy Międzygwiezdnej i ul. Orfeusza (fragment) w Gdańsku”Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymieniona decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

Anna Gargula (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych