Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych, ul. Gronostajowa w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gdańska

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.11.2018 r. wydana została decyzja nr WUiA-V.6740.1702-2.2018.IG.326648 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych składającej się z budynku stacji z myjnią automatyczną, wia-ty z dystrybutorami, stanowisk gazu LPG, dwóch podziemnych zbiorników paliw ciekłych, podziemnego zbiornika gazu płynnego LPG oraz kontenera na butle z ga-zem, układu drogowego z miejscami postojowymi, muru oporowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, wewnętrznej instalacji teleko-munikacyjnej, wewnętrznej linii zasilającej wraz z oświetleniem terenu, instalacji gazowej, pylonu cenowego na działkach nr 17/19, 17/21 i 17/23 obręb 049 przy ul. Gronostajowej w Gdańsku.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w po-koju nr 459 (tel. 058 32-36-459) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach - poniedziałki w godz. 800 – 1600, piątki w godz. 800 – 1500, środy w godz. 800 – 1700.

POUCZENIE: Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia pu-blicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.