Zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gdańsku przy ul. Goplańskiej na działkach nr 188/12, 188/4, 188/3, 540/2 obręb 036

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

 OBWIESZCZENIE

 

                   Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.85-4.2018.G.251676 z dnia 12.09.2018 r.  polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gdańsku przy ul. Goplańskiej na działkach nr 188/12, 188/4, 188/3, 540/2 obręb 036.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymieniona decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

 

 

 

Anna Gargula (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych