Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. - wodociąg ul. Zielonogórska w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz.U. poz.2096), w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że została wydana decyzja nr WUiA .V. 6733. 113- 5.2018.NA.322973 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

„Budowa sieci wodociągowej Ø 110 mm PE przy ulicy Zielonogórskiej i ulicy Kolonia Studentów w Gdańsku na dz. nr 67, dz. nr 17/1 obr. 0710 oraz na dz. nr 49/5 obr. 0709”

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią powyższej decyzji w pokoju nr 455 w poniedziałki 8.00-16.00, w środy 8.00-17.00, w czwartki 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz w piątki 8.00-15.00 w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.5.12.2018r.