Zawiadomienie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inw. celu publ., rozbudowa kan. deszczowej ul. Sowińskiego w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia

o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.108-4.2018.EJ.298489 z dnia 08.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej w Gdańsku przy ul. Sowińskiego na dz. nr 404, 388/3, 389/1, 391/1, 393/1, 395/1, 397/1, 402/1, 403/5, 413/10 obręb 078.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z ww. decyzją w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia w pok. nr 457 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. 800- 1600, środy 800- 1700, czwartki 800- 900 i 1400- 1600 oraz piątki 800- 1500).

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11.10.2018r.