Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publ., ul. Łostowicka w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017r. Dz.U. poz.1257 z późniejszymi zmianami), w związku  z art. 53. ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi  zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że została wydana decyzja  nr WUiA-V.6733.67-4.2018.NA.18949 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego pt. :

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 mm na dz. nr 24/10 i dz. nr 31/1 obr. 0670 przy ulicy Łostowickiej  w Gdańsku,”

Strony postepowania mogą zapoznać się z treścią powyższej decyzji w pokoju nr 455 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700,  w czwartki 800-900 i 1400-1600  oraz w piątki 800-1500 w terminie  14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.