Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Czarny Dwór w Gdańsku, na działkach 62/91, 62/68.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1257)

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy Czarny Dwór Elfeko Invest Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 2.08.2018r., uzupełnionego 5.09.2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Czarny Dwór w Gdańsku, na działkach 62/91, 62/68 (obręb 021).

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 432 Urzędu Miejskiego
w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku - w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Anna Zapała (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych